La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Réseau Belge de Fondations asbl Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw Belgisches Netzwerk der Stiftungen V.o.G. General Assembly Brussels, June 16th, 2005.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Réseau Belge de Fondations asbl Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw Belgisches Netzwerk der Stiftungen V.o.G. General Assembly Brussels, June 16th, 2005."— Transcription de la présentation:

1 Réseau Belge de Fondations asbl Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw Belgisches Netzwerk der Stiftungen V.o.G. General Assembly Brussels, June 16th, 2005

2 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.2 Agenda statutaire vergadering Agenda de la réunion statutaire Goedkeuring van: 1. Verslag oprichtings- vergadering 2. Activiteitenverslag 2004/2005 3. Prioriteiten 2005/2006 4. Financiering Approbation de: 1. Rapport de la réunion de constitution 2. Rapport d’activités 2004/2005 3. Priorités 2005/2006 4. Financement

3 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.3 Agenda statutaire vergadering (1) Agenda de la réunion statutaire (1) 1. Goedkeuring verslag oprichtingsvergadering van 21 oktober 2004 1. Approbation du rapport de la réunion de consti- tution du 21 octobre 2004

4 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.4 Agenda statutaire vergadering(2) Agenda de la réunion statutaire (2) 2. Activiteitenverslag 04/05 Werkgroepen en andere  2.1. Communicatie  2.2. Recht /Fiscaliteit  2.3. Deugdelijk Bestuur  2.4. Contact met de overheid  2.5 Verwelkomen van 2 nieuwe leden  2.6. Lidmaatschapsbijdrage 2. Rapport d’activités 04/05 Groupes de travail et autres  2.1. Communication  2.2. Droit/fiscalité  2.3. Gouvernance  2.4. Contact avec les autorités  2.5. Accueil de 2 nouveaux membres  2.6. Cotisation des membres

5 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.5 Agenda statutaire vergadering (2.1.) Agenda de la réunion statutaire (2.1.) 2.1. Werkgroep communicatie (Johan Chiers) http://www.netwerkstichtingen.be  Informatie  Leden profielfiches  FAQ wetgeving & fiscaliteit  Intranet Info@netwerkstichtingen.be 2.1. Groupe communication (Johan Chiers) http://www.reseaufondations.be  Information générale  Fiches profil des membres  FAQ loi & fiscalité  Intranet Info@reseaufondations.be

6 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.6 Agenda statutaire vergadering (2.2.) Agenda de la réunion statutaire (2.2.) 2.2. Werkgroep ‘recht - FAQ’ (François Masquelin)  Algemeen  Fiscaal  Boekhouding  Sociaal  Intranet 2.2. Groupe ‘droit - FAQ’ (François Masquelin)  Information générale  Comptabilité  Fiscalité  Social  Intranet

7 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.7 Agenda statutaire vergadering (2.3.) Agenda de la réunion statutaire (2.3.) 2.3. Werkgroep ‘goverance’ (Micheline Mardulyn)  Transparentie  Best practices?  Efficiency  Intranet ‘Ronde tafel’ 2.3. Groupe ‘gouvernance’ (Micheline Mardulyn)  Transparence  Best practices?  Efficacité  Intranet ‘ Table ronde’

8 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.8 Agenda statutaire vergadering (2.4&5) Agenda de la réunion statutaire (2.4&5) 2.4. Contact met de overheid 2.5 Verwelkomen van 2 nieuwe leden  Stichting Eugeen Bohets Stichting Julie Renson (2.6. Lidmaatschapsbijdrage) 2.4. Contacts avec les autorités 2.5. Accueil de 2 nouveaux membres Fondation Eugeen Bohets Fondation Julie Renson (2.6. Cotisations)

9 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.9 Agenda statutaire vergadering (3) Agenda de la réunion statutaire (3) 3. Prioriteiten 05/06 1. Ontsluiten van de stichtingswereld 2. BNS als netwerk voor haar leden 3. Meer leden 4. Internationale contacten 3. Priorités 05/06 1. Ouverture du monde des fondations 2. RBF comme réseau pour ses membres 3. Plus de membres 4. Contacts internationaux

10 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.10 Agenda statutaire vergadering (4) Agenda de la réunion statutaire (4) 4. Financiering netwerk & lidmaatschapsbijdrage 4.1. Behoefte (budget) 4.2. Middelen 4.3. Mogelijkheden 4. Financement du réseau & cotisation des membres 4.1. Besoins (budget) 4.2. Moyens 4.3. Possibilités

11 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.11 Agenda statutaire vergadering (4) Agenda de la réunion statutaire (4) Financiering netwerk & lidmaatschapsbijdrage 4.1. Behoeften (budget):  +/- € 50 000 per jaar  +/- 90% coördinatie en ontwikkeling  Saldo Financement du réseau & cotisation des membres 4.1. Besoins (budget):  +/- € 50 000 par an  +/- 90% coordination et développement  Solde

12 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.12 Agenda statutaire vergadering (4) Agenda de la réunion statutaire (4) Financiering netwerk & Lidmaatschapsbijdrage 4.2. Middelen:  Lidmaatschapsbijdragen  Bijzondere & spontane bijdragen Financement du réseau & cotisation des membres 4.2. Moyens:  Cotisations  Cotisations spontanées et particulières

13 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.13 Agenda vergadering (4) Agenda de la réunion statutaire (4) Agenda statutaire vergadering (4) Agenda de la réunion statutaire (4) Lidmaatschapsbijdrage Financiering netwerk & (Dirk De Corte) 4.3. Mogelijkheden:  50 000/65= € 770?  50% lidmaatschapsbijdrage*  50% bijzondere bijdrage * € 25 000: drie categorieën & solidariteitsprincipe: Balans/inkomsten/personeel Financement du réseau & cotisation des membres (Dirk De Corte) 4.3. Possibilités :  50 000/65= € 770?  50% cotisations*  50% apports particuliers * € 25 000 : trois catégories & principe de solidarité: Bilan/revenus/personnel

14 16.06.05BNS-RBF - A.G.-A.V.14 Merci pour votre attention ! Bedankt voor uw aandacht !


Télécharger ppt "Réseau Belge de Fondations asbl Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw Belgisches Netzwerk der Stiftungen V.o.G. General Assembly Brussels, June 16th, 2005."

Présentations similaires


Annonces Google