La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Fichier réalisé par Brigitte Korac avec les dessins dEvelyne Lyonnaz Bovio.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Fichier réalisé par Brigitte Korac avec les dessins dEvelyne Lyonnaz Bovio."— Transcription de la présentation:

1

2 Fichier réalisé par Brigitte Korac avec les dessins dEvelyne Lyonnaz Bovio

3 début du mot fin du mot milieu du mot début, milieu ou fin début du mot fin du mot milieu du mot début, milieu ou fin début du mot fin du mot milieu du mot début, milieu ou fin paires auditives paires visuelles fin du mot milieu du mot début, milieu ou fin début du mot fin du mot milieu du mot début, milieu ou fin début du mot fin du mot milieu du mot début, milieu ou fin

4 menu

5 v a i

6 r e u

7 a p l

8 s c r

9 r a j

10 t a l

11 p l a

12 a m s

13 i s n

14 ch a v menu

15 e j u

16 s f u

17 a r g

18 r a b

19 t r m

20

21 a i m

22 i e u

23 m o s

24 l o s

25 l c m

26 ch o l

27 menu i a t

28 r s p

29 p a t

30 l i s

31 l o s

32 r t l

33 k m g

34 r f m

35 l t r

36

37 r o v

38 r l s

39 e u c

40 m t r

41 l v c

42 ch p u

43 menu v a d

44 m a p

45 l v s

46 u t é

47 a m ch

48 menu ch l z

49 menu i t l

50 o m ch

51 menu n p o

52

53 mgu

54 bv m

55 réf

56 mjv

57 pad

58 ga n

59 qtm

60 lén

61 zsb

62 lb m

63 fon

64 slu

65 ja b

66 tui

67 unv

68

69 s c z

70 r c g

71 r ch j

72 menu p b a

73 a d t

74 f a v

75 c g a

76 s f v

77 b p i

78 q g c

79 ch z s

80 c g t menu

81 c p g

82 v f s

83 g r c

84

85 z v s

86 g c t

87 jeje sese che

88 menu tete dede pepe

89 z s j

90 d c t

91 veve fefe sese

92 jeje che sese

93 menu k m g

94 dede tete lele

95 che jeje rere

96 menu gue que sese

97 menu pepe dede tete

98 pepe bebe tete

99 bebe pepe meme

100

101 v f t

102 b p c

103 b c g

104 p d t

105 p g b

106 d t c

107 g v c

108 b p a

109 t v d

110 v g f

111 j ch s

112 menu f v m

113 v g f

114 d c t

115 p b l

116

117 cgp

118 bv p

119 svf

120 chjz

121 menu pvf

122 tgd

123 gp c

124 dtv

125 chesesegege

126 menu zsb

127 pb m

128 lgc

129 fvn

130 std

131 zjs

132

133 a m n

134 d p b

135 i m n

136 q r p

137 t r f

138 n u m

139 b p d

140 q p z

141 m n t

142 b q p

143 d ch b

144 menu b n d

145 b p d

146 m f t

147 n u m

148

149 zeze nene meme

150 meme nene sese

151 pepe bebe sese

152 qeqe pepe dede

153 sese bebe dede

154 meme nene ueue

155 nene veve meme

156 nene dede bebe

157 re ne me

158 menu pue que gne

159 menu dede pepe bebe

160 z t f

161 bebe dede pepe

162 t s f

163 pepe dede qeqe

164

165 n u m

166 s t f

167 d q p

168 q d p

169 m u n

170 h t f

171 b d s

172 q d p

173 q p r

174 b f d

175 v q p

176 m h n

177 m u n

178 m c n

179 m n s

180

181 memeneneueue

182 pepeveve qeqe

183 fefebebedede

184 nenememeveve

185 fefevevememe

186 nenelele meme

187 fefechetete

188 menu memenenesese

189 tfs

190 ft s

191 sesefefetete

192 sesenenememe

193 bebededememe

194 dedebebe qeqe

195 fst

196

197 ra pa ma

198 menu li vre ni

199 menu lè ma ba

200 menu sè sé zé

201 menu pi vo pe

202 menu ma ca na

203 menu lu no vé

204 menu ro la ca

205 menu vi pa ma

206 menu su ba na

207 menu fu un mu

208 menu lu je ni

209 menu va bu bo

210 menu va se do

211 menu vi mé té

212 menu

213 dan con vin

214 menu ma ri bou

215 menu ton sou loi

216 menu fa di ro

217 menu si ru fé

218 menu vo li ra

219 menu pé to vi

220 menu vo ma sa

221 menu ro mi lu

222 menu go bi nu

223 menu con tan vin

224 menu man rou pin

225 menu ru pa lo

226 menu sin çon van

227 menu don bin nui

228 menu

229 ro chi lu

230 menu jo li vo

231 menu la ra sa

232 menu va mu nè

233 menu ti li ba

234 menu va fi du

235 menu gu vi chu

236 menu va ru ma

237 menu ra mo tu

238 menu pi fa pu

239 menu da si la

240 menu pa lu to

241 menu ja ru vo

242 menu ra vi lu

243 menu lo cha si

244 menu

245 roulonvan

246 menu chula pe

247 menu roumoitu

248 menu mèlabou

249 menu févipion

250 menu remi ra

251 menu vasiru

252 menu vintama

253 menu violu ri

254 menu divé so

255 menu vogidi

256 menu ratelo

257 menu soumica

258 menu ramila

259 menu chesi vo

260 menu

261 ba pa va

262 menu ga la ca

263 menu vu nu fu

264 menu sa va fa

265 menu po no bo

266 menu fa va za

267 menu ca va ga

268 menu ba pa ra

269 menu sa za cha

270 menu fi vi si

271 menu ga ca ra

272 menu do so to

273 menu ga va ca

274 menu ba za pa

275 ba ta menu

276

277 v g c

278 sese fefe zeze

279 tete dede veve

280 pepe che bebe

281 menu tete veve dede

282 tete jeje che

283 menu che gege sese

284 menu tete dede pepe

285 che sese jeje

286 menu tete sese dede

287 fefe sese veve

288 dede tete pepe

289 che sese jeje

290 menu te pe be

291 menu gue cre que

292 menu

293 gar car pan

294 menu bu pu ca

295 menu di ti pi

296 menu pi pa bi

297 menu ga su ca

298 menu cha ja ma

299 menu pou ta bou

300 menu te mo de

301 menu tan vin dan

302 menu gu cu le

303 menu ca ga sin

304 menu go va co

305 menu ra ca ga

306 menu va la fa

307 menu ta ra da

308 menu

309 vragracra

310 menu portvort bort

311 menu boumoipou

312 menu pabata

313 menu tadava

314 menu tidigi

315 menu rejeche

316 menu gafaca

317 menu micaga

318 menu jesiche

319 menu denpen ten

320 menu trodrovro

321 menu tetedede pepe

322 gumocu

323 menu cocaga

324 menu

325 ta fa sa

326 menu ba ca da

327 menu né mé va

328 menu ra ta fa

329 menu tu fu ru

330 menu dé ché bé

331 menu di bi ji

332 menu bo do so

333 menu fi lu ti

334 menu ti ni mi

335 menu fi ti ri

336 menu qé pé mé

337 menu bu du cu

338 menu bin din sin

339 menu lu tu fu

340 menu

341 ueue nene meme

342 mimi nini ueue

343 qeqe pepe bebe

344 dede pepe bebe

345 bebe dede qeqe

346 nene meme zeze

347 pepe bebe dede

348 meme fefe nene

349 qeqe ge pepe

350 menu pepe qeqe dede

351 sese meme nene

352 nene meme hehe

353 fefe hehe tete

354 tete fefe sese

355 fefe tete sese

356

357 ni mi che

358 menu na ma ba

359 menu re fu tu

360 menu foi toi tio

361 menu fo ta to

362 menu mi ni tete

363 menu na ma pa

364 menu da pa bi

365 menu ti che fi

366 menu ta to fo

367 menu fo tete to

368 menu na ma mo

369 menu bo to do

370 menu ro di bi

371 menu ni mi vi

372 menu

373 nimisi

374 menu piti qi

375 menu bepede

376 menu qonpondon

377 menu bardarpar

378 menu biqi di

379 menu trafartar

380 menu bidipi

381 menu tourfour lour

382 menu futuzu

383 menu sefete

384 menu piqi di

385 menu podobo

386 menu neneveve meme

387 rabada


Télécharger ppt "Fichier réalisé par Brigitte Korac avec les dessins dEvelyne Lyonnaz Bovio."

Présentations similaires


Annonces Google