La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Simone de Beauvoir: La rafle

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Simone de Beauvoir: La rafle"— Transcription de la présentation:

1 Simone de Beauvoir: La rafle
Præsentation af teksten Teksten er et uddrag af en roman, som hedder ‘De andres blod’. Den blev udgivet i 1944/45. Forfatteren Simone de Beauvoir er født i 1908 og døde i 1986. Hendes litterære værk er eksistentialistisk. Jean-Paul Sartre var hendes livsledsager Présentation du texte Le texte est un extrait d’un roman qui s’appelle ‘Le sang des autres’. Il a été publié en 1944/45 L’auteur, Simone de Beauvoir, est née en 1908 et morte en 1986. Son oeuvre littéraire est existentialiste. Jean-Paul Sartre était son compagnon de vie.

2 2. La rafle Handlingends tid og sted
Handlingen foregår i Paris i 1942 under anden verdenskrig Handlingen I starten af teksten befinder hovedpersonen sig i sit værelse i færd med at ordne negle. Hun har trukket gardinerne for og tændt sengelampen, som om det var mørkt, skønt det er lyst udenfor. Le temps et le lieu de l’action L’action se passe à Paris en 1942 pendant la Deuxième Guerre mondiale. L’action Au début du texte, le personnage principal se trouve dans sa chambre en train de se faire les ongles. Elle a tiré les rideaux et allumé la lampe de chevet, comme s’il faisait nuit, bien qu’il fasse jour dehors.

3 3. La rafle Dette viser, at hun keder sig, og at livet ikke har nogen mening for hende. Hun har kun lyst til at beskæftige sig med sig selv. Pludselig kommer hendes veninde Yvonne og besøger hende Hun fortæller Hélène, at der sker forfærdelige ting udenfor Cela montre qu’elle s’ennuie et que la vie n’a pas de sens pour elle. Elle a seulement envie de s’occuper d’elle-même. Tout à coup, son amie Yvonne vient la voir. Elle raconte à Hélène qu’il se passe des choses atroces dehors.

4 4. La rafle Hun fortæller hende, at det franske politi bortfører jødiske kvinder og deres børn og sender dem til Polen. Hélène bliver meget overrasket og vil gøre alt for at redde Yvonne. Yvonne gemmer sig i en kirke, mens Hélène går hen for at se, hvordan Yvonnes moder har det Elle lui raconte que la police française embarque des femmes juives et leurs enfants et les envoie en Pologne. Hélène devient très surprise et veut tout faire pour sauver Yvonne. Yvonne se cache dans une église pendant qu’Hélène va voir comment va la mère d’Yvonne.

5 5. La rafle Da hun kommer derhen, er der nogle politibetjente, der er i færd med at udspørge fru Kotz, Yvonnes moder. De tror først, at Hélène er Yvonne. Men heldigvis har hun sit identitetskort. Quand elle y arrive, il y a des agents de police qui sont en train de questionner Mme Kotz, la mère d’Yvonne. D’abord, ils croient qu’Hélène est Yvonne. Mais heureusement, elle a sa carte d’identité.

6 6. La rafle Da hun kommer ud på gaden, ser hun, at man er ved at fylde fire busser med kvinder og børn, og at man adskiller kvinder og børn. Ingen gør noget. Hun beslutter derfor at opsøge sin tidligere elskede Jean, som arbejder i modstandsbevægelsen Han vil måske kunne hjælpe Yvonne med at komme over demarkationslinjen Quand elle sort dans la rue, elle voit qu’on est en train de remplir quatre autobus de femmes et d’enfants, et qu’on sépare les femmes et les enfants. Personne ne fait rien. Elle décide d’aller voir son ancien amoureux Jean qui travaille dans la Résistance. Il pourra peut-être aider Yvonne à passer la ligne de démarcation

7 7. La rafle Karakteristik af Hélène og analyse
I starten af teksten er Hélène passiv og synes, at livet er absurd. Og det, der karakteriserer hendes verden, er: mørke, kedsomhed, passivitet, naivitet, egoisme og individualisme. Hvorimod livet udenfor karakteriseres af: lys, liv, lidelse, aktivitet, engagement, mening, deltagelse og næstekærlighed. Caractéristique d’Hélène et analyse Au début du texte, Hélène est passive et trouve que la vie est absurde. Et ce qui caractérise son monde est: nuit, passivité, naïvité, égoïsme et individualisme. Par contre la vie de l’extérieur est caractérisée par: jour, vie, souffrance, activité, engagement, sens, participation, altruïsme.

8 8. La rafle På grund af sine skamfølelser og sin medlidenhed med jøderne vælger Hélène ikke at være passiv. Og ved at vælge engagementet i modstandsbevægelsen vil hun måske få mulighed for at genoprette forholdet med Jean, fordi hun ikke længere tænker kun på sig selv. A cause de ses sentiments de honte et de sa pitié des Juifs, Hélène choisit de ne pas être passive. Et en choisissant l’engagement dans la Résistance, elle aura peut-être la possibilité de rétablir ses rapports avec Jean, parce qu’elle ne pense plus seulement à elle-même.

9 9. La rafle Hun indser også sin pligt som menneske, fordi hun bliver klar over, hvad hun vil vælge i livet. Hun er nu engageret i sin egen eksistens og i de andres liv. Hun har skabt sin egen mening, sin egen moral Elle réalise aussi son devoir en tant qu’homme/femme, parce qu’elle prend conscience de ce qu’elle veut choisir dans sa vie. Elle est maintenant engagée dans sa propre existence et dans la vie des autres. Elle a établi son propre sens , sa propre morale


Télécharger ppt "Simone de Beauvoir: La rafle"

Présentations similaires


Annonces Google