La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Basisgegevens en diensten aangeboden door het CIBG

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Basisgegevens en diensten aangeboden door het CIBG"— Transcription de la présentation:

1 Basisgegevens en diensten aangeboden door het CIBG
INSPIRE richtlijn Basisgegevens en diensten aangeboden door het CIBG

2 UrbIS: producten Brussels UrbIS®© (Urban Information System):
Gegevensbanken en kaarten met Geografische gegevens Alfanumerieke gegevens Bereik: Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verdeeld aan overheidsbesturen privé-sector Het begrip UrbIS is de afkorting van "Urban Information System". UrbIS is een geheel van databanken en kaarten samengesteld uit geografische en alfanumerieke gegevens. Deze producten bedekken het geheel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt zowel in de openbare besturen als in de particuliere sector verdeeld. De toegepaste tarieven zijn echter gunstiger voor de regionale openbare instellingen dan voor de particuliere sector. De verdeling van de gegevens gebeurt altijd in het kader van een gebruiksrechtover-eenkomst.

3 UrbIS producten UrbIS-Fot – luchtfoto’s UrbIS-Ortho - orthophotoplan
UrbIS-Topo – topografische gegevens UrbIS-Adm – administratieve gegevens UrbIS-Map – cartografische gegevens UrbIS-PWN – public way network UrbIS-P&B – kadaster gegevens UrbIS-3D – 3D-weergave Men onderscheidt algemeen zeven producten: de luchtfoto's, de orthophotoplan, de topografische gegevens, de administratieve gegevens, de cartografische gegevens, het netwerk van openbare wegen en de kadastrale gegevens.

4 UrbIS-Fot Het cartografische product UrbIS-Fot is de verzameling van de luchtfoto's die dateren van 1996,1999 en Deze luchtfoto's hebben geleid tot de aanmaak en de updating van de topografische kaart door fotogrammetrische restitutie. In haar laatste versie, bevat zij 860 luchtfoto's.

5 UrbIS-Fot De luchtfoto’s worden eerst gescand en omgezet in TIFF-bestanden. De zwarte rand wordt eerst afgeknipt. Elke foto neemt 361 MB in beslag, zijnde 306 GB in totaal. Om de verdeling van de foto’s mogelijk te maken dienen ze eerst gezipped te worden. Daarvoor wordt een speciale software gebruikt: MrSid. Door een compressiefactor 30 te gebruiken is het mogelijk al de foto’s te verdelen op 3 DVD ’s.

6 UrbIS-Ortho

7 UrbIS-Adm De administratieve kaart UrbIS-Adm verzamelt een geheel gegevens betreffende de administratieve indelingen van het gewest. Ze bevat de grens van het gewest, de gemeentegrenzen, de limieten van de postkantons, de statistische sectoren, de huizenblokken, de wegenoppervlakten, de gebouwen. Bovendien bevat ze ook de namen van de gemeentes en van de straten, de huisnummers, de straatassen, de straatzijden.

8 UrbIS-Map Het product UrbIS-Map is bestemd om als basisplan voor allerlei thematische voorstellingen te dienen die eigen zijn aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn doel is dus voornamelijk visueel geörienteerd: men vindt er de huizenblokken, de waterzones, de spoorwegenzones, de groene zones en de metrozones. Men vindt er eveneens de straatnamen en, sinds kort, een groot aantal bekende plaatsen: de metrostations, de bushaltes, de treinstations, de gemeentehuizen, de kerken, de ziekenhuizen, de politiecommissariaten, de begraafplaatsen, de zwembaden, de voetbalvelden, de scholen, de theaters, OCMW’s, enz. Deze verzameling van bekende plaatsen zal geleidelijk nog verfijnd worden.

9 UrbIS-Topo De topografische kaart is het meest verfijnd product van de reeks: ze bevat informatie betreffende: de gebouwen: voor-, achtergevels, scheidingsmuren en identificatie, afbakening van bijconstructies (hoog en laag) van gebouwen, afbakening van torens; de scheidingen : wand, muur, heg, pilaster, zichtbare perceelgrens; het reliëf : taluds, hoogtelijnen; de wegen en het wegmeubilair : straatrand, riooldeksel, straatnamen, lichtsignalisatieborden en openbare verlichting, telefooncellen, distributie- en controlekasten, reclameborden, vaste vuilnisbakken, plantenbakken, banken, kiosken, bushokjes, grondmarkeringen, afbakening van parkeerplaatsen, stationeerzones en -types, berijdbare inritten, enz.; de groene ruimten van de gewestwegen : hoogstambomen; de gemeentegrenzen; de spoorwegen; het openbaar vervoer; tramsporen en haltes van het openbaar vervoer. de waterlopen en waterpartijen.

10 Opmetingen +/- 3.000.000 m² in 3 jaar
Pilootproject : +/ m² +/ m² wegen binnen BHG +/ m² in 3 jaar

11 UrbIS-P&B Het cartografische product UrbIS-P&B is het resultaat van een samenwerking met het bestuur van het kadaster (AAPD = Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie): Dit product omvat de omtrek van de percelen en de gebouwen, evenals de huisnummers, de kadastrale codes van de percelen, de straatnamen. In de toekomst, zal dit cartografische product door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onderhouden worden. Het CIBG zal zich alleen bezighouden met de conversie naar de door haar gekozen formaten, die gebruikt worden door de regionale besturen, en dit bij de verdeling van de opeenvolgende versies.

12 UrbIS-PWN De gebruikers van de openbare vervoermiddelen kennen zeker de website van MIVB die toelaat de beste route te zoeken via openbare vervoermiddelen. Het systeem gebruikt UrbIS-PWN, een produkt dat een netwerk van wegen van het Brusselse grondgebied inhoudt.

13 Maquette virtuelle 3D

14 Maquette virtuelle 3D

15 Maquette virtuelle 3D

16 UrbIS: formaten De UrbIS produkten worden verdeeld in de meest gangbare formaten van de sector, namelijk MicroStation, AutoCAD, ESRI en MapInfo. Ook het SUD-formaat dat ontwikkeld werd door het CIBG en waarvoor twee viewers bestaan wordt nog steeds verdeeld, zodanig dat de gebruikers van deze viewers nog verder met de nieuwe versies van UrbIS kunnen werken. De beelden worden verdeeld in MrSID-formaat. TOP en Parc worden niet verdeeld in ESRI- en MapInfo-formaten.

17 Services proposés par le CIRB
Stratégie Approche Plan d’action

18 Services proposés par le CIRB
Stratégie Approche Plan d’action

19 Rôles du CIRB Fournisseur :
d’infrastructure (hardware et software) de données (UrbIS et autres données partagées) de géoservices transversaux d’applications métier de conseil Objectif : fournir l’infrastructure SDI demandée et mutualisée Penser mutualisation : infrastructure plateformes logicielles données services Le CIRB peut s’adresser aux institutions régionales en tant que: Fournisseur d’infrastructure (hardware et software) Fournisseur de données (UrbIS et autres données partagées) Fournisseur de geoservices transversaux Fournisseur d’applications métier Fournisseur de conseil Notre objectif est de fournir aux acteurs institutionnels bruxellois l’infrastructure demandée en matière de gestion de l’information spatiale (SDI – Spatial Data Infrastructure). Le recours aux services du CIRB doit permettre, via le SDI et le principe de mutualisation la réduction des coûts de mise en œuvre et de maintenance. Chaque nouveau projet doit être pensé en termes de mutualisation : de l’infrastructure des plateformes logicielles des données des services

20 Services proposés par le CIRB
Stratégie Approche Plan d’action

21 Approche CIRB 2007 : infrastructure d’hébergement professionnelle
découpage en services redondance des services (deux sites) Services : Énergie (UPS, groupes diesel) Interconnexion (Gigabyte) Authentification (LDAP) Base de données (back up et fail over) Reverse proxy Stockage (stockage virtuel) Virtualisation (VMWARE, tuning, monitoring) En 2007, le CIRB a mis en place une infrastructure d’hébergement professionnelle, souple et performante. Les principes de base de cette infrastructure sont : un découpage de l’infrastructure en services une organisation de la redondance des services (deux sites) Les services concernés sont: Énergie (UPS, groupes diesel) Interconnexion (Gigabyte) Authentification (LDAP) Base de données (back up et fail over) Reverse proxy Stockage (stockage virtuel) Virtualisation (VMWARE, performances tuning, monitoring)

22 Mutualisation des logiciels
Avantages : économies achat licences maintenance licences formation du personnel Actuellement : ESRI (ArcIMS et ArcGIS Server) Oracle (+ locator) Open GIS Viewer (Open Source GIM) DEGREE (Open Source) PostGRESS (Open Source) Une mutualisation des licences sur une infrastructure commune permet une réduction drastique des coûts d’achat et de maintenance des licences ainsi que des coûts de formation du personnel. Les solutions existent déjà pour : ESRI (ArcIMS et ArcGIS Server) Oracle (+ locator) Open GIS Viewer (Open Source GIM) DEGREE (Open Source) PostGRESS (Open Source) La liste n’est pas limitative. Dans l’esprit de INSPIRE, chaque entité peut préserver sa plateforme en mettant en place les services prévus par la directive.

23 Mutualisation des données
Constats : données répliquées dans les différentes entités régionales certaines données collectées et maintenues par une entité régionale ont un intérêt pour d’autres entités Le CIRB privilégie des solutions basées sur la directive INSPIRE et la mutualisation des données : source authentique filtrage gestion des rôles Plusieurs constats peuvent être faits : de nombreuses données sont répliquées dans les différentes entités régionales certaines données collectées et maintenues par une entité régionale pour ses besoins propres ont un intérêt pour d’autres entités Pour les nouveaux projets, le CIRB privilégie des solutions basées sur la directive INSPIRE et la mutualisation des données : source authentique filtrage gestion des rôles

24 Mutualisation des services
Mêmes constats que pour les données Nouveaux projets CIRB pensés en termes de services: WMS ( service d’accès aux données) : couches UrbIS données mutualisées Web Services au sens W3C (WSDL, SOAP) recherche d’adresses création d’ID UrbIS Les constats réalisés au niveau des données restent valables pour certains développements. Toujours en ligne avec les principes de la directive INSPIRE, les nouveaux projets développés par le CIRB sont pensés en termes de services: WMS ( service d’accès aux données) : couches UrbIS données mutualisées Web Services au sens W3C (WSDL, SOAP) recherche d’adresses création d’ID UrbIS

25 Services proposés par le CIRB
Stratégie Approche Plan d’action

26 Plan d’action en fonction des projets
Mutualisation de l’infrastructure : déjà une réalité Mutualisation des plateformes logicielles : janvier 2008 Mutualisation des données : en fonction des projets première implémentation en janvier 2008 Mutualisation des services : Projets : catalogue des données et services base de données de référence mise à disposition des levers TOPO Mutualisation de l’infrastructure : déjà une réalité Mutualisation des plateformes logicielles : janvier 2008 Mutualisation des données : en fonction des projets première implémentation en janvier 2008 Mutualisation des services : Projets : catalogue des données et services base de données de référence mise à disposition des levers TOPO

27 Catalogue des données et services
Catalogue données et services indispensable en RBC Données : ISO 19115 Services : ISO 19119 Etapes Définition d’un profil de métadonnées Choix d’un outil Création d’un outil de catalogage : Module Administration : Encodage des métadonnées Gestion de groupes, profils et droits d’accès Recherche et visualisation : Accès Internet tout public Accès Intranet par groupes La Région Bruxelles-Capitale doit disposer d’un catalogue de ses données et services basé sur des métadonnées respectant la norme ISO (métadonnées sur les données) et ISO (métadonnées sur les services). Définition d’un profil de métadonnées Choix d’un outil Création d’un outil de catalogage : Module Administration : Encodage des métadonnées Gestion de groupes, profils et droits d’accès Recherche et visualisation Accès Internet tout public Accès Intranet par groupes


Télécharger ppt "Basisgegevens en diensten aangeboden door het CIBG"

Présentations similaires


Annonces Google