La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

ZIYÂRAT IMAM HOUSSEIN (AS) LA NUIT DE QADR ZIYÂRAT AL-IMAM AL-HUSSAYN (AS) زَيَارَة وَارِثَ

Présentations similaires


Présentation au sujet: "ZIYÂRAT IMAM HOUSSEIN (AS) LA NUIT DE QADR ZIYÂRAT AL-IMAM AL-HUSSAYN (AS) زَيَارَة وَارِثَ"— Transcription de la présentation:

1 ZIYÂRAT IMAM HOUSSEIN (AS) LA NUIT DE QADR ZIYÂRAT AL-IMAM AL-HUSSAYN (AS) زَيَارَة وَارِثَ

2 Que la Paix soit sur toi, ô fils du Messager de Dieu! ãÐäÃÂB ãÁåÒâsán áÌåQCáÖ áÀå×áÃá® âÅáÚáätÂáB

3 Que la Paix soit sur toi, ô fils du Prince des croyants! áÌåQCáÖ áÀå×áÃá® âÅáÚáätÂáB áÌå×ãËãÆåKâÇå ÂB ãoå×ãÆáB

4 Que la Paix soit sur toi, ô fils de la véridique, de la pure Fatima, la première dame des mondes! áUáÇã¦CᶠãTáoãÎCáä§ÂB ãUá»åÖáäkã{ áÌåQCáÖ áÀå×áÃá® âÅáÚáätÂáB áÌå×ãÇáÂCá¯åÂB ãAEátãÊ ãTákãä×ás

5 Que la Paix soit sur toi, o mon maître Abâ A'bdalla ainsi que la Miséricorde de Dieu et Sa Bénédiction! ãÐäÃÂB ãkåRá® CáQáB CáÖ áÕáÙåÒáÆ CáÖ áÀå×áÃá® âÅáÚáätÂáB âÐâWCá¾áoáQ áÑ ãÐäÃÂB âUáÇåcán áÑ

6 J'atteste que tu accomplissais la prière, que tu donnais la zakât åkẠáÀáäÊáB âkáÏåwáB áTÒ¾áäqÂB áYå×áWD áÑ áTÒÃáä|ÂB áYåÇáºáB

7 que tu mordonnais le bien et interdisais le mal, ãµåÑâoå¯áÇåÂCã Q áVåoáÆáB áÑ ãoá¿åËâÇåÂB ãÌá® áYå×áÏáÊ áÑ

8 que tu récitais le Livre d'me juste lecture ãÐãWáÑáÚãW áä¼ác áPCáXã¿åÂB áVåÒáÃáW áÑ

9 que tu luttais pour Dieu d'un juste combat ãÍãjCáÏã_ áä¼ác ãÐäÃÂB Ø㶠áVåkáÎCá_ áÑ

10 que tu as patienté aux offenses dans le but de te rapprocher de Dieu, attendant Sa récompense jusqu'à là fin ÔäXác CæRãtáXådâÆ ãÐãRåËá_ Ø㶠ÓlÛF ÔÃá® áVåoáRá{ áÑ âÌå×ã»á×åÂB áá½CáWáB

11 J'atteste que ceux qui tont désobéi, tont combattu á½åÒâQánCác áÑ á½åÒâ·áÂCág áÌåÖãmáäÂB áäÉáB âkáÏåwáB

12 tont abandonné et ceux qui t'ont tué á½åÒâÃáXẠáÌåÖãmáäÂB áÑ á½åÒâÂámág áÌåÖãmáäÂB áÑ

13 sont maudits de la langue même du Prophète ØãäÆâÛB ãäØãRáäËÂB ãÉCátã ÔÃá® áÉåÒâÊåÒâ¯åÃá Æ

14 En fait celui qui a forgé des mensonges est perdu ÓoáXå¶B ãÌáÆ áPCág åkẠáÑ

15 Que Dieu maudisse ceux qui ont été, injustes à votre encontre, les premiers et les derniers áÌå×ãÇãÂCáä«ÂB âÐäÃÂB áÌá¯á áÌåÖãoãgÛB áÑ áÌå×ãÂáäÑáÛB áÌãÆ åÈâ¿áÂ

16 et qu'Il augmente leur douloureux châtiment áÈå×ãÂÛB áPBámá¯åÂB âÈãÏå×áÃá® á¸á®CᢠáÑ

17 Je suis venu te rendre visite, ô mon maître, ô fils du Messager de Dieu, te connaissant à ta juste valeur áÌåQCáÖ áÕáÙåÒáÆ CáÖ áÀâXå×áWáB áÀãä»ádãQ Cæ¶ãnCá® BæoãMBáp ãÐäÃÂB ãÁåÒâsán

18 ami de tes amis, ennemi de tes ennemis, áÀãMDákå®Û CæÖãjCá¯âÆ áÀãMCá×ãÂåÑÛ Cæ×ãÂBáÒâÆ

19 recherchant la bonne voie sur laquelle tu es, ãÐå×áÃá® áYåÊáB ÕãmáäÂB ÓákâÏåÂCãQ Bæoã|åRáXåtâÆ

20 connaissant l'égarement de ceux qui se sont opposés à toi. áÀá·áÂCág åÌáÆ ãUáÂáÚá£ãQ Cæ¶ãnCá®

21 Aussi intercède pour moi auprès de Dieu áÀãäQán ákåËã® Øã å°á·åwCá¶

22 22

23 ZIYÂRAT HAZRAT ALI AKBAR (as) LA NUIT DE QADR زَيَارَة حَضْرَة عَلِى اَكْبَر

24 áÕáÙåÒáÆ áÌåQB áÑ áÕáÙåÒáÆ CáÖ áÀå×áÃá® âÅáÚáätÂáB âÐâWCá¾áoáQ áÑ ãÐäÃÂB âUáÇåcán áÑ

25 áÀáÃáXẠåÌáÆ âÐäÃÂB áÌá¯á áÑ áÀáÇáÃ᪠åÌáÆ âÐäÃÂB áÌá¯áÂ

26 áÈåÖÛB áPBámá¯åÂB âÈãÏå×áÃá® á¸á®CᢠáÑ

27 27

28 ZIYÂRAT HAZRAT ABBASS (as) زَيَارَةِ حَضْرَة العَبَّاسَ

29 اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ Que la paix sur toi, ô fils du Commandeur des croyants

30 اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْعَبْدُالصَّالِحُ الْمُطِيْعُ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ Que la Paix soit sur toi, ô bon adorateur, obéissant à Allah et à Son Prophète

31 اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ جَاهَدْتَ وَ نَصَحْتَ وَ صَبَرْتَ حَتَّى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ Jatteste que tu as accompli le Jihad, prêché et fait preuve de patience jusquà la fin

32 لَعَنَ اللهُ الظَّالِمِيْنَ لَكُمْ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاَخِرِيْنَ وَ الْحَقَهُمْ بِدَرَكِ الْجَحِيْمْ Que la malédiction dAllah soit sur vos premiers et derniers oppresseurs et quAllah les place au plus bas étage de lEnfer

33 اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ Que la Paix soit sur vous, ainsi que la Miséricorde et les bénédictions dAllah

34 ZIYÂRAT SHOHDA-E-KARBALA (as) LA NUIT DE QADR زَيَارَة شُهْدَاءِ كَرْبَلاء

35 áÉåÒâ»åÖãäkãä| ÂB CáÏâäÖáB åÈâ¿å×áÃá® âÅáÚáätÂáB

36 áÉåÑâoãQCáä|ÂB âADákáÏâäxÂB CáÏâäÖáB åÈâ¿å×áÃá® âÅáÚáätÂáB

37 ãÐäÃÂB ãÄå×ãRás Ø㶠åÈâWåkáÎCá_ åÈâ¿áäÊáB âkáÏåwáB

38 ãÐäÃÂB ãSåËá_ Ø㶠ÓláÛB ÔÃá® åÈâWåoáRá{ áÑ

39 âÌå×ã»á×åÂB âÈâ¾GWáB ÔäXác ãÐãÂåÒâsáoã áÑ ãÐäÃã åÈâXådá|áÊ áÑ

40 áÉåÒâºápåoâW åÈâ¿ãäQán ákåËã® çAEá×åcáB åÈâ¿áäÊáB âkáÏåwáB

41 ãÅáÚåsÛB ãÌá® âÐäÃÂB âÈâ¾Báqá`ᶠáÌå×ãËãtådâÇåÂB ADáqá_ áÌátåcáB ãÐãÃåÎáB áÑ

42 ãÈå×ã¯áäËÂB ãäÄádáÆ Ø㶠åÈâ¿áËå×áQ áÑ CáËáËå×áQ á°áÇá_ áÑ

43 43


Télécharger ppt "ZIYÂRAT IMAM HOUSSEIN (AS) LA NUIT DE QADR ZIYÂRAT AL-IMAM AL-HUSSAYN (AS) زَيَارَة وَارِثَ"

Présentations similaires


Annonces Google