La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Toekomstperspectieven voor een aangepast HMS 2 Perspectives dun RHME « 2 » révisé Henk Maeckelberghe PA4.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Toekomstperspectieven voor een aangepast HMS 2 Perspectives dun RHME « 2 » révisé Henk Maeckelberghe PA4."— Transcription de la présentation:

1 Toekomstperspectieven voor een aangepast HMS 2 Perspectives dun RHME « 2 » révisé Henk Maeckelberghe PA4

2 COORDINATION DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE AFSTEMMING VAN DE MONITORINGPROGRAMMAS 1. Introduction / historique1. Inleiding / historiek * tâche de la CIE : « la coordination des programmes de surveillance des Parties afin daboutir à un réseau de mesures homogène » (cf. accords de Charleville- Mézières et de Gand) * ISC-taak : « het afstemmen van de programmas van de Verdragsluitende Partijen voor de bewaking van de waterkwaliteit, teneinde te komen tot een homogeen meetnet en dit in stand te houden (cf. Verdragen van Charleville- Mézières en van Gent) * RHME: dès 1998* HMS: sinds 1998 Lexistence et le fonctionnement de ce RHME a alors permis dobtenir une image coordonnée internationalement de la qualité du fleuve et de son évolution. La plus-value du RHME consiste donc en la coordination des protocoles de prélèvement et danalyse et surtout en une interprétation partagée des résultats. Door de aanwezigheid en de werking van het HMS kon een internationaal afgestemd beeld verkregen worden van de waterkwaliteit van de stroom en de ontwikkelingen ervan. De meerwaarde van het HMS zit hem bijgevolg in de afstemming van de bemonsterings- en analyseprotocols en vooral in een gezamenlijke duiding van de resultaten.

3 2. Evolution du RHME en fonction de la DCE 2. Ontwikkelingen in het HMS in functie van de KRW * Depuis fin 2006 de nouveaux programmes de surveillance sont mis en place, en exécution de la DCE * Objectif : la coordination internationale de ces programmes de surveillance au sein du DHI * Sinds eind 2006 zijn nieuwe monitoringprogrammas in uitvoering van de KRW operationeel * Doel: internationale afstemming van deze monitoringprogrammas binnen het ISGD * Demande: la définition et la mise en place dun nouveau RHME * Les stations supplémentaires sont sélectionnées sur base des stations de contrôle de surveillance et/ou de contrôle opérationnel * Les méthodes de contrôle DCE sont à rendre comparables avec les méthodes RHME * Vraag: een nieuw HMS te bepalen en op te zetten * Uit de KRW T&T en/of OM meetpunten extra meetpunten kiezen voor de uitbreiding * Meetmethoden KRW moeten vergelijkbaar gemaakt worden met de HMS methoden Lobjectif ultime doit être dobtenir une image harmonisée au niveau international de la qualité de leau de lensemble du district de lEscaut Het uiteindelijke doel daarbij moet zijn om te komen tot een internationaal afgestemd beeld van de waterkwaliteit van het volledige Scheldestroomgebieddistrict

4 Uitgangspunt - Point de départ Het uitgebreid HMS is gebaseerd op een verbeterde coördinatie van de huidige KRW- monitoringprogrammas die door de bevoegde autoriteiten opgezet werden in het ISGD Schelde Le RHME élargi doit partir dune meilleure coordination des programmes de surveillance DCE actuels, mis en place dans le DHI par les autorités compétentes

5 Selectie meetplaatsen voor HMS 2 Choix des stations de mesure constituant un RHME 2 Huidig HMS: alle 14 meetplaatsen blijven behouden RHME actuel: toutes les 14 stations de mesure sont maintenues

6 Selectie meetplaatsen voor HMS 2 Choix des stations de mesure constituant un RHME 2 Uitbreiding- Extension : + 20 stations

7 Partij/PartieCours d'eau/WaterloopPlaats / Lieu FR Lys / Leie Erquinghem FR Lys / Leie Wervicq/Wervik WAL Lys / LeieWarneton/Waasten VL Lys / LeieWevelgem WAL Grande HonnelleBaisieux VL/FL Grande Espierre / Grote SpierebeekSpiere-Helkijn/Pecq WAL Dendre orientale / Oostelijke DenderMaffle VL/FL Dendre / DenderGeraardsbergen/Grammont VL/FL Dendre / DenderDendermonde/Termonde WAL Senne / ZenneQuenast VL/FL Senne / ZenneHalle VL/FL Senne / ZenneZemst WAL Dyle / DijleBossut-Gottechain VL/FL Dyle / DijleOud-Heverlee VL/FL Dyle / DijleMechelen/Malines VL/FL Kanaal Gent-TerneuzenZelzate NLKanaal Gent-TerneuzenSas van Gent NLVoordeltaWalcheren 2 BEKustwaterlichaam / Masse deau côtière 51 22'30"-3 11'21" NLOosterschelde / Escaut orientalWissenkerke

8 Selectie van te monitoren parameters – 1. Biologie ondersteunende kwaliteitselementen (fysico-chemie) Choix des paramètres à surveiller - 1. Eléments de qualité soutenant la biologie (physico-chimie) Alle huidige parameters van het HMS worden behouden Tous les paramètres actuels du RHME seront maintenus Plus: –Hardheid - dureté –Opgeloste Organische Koolstof - Carbone Organique Dissous

9 Selectie van te monitoren parameters 2. Biologische kwaliteitselementen Choix des paramètres à surveiller 2. Eléments de qualité biologique Diatomeeën –niet in: zoete getijdewateren, overgangswater en kustwater, Kanaal Gent-Terneuzen Diatomées –pas dans les eaux tidales douces, les eaux de transition, les eaux côtières et le canal Gand-Terneuzen Macro-invertebraten –F: niet in gekanaliseerde Schelde –VL: niet in Kanaal Gent-Terneuzen omwille van sterk variërend zoutgehalte Macro-invertébrés – F: pas dans lEscaut canalisé –FL : pas dans le canal Gand-Terneuzen à cause de la salinité fort fluctuante

10 Vissen - Poissons Methode nog niet EU geïnterkalibreerd - méthode pas encore intercalibrée au niveau UE Beperkt task-team wordt belast met - Un groupe de travail est chargé de : –Inventarisatie en vergelijking van huidige beoordelingsmethoden, huidige resultaten en voorgenomen programmas met betrekking tot de (omgeving van) de meetplaatsen van het uitgebreide HMS –Linventaire et la comparaison des méthodes actuelles dévaluation, des résultats actuels et des programmes envisagés liés (aux alentours des) aux stations de mesure du RHME élargi –Formuleren van een advies inzake nut en haalbaarheid van de uitbreiding van de inventaris en kaart van de vismigratie- knelpunten (cf. Beneluxbeschikking en Scaldwin) tot Frankrijk –La formulation dun avis sur lutilité et la faisabilité dun inventaire élargi et carte des obstacles à la circulation des poissons (cf. Décision Benelux et ScaldWIN) incluant la France

11 Vissen - Poissons Formuleren van één of meerdere scenarios (eventueel stappenplan) voor de uitbreiding van het HMS met het biologisch kwaliteitselement vis vanaf 2012 of later La formulation dun ou plusieurs scénarios (éventuellement un plan par étapes) pour lélargissement du RHME à lélément de qualité biologique poisson à partir de 2012 ou plus tard Het task-team brengt zijn adviezen en voorstellen uit uiterlijk 15 oktober 2011 zodat PA4- HMS/RHME op basis hiervan verdere beslissingen kan nemen Le groupe de travail émet ses avis et ses propositions dici le 15 octobre 2011 au plus tard pour permettre au PA4-HMS/RHME de prendre les décisions suivantes sur cette base

12 Selectie van te monitoren parameters 3. Chemische kwaliteitselementen (specifieke verontreinigende stoffen) Choix des paramètres à surveiller 3. Eléments de qualité chimique (polluants spécifiques) Stoffen die de chemische toestand bepalen (cf. Dochterrichtlijn KRW: 33 + 8 stoffen): in principe alle stoffen Substances déterminant létat chimique (cf. Directive fille DCE: 33 + 8 substances): en principe toutes les substances Schelde-specifieke stoffen : zink (opgelost) en koper (opgelost) Substances spécifiques à lEscaut: le zinc (dissous) et le cuivre (dissous)

13 Meetfrequentie Fréquence des mesures Biologie ondersteunende kwaliteitselementen (fysico-chemie): maandelijks (elk jaar) Eléments de qualité soutenant la biologie (physico-chimie): mensuellement (chaque année) Biologische kwaliteitselementen: conform bepalingen KRW; sommige partijen meten frequenter Eléments de qualité biologique: conformément aux dispositions DCE; certaines parties mesurent plus fréquemment

14 Meetfrequentie Fréquence des mesures Chemische kwaliteitselementen (specifieke verontreinigende stoffen) Eléments de qualité chimique (polluants spécifiques) –De projectgroep zal een diepgaand onderzoek en een discussie voeren over de monsternemingsfrequenties en de parameters opdat het HMS 2 zou toelaten op internationaal niveau een geharmoniseerd beeld te krijgen van de chemische waterkwaliteit in het volledige Scheldedistrict –Un examen complet et une discussion au niveau des fréquences des mesures/paramètres pour chaque station aura lieu dans le groupe de projet pour permettre au RHME « 2ème génération » de donner au niveau international une image harmonisée de la qualité chimique de leau dans lensemble du district ESCAUT

15 Volgende stappen - Etapes suivantes (1) Synchronisatie zal niet mogelijk zijn voor 2011, maar er is consensus dat het HMS 2 kan starten in 2011 Une synchronisation ne sera pas possible pour 2011, mais il existe un consensus que le RHME 2 pourra démarrer en 2011 Op termijn zal gepoogd worden – waar mogelijk – de timing van de biologische monsternemingen tussen partijen af te stemmen A plus long terme, on essaiera dharmoniser – selon les possibilités – les calendriers des prélèvements biologiques des parties

16 Volgende stappen - Etapes suivantes (2) Vervolledigen van de tabellen waarin voor alle stoffen m.b.t. de chemische toestand + voor de Scheldespecifieke stoffen zink en koper de technische gegevens per partij m.b.t. analytische bepaalbaarheidsgrenzen aangegeven worden Completer les tableaux précisants pour toutes les substances létat chimique + pour les substances spécifiques à lEscaut, le zinc et le cuivre, les données techniques par partie liées aux limites de détection

17 Rapportering - Rapportage Jaarlijkse rapport zoals het nu bestaat en enkel de data weergeeft voor de (fysico-)chemie, wordt behouden. (FR: Beheer database en rapportering) - Rapport annuel dans sa forme actuelle, présentant uniquement les données de la (physico-)chimie, sera maintenu. (FR : gestion banques de données et rapportage) Biologische elementen en een aantal chemische parameters worden door sommige partijen in een 3-jaarlijkse cyclus gemeten => om de 3 jaar een uitgebreid rapport Les éléments biologiques, ainsi que quelques paramètres chimiques, sont mesurés par certaines parties selon un cycle triennal => un rapport étendu sera produit tous les 3 ans. VL zal instaan voor het databeheer en rapportering voor het luik 'biologie'. FL se chargera de la gestion des données et du rapportage sur le volet de la biologie.

18


Télécharger ppt "Toekomstperspectieven voor een aangepast HMS 2 Perspectives dun RHME « 2 » révisé Henk Maeckelberghe PA4."

Présentations similaires


Annonces Google