La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Ifkh klas Ê Ý pa5 Ñ Copyright © Tous droits réservés Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar mut kli m shia974.fr.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Ifkh klas Ê Ý pa5 Ñ Copyright © Tous droits réservés Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar mut kli m shia974.fr."— Transcription de la présentation:

1 Ifkh klas Ê Ý pa5 Ñ Copyright © Tous droits réservés Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar mut kli m shia974.fr

2 ALlah mutklim 2e Ý Ae ko;p8 vStune bolti kri rake 2e. ALlah za6one bolata& kri =ke 2e. Ae pT9rone bolta kri =ke 2e. shia974.fr

3 Ae ko; p8 vStune bolti kri =ke 2e Ý tema& «v na hoy to p8 shia974.fr

4 kem ke Š Ae8ej b0eb0u& bnaVyu& 2e Ane Ae saE9i v0u takatvan 2e. ALlah ko;p8 cijne bolti kri =ke 2e. shia974.fr

5 ALlah «v vgrni cijne p8 bolti kri =ke 2e teno pure pUro da`lo peg&br mohMmd •s.– Ane ka&kriA o vaXo bnav 2e. shia974.fr

6 Aap8a pak peg&b r mohMmd •s.– sahebe potana ha9ma & 9o6i ka&kr iAo Wpa6i... shia974.fr

7 Ane p2i AekaAek b0a& lokoni Aa&`oni same Ae ka&kriAo bolva lagi ke Š "mohMmd ALlahna peg&br 2e." Mouhammad est le Messager dAllah (swt) shia974.fr

8 b0a&j ja8e 2e ke ka&kriAoma& «v n9i hoto, temne mo7u& p8 n9i hotu&, Ane boli n9i rakti, pr&tu Aa ka&kriAo boli =ki kar8 ke ALlahe temne Aevu& krvano hukm AaPyo hto. shia974.fr


Télécharger ppt "Ifkh klas Ê Ý pa5 Ñ Copyright © Tous droits réservés Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Version française approuvée par Moulla Nissar mut kli m shia974.fr."

Présentations similaires


Annonces Google