La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Impact des changements dans le Code Communautaire et PLDA entrant en vigueur à partir du 1 juillet 2009 31/10/2008.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Impact des changements dans le Code Communautaire et PLDA entrant en vigueur à partir du 1 juillet 2009 31/10/2008."— Transcription de la présentation:

1 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Impact des changements dans le Code Communautaire et PLDA entrant en vigueur à partir du 1 juillet 2009 31/10/2008

2 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
La douane en 2007, 2008, 2009, ? PLDA Safety & Security e-Customs R1875/2006 PLDA2009 NCTS AEO e-Gov MASP.be MASP Plan stratégique Pluriannuel BPR ICS EMCS ECS Single Window R648/2005 De douane is de laatste jaren continu in verandering. Ongetwijfeld pikken velen onder jullie links en rechts allerlei zaken op: letterwoorden, projecten, slogans… De samenhang is niet altijd even duidelijk en ik kan me goed voorstellen dat jullie regelmatig worden geconfronteerd met een reeks vragen: “Naar het schijnt verandert er heel wat op 1 juli Wat komt er op korte termijn op de douane af?”, “Heeft dat iets met mij en mijn werksituatie te maken en zo ja, wat dan wel?” “Stopt het daar bij? Wat staat ons op lange termijn te wachten?” We gaan proberen met deze presentatie een antwoord te geven op deze vragen. Wanneer is deze infosessie voor ons geslaagd? Wij hopen dat u hier straks naar buiten stapt met een duidelijk idee over wat er verandert voor u vanaf begin juli volgend jaar (2009). Daarnaast moet dit infopakket de kapstok bieden, zodat u niet alleen weet wat er verandert, maar waarom dit alles staat te gebeuren. One Stop Shop EORI

3 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Table des matières Introduction ICS - Import Control System ECS – Export Control System Programme MASP.be We beginnen met een (korte) inleiding, Gaan verder met drie (veranderings-)projecten (voor import, export en accijnzen) En besluiten met het algemeen kader: het programma waaronder deze projecten vallen

4 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
1. Introduction

5 Le contexte douanier – aujourd’hui et demain
MESURES CORRECTIVES (Conformité) Concentration sur la conformité mesures correctives Menace formuler une réponse (conséquence politique) = PREVENTION Douane la mieux placée au contact des marchandises implication dans la chaîne logistique Plan européen pour la douane mise en œuvre 1 juillet 2009 MESURES PREVENTIVES (Sécurité) MESURES PREVENTIVES (Sécurité) Als we praten over de veranderingen op 1 juli 2009, komen we onvermijdelijk terecht bij de context waarin we werken. U kan de taken van de douane voorstellen als tweeledig (uiteraard is dit beeld sterk vereenvoudigd) Het afdwingen van conformiteit tegenover de fiscaal-economische verplichtingen (Eng.: compliance). Het instrument om die conformiteit af te dwingen zijn meestal correctieve maatregelen. Daarnaast is er ook een veiligheidsaspect (maatschappijbescherming) waar preventieve maatregelen tegenover staan. De nadruk ligt duidelijk op het fiscaal-economische aspect, waarbij het veiligheidsaspect tot hiertoe een vrij “brave” positie inneemt. En dan gebeurde er dit… 11 september Het laatste woord over deze gebeurtenissen is ongetwijfeld nog niet gezegd, maar hoe men het ook draait of keert, vanaf dan heeft de westerse wereld, inclusief de EU, een meer uitgesproken bedreiging ervaren. Die hadden onder meer tot gevolg dat op politiek niveau een antwoord werd geformuleerd: preventie tegenover bedreiging. Zulk antwoord werd niet alleen in de EU geformuleerd, maar in heel de wereld – alleen zal die formulering bij de een wat vlugger zijn gegaan dan bij de ander. Door de betrokkenheid van de douane in de logistieke keten en haar jarenlange expertise, is zij het best geplaatst voor het toezicht op deze preventie – uiteraard voor wat betreft goederen. Het luik ‘maatschappijbescherming’ zal belangrijker worden dan vandaag. Op Europees niveau werd een plan uitgewerkt waarin deze veiligheidsaspecten zijn verwerkt. De operationalisering is voorzien voor 1 juli 2009.

6 Mise en œuvre de ce changement
aujourd’hui 1 juillet 2009 2013 temps PLDA2006 PLDA2009 PLDA2013 En 3 vagues PLDA2006 – Douane électronique, nouveau DAU PLDA2009 – Sécurité & sécurisation PLDA2013 – Centralisation & Intégration intégration des différents contrôles par la douane (et autres autorités) intégration des processus informatisés (1 donnée livrée seulement 1x) Zo’n plan operationaliseren gebeurt niet van vandaag op morgen. Zoals ik al zei werden de veiligheidsaspecten ingepast in het al bestaande moderniseringsprogramma voor de douane. Die modernisering verloopt in 3 golven: De eerste golf hebben wij reeds gehad: De eerste golf hebben wij reeds gehad: de aanpassing van de douaneaangifte aan een elektronische omgeving en het nieuwe Enig Document vinden hun toepassing in de huidige versie van PLDA. De tweede golf staat voor de deur: 1 juli 2009 en omvat de aspecten voor Veiligheid en Beveiliging waarover we het juist hadden. Maar ook daar stopt het niet: er komt nog een derde golf (voorzien voor 2013) met centralisatie en integratie van een aantal processen. Het controleproces bij de douane (op Europees niveau) zal worden geïntegreerd, zelfs met andere overheden (bv. FAVV, politie, …) Doordat we dan in een situatie belanden waarbij een heleboel zaken reeds zijn geïnformatiseerd, is het tijd om terug te gaan kijken naar facilitatie (van de handel) en deze geïnformatiseerde processen met elkaar te gaan integreren. Concreet wil men er toe komen dat een marktdeelnemer (een burger) in zijn contact met de overheid niet dezelfde informatie telkens opnieuw moet aanleveren, maar dat men de overheden als één geheel beschouwt, waarbinnen een heleboel interacties plaatsvinden. Dit komt later in de presentatie nog wel aan bod – verder uitweiden zou ons nu te ver leiden. Ik wil wel nog even benadrukken dat voor deze 3e golf alleen nog maar de concepten gedefinieerd zijn. Meer details kunnen we niet geven omdat die nog moeten worden uitgewerkt door de Europese Commissie en de lidstaten.

7 Contenu de cette présentation
Ne sera pas évoqué Remplacement de SADBEL par PLDA (2006) Introduction du nouveau Document Unique AEO PLDA2013 Changements procedurels À preciser par le service DD (Procédures Douanières) Délais EC Customs Code Committee 14/1/2009 De quoi s’agit-il? Impact du Règlement “Sécurité & Sécurisation”? nouveautés CDC à partir 1/07/2009 Phase suivante du PLDA Changements au système IT Qu’est-ce que PLDA2009? Qu’est-ce que MASP.be? relation e-Customs, MASP et MASP.be We kennen nu in grote lijnen wat er gaat veranderen en waarom. Wat krijgen we nog te zien in deze sessie en – minstens even belangrijk – wat gaan we vandaag niet bekijken? We hebben het om te beginnen niet over de vervanging van SADBEL door de huidige versie van PLDA of de introductie van het nieuwe Enig Document. Het gaat hier ook niet over een aantal complementaire systemen (van het Mobiel Toezicht, van Selectie Controle en Risicobeheer) De concepten die aan bod komen in de 3e golf van verandering (operationeel in PLDA2013) We praten wel over de veiligheidsaspecten die werden geïntroduceerd met een wijziging op de verordeningen met het Communautair Douanewetboek en de toepassingbepalingen, over de volgende fase van PLDA (die deze aspecten in 2009 operationaliseert) en over de kadering van dit project in het groter geheel. Hoe gaan we dat bekijken? We vertrekken vanuit de nieuwe concepten, principes vanaf 1 juli 2009 We bekijken waar die nieuwe principes vandaan komen We gaan zien hoe dat in praktijk zal komen – de operationalisering Niet zozeer het procedureel aspect (=hoe de verschillende diensten zullen werken), maar Hoe en door welke IT-projecten dit wordt ondersteund.

8 2. Import Control System (ICS)
Laat ons beginnen met import.

9 Changements au 1 juillet 2009?
aujourd’hui 1 juillet 2009 Déclaration sommaire Comptabilité matières transporteur/ handling En laat ons meteen met de deur in huis vallen: hoe verloopt het import-proces (schematisch en vereenvoudigd) vandaag en wat verandert er op 1 juli 2009? We vertrekken van de huidige situatie, waarbij de invoerbeweging (voor de douane) start bij de behandelende partij (goederenbehandelaar of vervoerder) die een summiere aangifte indient. De gegevens in deze summiere aangifte voeden vervolgens de goederencomptabiliteit In de volgende stap gebeurt de aangifte voor een geoorloofde bestemming door de aangever door middel van een douaneaangifte. Op dit ogenblik bestaat er een relatie tussen de gegevens van de douaneaangifte en die in de goederencomptabiliteit (namelijk een aanzuivering) Deze aangifte is het startschot voor een controle door de douane (voor wat betreft fiscaal-economische belangen en een deel maatschappij-bescherming) Contrôle fiscal, économique & protection de la société déclarant Déclaration en douane douane

10 Changements au 1 juillet 2009?
aujourd’hui 1 juillet 2009 Déclaration sommaire à l’entrée Evaluation des risques avant l’entrée transporteur/ handling douane Déclaration sommaire Notification d’arrivée Comptabilité matières Mesures de sécurité transporteur/ handling douane Vanaf 1 juli 2009 zien we het volgende gebeuren: Het begrip ‘summiere aangifte’ wordt naar voren getrokken (in de tijd) Hoe zoiets precies tot stand komt, bekijken we zo dadelijk van naderbij. en geeft het startschot voor een risico-inschatting. Dit kan ik niet genoeg benadrukken: wat we nu goed moeten inzien, is dat concept van verschuiving in de tijd. De gegevens van de goederen die nu met de summiere aangifte worden verstrekt, worden naar voren geschoven met de bedoeling hier meteen, vóór aankomst, de risico’s hiervan te bepalen en te voorzien van een afdekkingsmaatregel bij aankomst. (Zoals we dadelijk zullen zien: een veiligheidscontrole) Wat gebeurt er dan met wat we vandaag ‘summiere aangifte’ noemen? Als bericht blijft deze wel bestaan, maar de functie en de naam veranderen: de aankomstmelding. Waarom die verandert, vertel ik bij één van de volgende slides. (Let op: we bekijken het verhaal hier vanuit het standpunt van de goederen en niet van het vervoermiddel – ik weet dat er momenteel zoiets bestaat als een aankomstmelding voor een schip of vliegtuig, maar daarover hebben we het niet in dit verhaal) De aankomstmelding waarover ik hier praat, kan men zien als een ‘lijst met te lossen goederen’. En, net zoals daarstraks een relatie kan gelegd worden tussen de gegevens in de goederencomptabiliteit en die in een aangifte, zijn de gegevens in de aankomstmelding verbonden met die in de nieuwe ‘summiere aangifte bij binnenkomst’. Bij aankomst stuurt de behandelende partij of de vervoerder een lijst met te lossen goederen. Net zoals vandaag worden deze gegevens gebruikt om de goederencomptabiliteit te voeden. Het grote verschil is dat we niet langer spreken over een summiere aangifte, maar over een aankomstmelding. De risico-inschatting van daarjuist kan bij aankomst tot gevolg hebben dat er een veiligheidscontrole plaatsvindt. De verschuiving van de relatie goederencomptabiliteit-douaneaangifte naar veiligheidscontrole-douaneaangifte heeft te maken met het preventief aspect van deze controle: goederen die niet conform worden bevonden, krijgen geen toegang tot de EU. Omgekeerd – vanuit het standpunt van de aangifte – kan men stellen dat een aangifte enkel kan worden gemaakt voor goederen die het groen licht krijgen van de douane (voor wat betreft veiligheid van de goederen). Contrôle fiscal, économique & protection de la société déclarant Déclaration en douane douane

11 Déclarations et contrôles – aujourd’hui
1. Marchandises à décharger = DECLARATION SOMMAIRE 2. Destination autorisée = DECLARATION DOUANIERE Voor wat betreft aangiften en controles kunnen we het voorgaande samenvatten als volgt: vandaag bestaan er twee soorten “aangiften”, gevolgd door 1 controle-moment. De (huidige) summiere aangifte die een lijst aanbrengt met te lossen goederen. De douaneaangifte wordt gebruikt om aan deze goederen een douanebestemming te geven en is het startschot voor de (hoofdzakelijk) fiscaal-economische controle. Dat alles start bij de aankomst van de goederen binnen onze nationale grenzen. Als we de bedreiging van daarstraks in deze context gaan bekijken, kunnen we ons afvragen of we op die manier onze leefomgeving op een ernstige manier kunnen beveiligen? Het antwoord op die vraag is duidelijk: als we gaan beginnen te kijken op het ogenblik wanneer de goederen bij ons aankomen, zijn we in feite al te laat. Dan gaan we er vanuit dat veiligheid iets is wat we kunnen corrigeren – opnieuw dat correctieve aspect. Als we over veiligheid praten, gaat het om preventie. We worden verplicht verder te kijken dan onze eigen, nationale situatie.

12 Déclarations et contrôles – 1 juillet 2009
Délai 1. TOUTES les marchandises à bord = DECLARATION SOMMAIRE X heures avant l’entrée Marchandises & moyen de transport Nouvelle “déclaration” 2. Marchandises à décharger = NOTIFICATION D’ARRIVEE Même contenu, nouveau nom! 3. Destination autorisée = DECLARATION DOUANIERE Vanaf juli volgend jaar blijven deze twee aangiften bestaan – alleen krijgt de ene een nieuwe naam. Voor de rest verandert hier niets. Omwille van het preventieve aspect, ontstaat er nu een virtuele grens – een tijdslimiet (rond een geografische grens). Voordat goederen deze grens overschrijden, verwachten we een nieuw soort aangifte, waarbij we enkele zaken eisen: We wensen alle goederen aan boord van een voertuig te kennen: niet enkel de goederen zelf, maar ook de gegevens van het voertuig Dit alles moet gebeuren vóór aankomst, vandaar het instellen van een tijdslimiet (de virtuele grens) Ten slotte vindt een extra controle plaats vóór het geven van een douanebestemming. Wat betekent dit nu allemaal? Onze blik verruimt van een nationaal naar een Europees niveau. De recente veranderingen inzake Enig Document en vooral het elektronisch maken ervan hebben dit perfect mogelijk gemaakt. Wanneer we over elektronische gegevens praten, wordt het tijdsaspect flexibeler. Een papieren formulier vereist een fysieke aanwezigheid: de vervoerder overhandigt de gegevens in persoon aan een douanier. Door dit proces elektronisch te maken, hebben we twee zaken uit elkaar getrokken: het presenteren van de goederen zelf – dit gebeurt nog steeds van persoon tot persoon – en het aanleveren van de gegevens over die goederen.

13 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
En pratique – résumé PROCESSUS ADMINISTRATIF Nouvelles “déclarations” = déclaration sommaire à l’entrée sécurité & sécurisation avant entrée dans l’UE (parfois avant chargement) données sur toutes les marchandises, la route et moyen de transport “Déclarations” existantes déclaration sommaire NOTIFICATION D’ARRIVEE = manifeste des marchandises contenu reste le même déclaration en douane = DAU PROCESSUS CONTRÔLE Contrôle supplémentaire lors du déchargement Déplace l’accent sur la PREVENTION = sécurité & sécurisation Evaluation plus approfondie des risques Résultat  marchandises Autorisées pour l’entrée Non autorisées pour l’entrée Non conforme, pas de DAU! Contrôles simultanés pour certains types de DAU issue opérationnelle Samengevat heeft dat alles een impact op twee zaken: Het administratief proces wijzigt met nieuwe en bestaande aangiften Naast het controle-proces Nieuw is de summiere aangifte bij binnenkomst: Speciaal voor veiligheid en beveiliging, Vóór de goederen in de EU zijn (en in sommige gevallen zelfs nog overzee, in derde landen) En we vragen niet alleen gegevens over wat bij ons gelost wordt, maar over alles aan boord van een voertuig, samen met de gegevens over het voertuig zelf (identiteit, route,…) Bij de bestaande aangiften krijgen we te maken met Een naamsverandering van de lossingslijst: ipv summiere aangifte noemen we dit de aankomstmelding. De inhoud blijft in eerste instantie gelijk. De douanebestemming wordt gegeven met het Enig Document; daar verandert niets. Voor wat het controleproces betreft, komt er een extra moment voor controle bij lossing precies door de verschuiving van klemtoon naar de preventieve taak die gebeurt op basis van een meer expliciete risico-inschatting dan vroeger. Het resultaat van deze controle zal de goederen ofwel toelaten voor verdere douaneprocedures, of ze stoppen bij de uitvoer in het derde land of ten laatste aan de toegangspoort van de EU. Wat niet veilig is, kan niet worden ingeklaard. Waarom benadruk ik het extra controle-MOMENT? Er komt geen nieuw TYPE controle! We werken immers met de bestaande middelen: fysieke verificatie, document controle, ... Nu zullen sommigen onder u opmerken wat ik ook daarstraks heb vermeld: de doelstelling om controles te laten samenvallen en te concentreren op één locatie, op één moment. Op het eerste zicht staat wat we hier introduceren haaks tegenover die doelstelling. Nochtans is het in praktijk mogelijk om de veiligheids- en fiscaal-economische controle zodanig te organiseren, dat de controlemomenten bij elkaar aansluiten. De wetgeving voorziet de mogelijkheid om de gegevens van de summiere aangifte te verstrekken d.m.v. bepaald types van het Enig Document (bv. type D). De coördinatie van de uitvoering van deze controles is een operationele kwestie die niets afdoet aan de principes die hier zijn voorgesteld. Dit aspect zal zeker een uitdaging zijn voor de operationele diensten en de economische operatoren: het gaat hier over de facilitatie aan het bedrijfsleven.

14 D’où viennent ces changements?
aujourd’hui 1-juillet-2009 CDC 1992R2913 CCA 1993R2454 DAU 2003R2286 Sécurité (CDC) 2005R648 Sécurité (CCA) 2006R1875 PLDA2006 PLDA2009 temps Principes Niveau de protection équivalent dans toute l’UE Contrôles douaniers harmonisés Cadre Commun pour la gestion des risques Nadruk leggen op KAPSTOK van Europese wetgeving! Deze is tot stand gekomen in SAMENSPRAAK met de lidstaten (GEEN eenrichtingsverkeer!)‏

15 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Un aperçu de l’avenir aujourd’hui 1-juillet-2009 2013 CDC 1992R2913 CCA 1993R2454 DAU 2003R2286 Sécurité (CDC) 2005R648 Sécurité (CCA) 2006R1875 CDC modernisé 2008R450 CCA modernisé 200?/??? PLDA2006 PLDA2009 PLDA2013 temps Nouveaux principes Contrôles intégrés (One Stop Shop) Déclaration centralisée (Centralised Clearance) Guichet Unique (Single Window) Wat moeten we ons nu voorstellen bij dit Enig Loket. Waarom zouden we zoiets doen? (Voorbeeld: voor het invoeren van goederen waar ook een gezondheidscontrole moet gebeuren., bestaan er een aantal administratieve processen. Een marktdeelnemer wordt om te beginnen geconfronteerd met douanerechten, met BTW, met veterinaire keuring… Inning van BTW en douanerechten zijn reeds geïntegreerd d.m.v. de douaneaangifte, maar de verplichtingen tegenover het FAVV worden voldaan door het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst. Nochtans staat op dat document een groot aantal gegevens die dezelfde zijn als voor de douaneprocessen. Op die manier moet een marktdeelnemer bepaalde gegevens verschillende keren aanleveren en we moeten ons daar de vraag stellen ‘waarom?’ Vanuit ons standpunt zijn de ontvangers wel verschillende partijen, maar het merendeel van de marktdeelnemers ziet er maar één: ‘de overheid’.)

16 La Commission européenne coordonne
RU UK NL CCN/CSI* SPEED+ BE FR …? IT GR *CCN/CSI=Common Communication Network and Common System Interface +SPEED=Single Portal for Entry or Exit of Data

17 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
ICS en pratique Rustig af te werken!

18 Transport maritime par container
4. Anvers – (prochain) déchargement 1. marchandises de Shanghai à Anvers 3. Le Havre – (premier) déchargement 2. marchandises de Singapour au Havre

19 Obligations des opérateurs économiques
Déclaration sommaire Quoi? Données électroniques de toutes les marchandises qui entrent par un moyen de transport X (liste précise: cfr. 1875R2006 annexe 30 bis) peu importe la destination douanière: import, transshipment, ... Quand? Avant entrée dans l’UE Délais ex. fret aérien: en principe 4 heures avant l’arrivée (vols court-courriers: 2 heures) ex. fret maritime (container): 24 heures avant chargement interdiction! (NO LOAD!) Où? En général: PREMIER bureau d’entrée dans l’UE Exceptions: n’importe quel bureau de douane dans l’UE Na dit voorbeeld moeten we nog even stilstaan bij de verplichtingen van de marktdeelnemers de douane Alle goederen (tenzij 'lage waarde') moeten worden vermeld in de summiere aangifte goederen voor invoer, transit, ... goederen voor transsshipment - de summiere aangifte is daarmee niet uitsluitend gekoppeld aan het fiscaal-economisch aspect, maar expliciet verbonden aan 'Veiligheid & Beveiliging' Ref. 1875R2006 art. 183; art. 184 bis; 648R2005 art. 36 bis, ter et quater

20 Obligations de la douane
Enregistrer la déclaration sommaire octroi MRN gestion des modifications Evaluation des risques avant l’arrivée des marchandises type de résultat A, B ou C Envoyer les résultats à tous les bureaux d’entrée suivants (types A, B et C) à l’opérateur économique (type A) aux bureaux imprévus (sur demande) Mesures de sécurité après le déchargement (risques type B) Premier bureau d’entrée (Le Havre)‏ Ref. 1875R2006, art. 183, par. 5; art. 184 quinquies, par. 1;

21 Obligations de la douane (2)‏
Enregistrer les données du premier bureau d’entrée données de la déclaration sommaire résultats de l’évaluation des risques Evaluation supplémentaire des risques optionnelle critères de sécurité nationaux critères fiscaux Mesures de sécurité après le déchargement Prochain bureau d’entrée (Anvers)‏ Ref. 1875R2006, art. 184 sexies

22 Evaluation des risques (sécurité) : détails
Le premier bureau d’entrée est responsable Obligatoire! Automatisé avant l’arrivée des marchandises (transport maritime par container: avant le chargement) Les mêmes critères dans tous les états membres 3 résultats possibles type A menace très sérieuse ne peut pas être chargé EXCEPTIONNELLEMENT! type B action immédiate au premier bureau d’entrée type C action au bureau d’entrée suivant (lieu de déchargement prévu)

23 Transport maritime par container
4. Anvers - déchargement 1. marchandises de Shanghai à Anvers Notification d’arrivée Déclaration sommaire 3. Le Havre - déchargement Notification d’arrivée 2. marchandises de Singapour au Havre Déclaration sommaire

24 Étape 1 – Introduction de la déclaration de la sommaire (Shanghai)
4 questions Quoi? (=marchandises concernées)‏ Shanghai-Anvers route: FR, BE Où? Premier bureau d’entrée Le Havre, FR Quand? 24h avant le chargement (Shanghai) (fret maritime par container) Qui? Opérateur économique enregistré (EORI) La localisation n’a pas d’importance Transporteur (carrier) = responsable 1. Marchandises de Shanghai à Anvers Daarstraks heb ik vermeld dat we ons bij de summiere aangifte enkele vragen moeten stellen: wat, waar, wanneer en door wie. Ten eerste: welke gegevens – over welke goederen – moet ik verstrekken? Ten tweede: onze eerste binnenkomst in de EU is Frankrijk. De gegevens worden bijgevolg verstrekt aan het Franse douanesysteem. Ten derde: het gaat over maritiem containertransport, dus worden de gegevens verstrekt 24u voor lading. Ten vierde: in principe is de carrier verantwoordelijk voor het indienen van de ENS. Hij kan deze taak wel delegeren, maar niet: de verantwoordelijkheid. Hoe moet men zich dan als carrier organiseren? Als douane laten we u daar volledig vrij in. Zelf zie ik twee scenario’s: ofwel aanvaardt een carrier alle goederen en dient in geval van twijfel zelf een ENS in voor de goederen waarvoor hij geen MRN heeft gekregen, ofwel aanvaardt men enkel goederen waarvoor hij een MRN-nummer krijgt. Ieder moet voor zich uitmaken, hoe hij zich organiseert. Tot slot, waar moet deze marktdeelnemer zich bevinden? Dit maakt niet uit: BE, EU, Shanghai (etc.)‏ De enige voorwaarde is dat de marktdeelnemer moet gekend zijn. (Wanneer is een marktdeelnemer gekend? Wanneer deze over een EORI- nummer beschikt.)

25 Étape 1 – Introduction de la déclaration de la sommaire (Singapore)
4 questions Wat? (=marchandises concernées)‏ Singapour-Le Havre route: FR, BE Où? Premier port d’entrée Le Havre, FR Quand? 24h avant le chargement (Singapore) (fret maritime par container) Qui? Opérateur économique enregistré (EORI) La localisation n’a pas d’importance Transporteur (carrier) = responsable Voor de goederen die in Singapore worden geladen met bestemming Le Havre, gelden dezelfde vragen. Zoals u kan zien, zijn de gegevens van het transportmiddel dezelfde. De enige verschillend zijn de goederengegevens en het tijdstip van indienen. 2. Marchandises de Singapour au Havre

26 Étape 1 – Introduction de la déclaration de la sommaire
Opérateur économique Transporteur (carrier) 1. Marchandises de Shangai à Anvers ENS (déclaration sommaire) MRN Douane FR FR Validation Het proces start met de marktdeelnemer die 24u voor lading een elektronische ENS instuurt bij het franse douanesysteem. Dit systeem zal bericht (indien geldig) valideren en een MRN-nummer toekennen. Dit MRN-nummer wordt elektronisch aan deze marktdeelnemer teruggestuurd. De MRN wordt eveneens (elektronisch) aan de vervoerder bezorgd, op voorwaarde dat deze in de ENS wordt vermeld en we over IP- of -adres beschikken. Voor het indienen van de summiere aangifte is dit alles. In Singapore is het procesverloop identiek. Over de symbolen: Een elektronisch bericht wordt aangegeven met een bliksem Een computer-systeem wijst op een geautomatiseerd proces Papieren staan voor een manueel proces buiten het ICS (berichten-) systeem. Processus identique 2. Marchandises de Singapour au Havre

27 Etape 2 – Gestin des risques (FR)‏
Opérateur économique transporteur 1. Marchandises de Shangai à Anvers NO LOAD! Douane FR FR Gestion des risques Douane BE De tweede stap start bij de Franse douane, die een risico-inschatting uitvoert. Als er ernstige risico’s werden vastgesteld, wordt een elektronisch ‘NO LOAD’- bericht gestuurd naar de marktdeelnemer die de ENS heeft ingediend en indien gekend, een kopie naar de vervoerder. ALS er risico’s werden vastgesteld, stuurt het franse douanesysteem dit (via het netwerk van de EC) naar PLDA. Merk op: dit is de eerste keer dat PLDA ter sprake komt. Als er geen risico’s worden geïdentificeerd, zal dat zelfs nog later in het proces gebeuren. P L D A P L D A Enregistrement des risques Gestion nationale des risques

28 Etape 3 - Modification (FR)‏
Opérateur économique 1. Marchandises de Shangai à Anvers NO LOAD! MRN+ modifications accept/ reject Douane FR FR Gestion des risques Douane BE Voor aanpassingen ziet het proces er voor een groot deel gelijkaardig uit: De marktdeelnemer stuurt zijn aanpassingen met de oorspronkelijke MRN door (opnieuw aan de Franse douane) De Franse douane stuurt een bericht over al dan niet aanvaarden van het amendement. Er wordt een nieuwe risico-inschatting uitgevoerd. Als op dit ogenblik ernstige risico’s worden geïdentificeerd, heeft het geen zin meer een elektronisch ‘NO LOAD’-bericht te sturen – de goederen zijn immers al onderweg. In dat geval zal echter een proces buiten het systeem in werking treden om de nodige maatregelen te treffen met de marktdeelnemer. Het verdere verloop is gelijkaardig aan de vorige stap. Risico’s worden doorgestuurd naar volgende kantoren van binnenkomst, in dit voorbeeld het Belgische douanesysteem PLDA. Dit is de laatste stap in het zogenaamde pre-arrival proces. P L D A P L D A Enregistrement des risques Gestion nationale des risques

29 Etape 4 – Arrivée au premier bureau d’entrée
Transporteur/ manutentionnaire accept/ reject Notification d’arrivée 3. Déchargement au Havre Douane FR FR Validation et enregistrement Op het ogenblik dat de goederen aankomen in Le Havre ontvangt de Franse douane een aankomstmelding van de vervoerder (of de goederenbehandelaar) Dit bericht wordt gevalideerd en geregistreerd en wordt eventueel gevolgd door een nationale risico-inschatting (voor zover dat al niet eerder gebeurde) FR Gestion nationale des risques

30 Etape 5 – Contrôle au premier bureau de douane d’entrée
Controle/pas de contrôle Transporteur/ manutentionnaire FR Décision de contrôle 3. Déchargement au Havre Douane FR Contrôle Conforme/ Conforme avec modifications/non conforme Hierna krijgt de partij die de aankomstmelding verstuurde een bericht met de controlebeslissing, gevolgd door de feitelijke controle. Het controleresultaat wordt in het douanesysteem geregistreerd en meegedeeld aan de marktdeelnemer. Bij een conform controle-resultaat (of wanneer geen controle vereist was) zijn de goederen en bijbehorende gegevens beschikbaar voor verdere douaneprocedures. FR Enregistrement du résultat du contrôle

31 Etape 6 – Arrivée au bureau d’entrée suivant
4. Déchargement à Anvers Transporteur/ manutentionnaire accept/ reject Notification d’arrivée Article rejeté P L D A P L D A Douane BE Validation et enregistrement Assemblage des données demande Het aankomstproces in de volgende kantoren van binnenkomst is iets complexer. Op het ogenblik dat de goederen aankomen in Antwerpen ontvangt PLDA een aankomstmelding van de vervoerder (of de goederenbehandelaar) Dit bericht wordt gevalideerd en geregistreerd. Op dit ogenblik zien we een verschil met het eerste kantoor van binnenkomst: PLDA verzamelt de nodige gegevens. Wat bedoelt men hiermee? Indien geen risico’s werden vastgesteld (noch A, noch B, noch C) heeft BE nog niets ontvangen. Plots krijgen we goedereninformatie (MRN’s) gepresenteerd waarover we niets kennen. Op dit ogenblik start een communicatie tussen BE en het eerste kantoor van binnenkomst (FR) – via het netwerk van de EC. PLDA vraagt gegevens op bij FR en ontvangt en registreert het antwoord. Op dat ogenblik kan een bepaalde lijn uit de aankomstmelding worden verworpen. Hoe moeten we dit interpreteren? Het is perfect mogelijk dat de aankomstmelding als bericht werd geaccepteerd. Dat heeft dan enkel en alleen te maken met de vormvereisten van dat bericht zelf. Nu kan het best zijn dat – al dan niet door een fout – een foute MRN werd opgenomen in de aankomstmelding. BE zal deze goederengegevens opvragen bij FR, maar die zullen ook daar onbekend blijken. In dat geval kunnen we uiteraard de goederenlijn in kwestie niet accepteren en zal dit gevolgd worden door één of andere correctie. Als de gegevens compleet zijn, kan eventueel een nationale risico-inschatting volgen (voor zover dat al niet eerder gebeurde) Douane FR P L D A FR Gestion nationale des risques Envoi des données manquantes réponse

32 Etape 7 – Controle au bureau d’entrée suivant
4. Déchargement à Anvers Controle/ pas de contrôle Transporteur/ manutentionnaire P L D A Décision de contrôle Douane BE Contrôle Conforme/ conforme avec modifications/non conforme Voor wat de controle betreft, is het proces identiek aan dat van Le Havre. De partij die de aankomstmelding verstuurde, krijgt een bericht met de controlebeslissing, gevolgd door de feitelijke controle. Het controleresultaat wordt in het douanesysteem geregistreerd en meegedeeld aan de marktdeelnemer. Bij een conform controle-resultaat (of wanneer geen controle vereist was) zijn de goederen en bijbehorende gegevens beschikbaar voor verdere douaneprocedures. P L D A Enregistrement du résultat du contrôle

33 Ce qu’on n’a PAS mentionné
Avant l’entrée Envoi au bureau de douane au choix (Office of Lodgement) A l’entrée Possibilité de modifier la notification d’arrivée options existantes dans PLDA Modifier l’itinéraire données présentes dans le système sans arrivée des marchandises tout à fait bonafide 30% des cas Diversion internationale (Diversion) Changement du premier bureau d’entrée (pas sur l‘itinéraire original) plutôt pour le fret courrier 1% des cas

34 Ce qu’on n’a PAS mentionné (2)‏
Scénarios alternatifs Une seule déclaration sommaire pour toutes les marchandises envoi avant chargement (Shanghai) marchandises Shanghai-Anvers marchandises Singapour-Le Havre Pour certains types de Document Unique (DAU) avant l’entrée Doit contenir les données de la déclaration sommaire état avant arrivée = déclaration sommaire état après notification d’arrivée ET résultat du contrôle conforme = déclaration douanière

35 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Fin de cet exemple

36 Conclusion – nouveaux concepts et terminologie
3 mots-clés Plus (étendu) – ‘prévention’ contre ‘correction’ Plus tôt (délai) – frontière virtuelle autour du territoire de l’UE International – du niveau national au niveau européen avant 648R2005 après 648R2005 Avant l’entrée - Déclaration sommaire Arrivée du transport Notification d’arrivée (du transport) Déchargement des marchandises Notification d’arrivée Destination douanière Déclaration douanière

37 3. Export Control System (ECS)‏

38 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Introduction Il faut distinguer : Aujourd’hui PLDA, paquet 2 ECS, phase 2

39 En pratique, sur la ligne du temps
01/07/2009 ECS 2 Aujourd’hui Avril 2009 PLDA 2 2013 CDC 1992R2913 CDC 1993R2454 DAU 2003R2248 sécurité (CDC) 2005R648 sécurité (CDC) 2006R1875 CDC modernisé 2008R450 CDC modernisé 200?/??? PLDA2006 PLDA2009 PLDA2013 Temps

40 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Bureau d’exportation

41 Bureau d’exportation : Aujourd’hui
L D A Déclaration en douane Gestion des risques Libération des marchandises + Transport des marchandises vers le bureau de sortie Déclarant Douane

42 Bureau d’exportation : ECS phase 2 (1/7/2009)
L D A Déclaration en douane + Les données de l’annexe 30 bis Gestion des risques (national + communautaire) Douane Déclarant Douane- Declaration Gestion des risques Libération des marchandises + Transport des marchandises vers le bureau de sortie

43 Déplacement de l'influence sur le timing
Phase 1 : Le bureau d'exportation détermine les délais (d'introduction de la déclaration). Le déclarant gère son timing. La "sphère d'influence" des délais se limite donc au territoire belge. Phase 2 : Le bureau d'exportation n'a plus la maîtrise des délais. C'est le bureau de sortie qui détermine les délais. Et donc, la "sphère d'influence" est étendue à toute l'Europe...

44 Nouvelles règles de délais (départ du bureau de sortie)
Transport maritime : container  au moins 24h avant le chargement au bureau de sortie des marchandises vrac  au moins 4h Transport aérien  au moins 30 min avant le départ au bureau de sortie Transport routier  au moins 1 heure avant le départ du bureau de sortie

45 Bureau de Sortie en Belgique

46 Aujourd’hui : bureau de sortie  fret aérien (1)
Confirmation de l’arrivée des marchandises P L D A Gestion des risques Douane Met un cachet sur les trois premiers exemplaires de la LTA Douane Expéditeur en douane Stocke dans son entrepôt d’exportation en attente de l’export RA manueel ? Handling…. Is dit juiste naam ? Handling ou Société de transport aérien

47 Aujourd’hui : bureau de sortie  fret aérien (2)
Éventuellement, investigations Handling ou Société de transport aérien Manifestes à l’exportation Contrôle manuel : comparaison entre entre les documents douaniers et les manifestes à l’exportation Met un cachet sur la déclaration papier (déclarations sur papier) Douane Confirmation de la sortie des marchandises dans PLDA (pour les déclarations électroniques) P L D A Déclarant ou bureau d’exportation d’un autre EM Wat is 2de ? Manueel ? Autorités aéroportuaires

48 1/7/2009 : bureau de sortie  fret aérien (1)
Exceptionnel ! Confirmation de l’arrivée des marchandises P L D A Douane Expéditeur en douane Douane Gestion des risques P L D A Stocke dans son entrepôt en attente de l’export Met un cachet sur les 3 premiers exemplaires de la LTA Message électronique envoyé par PLDA Handling ou Société de transport aérien

49 1/7/2009 : bureau de sortie  fret aérien (2)
Eventuellement, investigations Handling ou Société de transport aérien Manifestes à l’exportation Contrôle manuel des manifestes à l’exportation + recherche si différences avec les autres documents Met un cachet sur la déclaration papier (déclarations sur papier) Douane Départs P L D A Déclarant ou bureau d’exportation d’un autre EM Wat is 2de ? Manueel ? Confirmation de la sortie des marchandises dans PLDA (TOUTES les déclarations électroniques) Confirmation de la sortie des marchandises dans PLDA (pour les déclarations électronique) Exploitant de l’aéroport

50 Processus : fret aérien  sortie
Étape 1 Introduction et validation d’une déclaration d’exportation (DAU; exportation directe ou indirecte) Introduction et validation d’une déclaration NCTS Etape 2 Confirmation de l’arrivée des marchandises au bureau de sortie Qui ? Expéditeur en Douanes Comment ?  Message XML Paramètres: MAWB+HAWB, AWB et numéro MRN Quand ?  à chaque arrivée d’un envoi (le regroupement d’envois est possible) Douane Comment ?  WEB Quand ? En cas de problème chez l’expéditeur Etape 3 Confirmation de l’arrivée dans “l’entrepôt d’exportation” Qui? Société de handling ou de transport aérien Comment ?  TSU/RCS Quand ?  à l’arrivée des marchandises dans “l’entrepôt d’exportation”

51 Processus : fret aérien  sortie
Etape 4 Liste de chargement à l’exportation Qui ? Sociétés de handling ou de transport aérien Comment ? Message FFM Quand ? Avant le départ du moyen de transport Etape 5 Confirmation de la sortie du moyen de transport Exploitant de l’aéroport Comment ? Message XML Quand ? Moment du décollage (take-off) Douane Comment ? Web Quand ? En cas de problème Etape 6 Les sociétés de handling ou de transport aérien ont encore trois jours après le départ pour signaler des changements aux données déjà existantes

52 Processus : fret aérien  sortie
Etape 7 Traitement des déclarations d’exportation et des listes de chargement dans PLDA Envoi de la confirmation de sortie Au déclarant : exportation directe L’état membre d’exportation : exportation indirecte NCTS dans le cas des déclarations de Transit : à développer Etape 8 Contrôle manuel des listes de chargement à l’exportation par les douanes locales Ajout des documents manuels aux articles ouverts Etape 9 Une enquête est démarrée : Si des articles restent sans déclaration Si la quantité totale des articles n’est pas trouvée dans les déclarations PLDA, ECS ou NCTS. Ajout des données adéquates Etape 10 Clôture de la liste de chargement à l’exportation

53 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
En pratique, sur la ligne du temps PLDA PLDA Phase 2 01/07/2009 ECS 2 Maintenant Avril 2009 1 juillet 2009 2013 Annexe 30 bis Confirmation électronique de l’arrivée des marchandises au bureau de sortie par les OE Confirmation électronique de la sortie des marchandises

54 Déclaration sommaire de sortie - EXS
(Art. 842bis du règlement 1875/2006)

55 ECS, phase 2 : Déclaration sommaire de sortie
Douane Dépôt de la déclaration sommaire de sortie Gestion des risques Opérateur économique Uniquement au cas où il n’existe pas de déclaration en douane Apurement  cf PLDA paquet 2 Délais identiques à la déclaration déposée au bureau d’exportation

56 Procédures simplifiées

57 ECS, phase 2  procédures simplifiées
3 types de procédure simplifiée : Déclaration simplifiée (Art des dispositions d’application du CDC) Déclaration sur facture (Art. 288) Domiciliation (Art ) Dans tous les cas : Envoi de manière électronique (sauf circonstances exceptionnelles) obligation de fournir les données de l’annexe 30 bis ! Dès lors, la différence avec la procédure normale est minime.

58 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Questions? Rustig af te werken!

59 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
5. Programme MASP.be

60 ? Le cadre européen Stratégie de Lisbonne Plan d’action e-Gouvernement
Initiative Douane électronique MASP MASP.be POLITIQUE EXECUTION

61 Les services douaniers
Le cadre européen (2) Autorités publiques Etre plus efficace et plus accessible grâce à l’informatisation Stratégie de Lisbonne Plan d’action e-Gouvernement L’Union européenne Devenir l’économie la plus compétitive du monde et maximaliser l’emploi pour 2010 Les services douaniers Faciliter l’import et l’export, mieux défendre les intérêts économiques de l’UE et lutter contre le terrorisme grâce à l’e-Douane Initiative Douane électronique

62 De l’Europe à la Belgique
MASP MASP.be E-Douane 3 “voies”: législative, interopérabilité accessibilité =

63 http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be
Communication Site internet MASP.be Depuis avril 2008 Pour des raisons pratiques installé en parallèle avec site PLDA (http://plda.fgov.be) Planning, obligations légales, spécifications (MIG’s) FAQ Formulaire de contact Groupe de travail Ad-hoc MASP du Forum National Depuis mai 2008 Rapports publiés sur le site web du MASP Douane Présentation + brochure pour les services PFC novembre 2008 Intranet D&A, rubrique MASP


Télécharger ppt "Http://masp.belgium.be masp.be@minfin.fed.be Impact des changements dans le Code Communautaire et PLDA entrant en vigueur à partir du 1 juillet 2009 31/10/2008."

Présentations similaires


Annonces Google