La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Ifkh klas Ì pa5 ÉÑ Réalisé par Samina PIRBAY Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Ifkh klas Ì pa5 ÉÑ Réalisé par Samina PIRBAY Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés."— Transcription de la présentation:

1 Ifkh klas Ì pa5 ÉÑ Réalisé par Samina PIRBAY Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés

2 sVm A4le wpvas krv&u Ý te kamo nhi& krva je wpvasne to6e 2e, ‘suBhe saIdk’ 9i l;ne mgIrb •sUyaRSt– na smy su0i.

3 rmzanna mhinama& wpvas ke roza krva vaIjb •frIjyat– 2e. ;Slami keleN6rma& rmzanno mhino shu9i v0u pIv1 mas 2e.

4 Aa masni brktoma&9i 2e Š É. pIv1 kurAan Ê. kd\rni rat •lyltul kd\r–

5 Aa masma& drek kamn&u vjn v3i Jay 2e -le te saŸ& hoy ke nrs&u. td\nusan Jo ke kurAanni Itlavt hr 36i sari vat 2e 2ta& rmzanma& Aeni Itlavtni - la; v0i Jay 2e. Aej rite jU5&U bolv&u hme=a&j bUŸ& 2e pr&tu rmzanma& jU5U& bkv&u v0u bUŸ& 2e.

6 sVmno A9R ma1 Ae4loj n9i ke Aa`o Idvs -U~ya trSya rhevama& Aave blke Aeno mtlb 2e -U~ya t9a trSya rhevani sa9e sa9e drek hram vStu9i p8 2e4e rhevama& Aave.

7 sGm9i mXta la-o Š É. Aapni In8Ry=Ikt v0e 2e.

8 Ê. Aap te loko babt p8 Ivcaro 2e je Aapna je4la - aGy=aXi n9i.

9 Ë. Aa`o Idvs Aap ALlahna Ivqe v0u Ivcaro Ane tene v0u yad kro 2o.

10 Ì. Aapni hojri saf 9ay 2e.

11 Í. Aapni @vnp³It saca muslmanna jevi bne 2e.


Télécharger ppt "Ifkh klas Ì pa5 ÉÑ Réalisé par Samina PIRBAY Version française approuvée par Moulla Nissar Copyright © Tous droits réservés."

Présentations similaires


Annonces Google