La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

BRAD SEGAL 1935 – Om de ştiinţă, poet şi filozof -

Présentations similaires


Présentation au sujet: "BRAD SEGAL 1935 – Om de ştiinţă, poet şi filozof -"— Transcription de la présentation:

1 BRAD SEGAL 1935 – 1995 - Om de ştiinţă, poet şi filozof -
Prezentare realizata de Prof. Aida Moldoveanu

2 Profesorul Brad Segal a fost şi a rămas una dintre marile personalităţi ale domeniului ştiinţei alimentelor şi ingineriei alimentelor din România, care a marcat major a doua jumătate a secolului trecut, acţionând în eşalonul imediat următor marilor ctitori ai învăţământului românesc de industrie alimentară.

3 Profesorul Brad Segal are meritul de a fi susţinut o activitate de promovare a noului în chimia alimentară, în general, şi în tehnologia industriilor, în special, promovând dezvoltările care aveau loc spectaculos în ţările industrializate.

4 A contribuit esenţial la dezvoltarea învăţământului superior românesc de tehnologie a industriilor alimentare. Se poate afirma că a fost o coloană vertebrală a chimiei alimentare în România prin pasiunea cu care s-a implicat în tot ce a însemnat progresul învăţământului de industrie alimentară, căruia s-a dedicat.

5 1935 La 17 noiembrie 1935, se naşte Brad Segal, în localitatea Odobeşti, judeţul Vrancea, fiind singurul copil al unei familii de mici meşteşugari.

6 1957 După studii strălucite, obţine titlul de inginer, absolvind Facultatea de Tehnologie a Produselor Alimentare din Institutul Politehnic Galaţi. Devine asistent la disciplina “Tehnologia conservelor vegetale” coordonată de profesorul N. Satinover, post pe care-şi face ucenicia în învăţământul superior. Brad Segal a susţinut doctoratul cu prof. dr. docent Dumitru Moţoc, la Galaţi, cu teza intitulată “Complexul enzimatic al mucegaiurilor ce se dezvoltă pe struguri”.

7 Timp de 10 ani este şef de lucrări fiind titularul disciplinelor „Tehnologia şi utilajul industrializării fructelor şi legumelor” şi “Tehnologia generală în industria alimentară”.

8 A promovat ierarhic, prin concurs, începând din 1959, toate treptele didactice până la cea de profesor universitar (1975) la Facultatea de Tehnologia Industriilor Alimentare a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. În 1971, ca o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice, primeşte calitatea de conducător de doctorat pentru disciplina “Tehnologia industriilor alimentare”, pe care a slujit-o cu discreţie până în ultima clipă a vieţii sale.

9 Erudiţia sa profesională, dorinţa de a contribui la dezvoltarea chimiei alimentare pe baze ştiinţifice şi în România, l-au condus la predarea a numeroase cursuri în cadrul Facultăţii (“Tehnologia conservării fructelor şi legumelor”, “Tehnologia generală în industria alimentară”, “Creativitatea tehnologică”). A depus o susţinută activitate didactică, îmbinând prelegerea de la catedră cu lucrările practice, îndrumarea cercurilor ştiinţifice şi a proiectelor de an ale studenţilor; a coordonat lucrările de licenţă, proiectele de diplomă şi teze de doctorat.

10 Ca un adevărat dascăl de vocaţie, profesorul Brad Segal a avut convingerea profundă a rolului esenţial al pregătirii superioare a viitorilor specialişti ai industriei alimentare, reformarea şi îmbunătăţirea curriculumului, având satisfacţia de a fi impus introducerea unor discipline esenţiale de studiu: Nutriţie, Analiză senzorială, Toxicologie, Controlul calităţii produselor alimentare, Psihologia alimentaţiei, Ambalaje şi tehnica ambalării, Tehnici speciale de procesare etc.

11 BRAD SEGAL – un cărturar
Simpla enumerare a cărţilor şi lucrărilor pe care le-a elaborat, singur sau în colaborare, este impresionantă: tratate şi monografii, 28 cursuri pentru pregătirea postuniversitară, sinteze documentare. Este dificil de a cita din multitudinea subiectelor, toate abordând o paletă largă de interes deosebit

12 Îndrumătorul sterilizatorului din industria alimentară
Prin acest îndrumător, Brad Segal în colaborare cu Ştefan Opriş a pus la dispoziţia specialiştilor o carte utilă în activitatea practică de realizare a alimentelor conservate prin sterilizare. Lucrarea tratează exhaustiv problemele termosterilizării.

13 Surse noi de proteine Momentul apariţiei acestei lucrări a coincis cu intensificarea preocupărilor, pe plan mondial, în direcţia reducerii carenţei proteice în alimentaţie. Sunt tratate probleme privind importanţa proteinelor în alimentaţie, materii prime bogate în proteine, obţinerea derivatelor proteice din materii prime de origine animală, vegetală, din mediu acvatic şi prin biosinteză microbiană.

14 Tehnologii moderne în industria conservelor vegetale
Domnul profesor Brad Segal a participat la realizarea acestei cărţi în care se pun bazele ştiinţifice ale proceselor de conservare a fructelor şi legumelor, prin cele mai noi tehnologii existente la acea vreme. Pentru specialiştii din fabricile de legume şi fructe precum şi pentru profesori şi studenţi lucrarea este un îndrumător valoros, o carte de referinţă.

15 Diversificarea produselor alimentare horticole
Subliniind faptul că pentru a face faţă competiţiei pe piaţa mondială alimentelor este necesar să se introducă tehnologii moderne, produse noi cu caracteristici funcţionale, nutritive şi estetice superioare, lucrarea dezvoltă o tematică amplă privind drumul ce trebuie parcurs în crearea unui nou produs.

16 Procedee de îmbunătăţire a calităţii şi stabilităţii produselor alimentare
Lucrarea se înscrie în sfera preocupărilor de bază ale domnului profesor Brad Segal: îmbunătăţirea calităţii şi creşterea stabilităţii produselor alimentare. În acest sens, este dezvoltat, în premieră, triunghiul calităţii unui aliment cu referiri la inocuitate, valoare nutritivă, calităţile senzoriale şi de prezentare.

17 Valoarea nutritivă a produselor agroalimentare - pentru activitatea profesorilor de la catedră, lucrarea reprezintă “Biblia de care nu se despart niciodată”. Această carte a acoperit un gol în tematica literaturii de specialitate şi a sensibilizat pe cei ce lucrează în sfera producţiei de alimente, a specialiştilor din învăţământ şi cercetare. S-a epuizat într-un timp record, iar acest lucru se întâmplă şi astăzi după 20 ani de la editare. Un exemplu sugestiv pentru ceea ce a însemnat şi înseamnă această carte pentru informarea specialiştilor: în anii multe lucrări ale profesorilor-ingineri din învăţământul preuniversitar de industrie alimentară au avut ca teme probleme privind valoarea nutritivă a produselor, iar pentru gradul II este un reper principal din bibliografie.

18 Utilajul tehnologic din industria de prelucrare a produselor horticole
Lucrarea a fost elaborată în dorinţa de a sprijini specialiştii din producţie, de a le pune la dispoziţie un îndrumar de cunoaştere şi exploatare a utilajelor din ramura industrială de prelucrare a produselor horticole.

19 Metode de analiză în industria alimentară
Este lucrarea de debut, apărută în 1966, după o experienţă didactică şi ştiinţifică de 9 ani. Cartea a fost elaborată în dorinţa de a pune la dispoziţia specialiştilor din industrie metode simple de analiză care să permită un control rapid şi eficient al întregii producţii în scopul obţinerii unor alimente de bună calitate. La vremea când a fost elaborată, lucrarea a fost o noutate absolută pentru literatura de specialitate din ţara noastră.

20 Determinarea calităţii produselor alimentare
Bun cunoscător al specificului calităţii unui aliment, domnul profesor Brad Segal a coordonat în 1984 – 1985 un colectiv care a elaborat UNICA lucrare existentă în literatura de specialitate din România referitoare la calimetria produselor alimentare.

21 Toxicologia produselor alimentare
Lucrarea reprezintă o abordare exhaustivă a tipurilor de compuşi, potenţiali prezenţi în alimente, care prin caracteristicile lor afectează inocuitatea acestora şi sănătatea consumatorului. În 1989 cartea a primit premiul “Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române, ca o recunoaştere a importanţei sale pentru ştiinţa românească.

22 Factori de protecţie prezenţi în produsele alimentare
Graniţa dintre aliment şi medicament este foarte labilă, iar tendinţa exclusivistă de utilizare numai a alimentelor – medicamente este ea însăşi periculoasă. Domnul profesor Brad Segal, a iniţiat în anii ’80 programul românesc de realizare a unor alimente cu acţiune profilactică sau cu efect complementar într-o terapie.

23 Metode moderne privind îmbogăţirea valorii nutritive a produselor alimentare
Elaborarea acestei lucrări a avut în vedere sensibilizarea specialiştilor asupra consecinţelor nutriţionale ale unor procesări din industria alimentară şi a faptului că asigurarea unei alimentaţii corecte trebuie să se bazeze pe creşterea conţinutului în vitamine, minerale, aminoacizi esenţiali din alimente, adică în compuşi biologic activi în care populaţia este, de regulă, carenţată.

24 Tehnologia produselor destinate alimentaţiei copiilor
Apariţia acestei lucrări, care abordează pe larg problematica obţinerii alimentelor pentru copii, a acoperit un gol existent în literatura de specialitate. Pentru elaborarea acestei cărţi autorii au utilizat şi experienţa practică dobândită în cursul cercetărilor privind elaborarea unor procedee de obţinere a alimentelor de acest tip.

25 Orientări actuale în nutriţie
Lucrarea reprezintă o abordare a interacţiunii dintre alimentaţie şi sănătate prin prisma cercetărilor efectuate pe plan mondial, cercetări care au determinat noi orientări şi relevarea unor aspecte inedite ale nutriţiei umane (influenţa unor compuşi toxici, interacţiunea medicament – aliment, rolul bioantioxidanţilor).

26 Prin cărţile publicate în perioada , Brad Segal a căutat să atragă atenţia specialiştilor din domeniul industriei alimentare asupra importanţei contracarării producţiei excesive de radicali liberi nocivi (care apar în procesele fiziologice din organismul uman) printr-o alimentaţie echilibrată, bogată în antioxidanţi. Cu deosebit tact, Brad Segal a ştiut să evite atragerea sa în problema “alimentaţiei raţionale”, care tindea să devină o politică de stat permanentă şi care era atât de greşit înţeleasă în acei ani grei pentru poporul român.

27 Tehnologia produselor alimentare de protecţie
După publicarea unor cărţi referitoare la factorii şi alimentele de protecţie (care împiedică sau amână dezvoltarea unor maladii), domnul profesor Brad Segal pune la dispoziţia specialiştilor o lucrare în care sunt abordate tehnologiile de realizare industrială a unor astfel de alimente.

28 A fost unul din pionerii dezvoltării în România a alimentelor bogate în compuşi biologici activi şi, în special, în antioxidanţi. În acest sens a dezvoltat programul “Alimente de protecţie”, care în anii '70 a reprezentat o premieră în cercetarea ştiinţifică în domeniul producţiei de alimente. De subliniat că abia după ani au apărut studii similare în Japonia şi SUA, care sunt dezvoltate astăzi sub emblema “Alimente funcţionale”.

29 Citoprotecţia şi alimentaţia
Rod al unor ani de căutări, aprofundări, interpretări şi reflecţii creatoare “Citoprotecţia şi alimentaţia” reprezintă lucrarea care fundamentează conceptul de “citoprotecţie“ emis de domnul profesor Brad Segal şi definit ca fiind “funcţia celulei de a-şi menţine echilibrul sub acţiunea factorilor agresivi“.

30 Recherches sur l’alimentation
În această carte sunt incluse cele mai reprezentative lucrări ştiinţifice elaborate pe parcursul întregii perioade consacrate alimentelor de protecţie. Iată ce scria autorul în partea introductivă a acestei cărţi: Promovarea produselor de protecţie poate avea un rol profilactic important pentru echilibrarea metabolismelor decompensate şi pentru terapia complexă a bolilor de metabolism în continuă creştere. Ele pot deschide noi perspective în tratamentul acestor maladii şi chiar pentru industria alimentară deoarece întreaga lume este de acord cu Goethe: “Natura a făcut mai bine“.

31 CREDO Que l’alimentation A un rol essentielle en sanogenessis.
- Que notre devoir Este de connaître les Interaction alimentes – Que les produits Alimentaires de protection ouvre une nouvelle frontiere pour l’industrie alimentaires.

32 1992 Apar primele numere ale colecţiei VITAL, coordonată de prof. dr. ing. Brad Segal, colecţie care prezintă într-o formă uşor accesibilă principalele probleme ale relaţiei om-sănătate şi care a avut un deosebit succes la publicul larg. Domul profesor Brad Segal lansează şi coordonează publicaţia Banca de Informaţii pentru industria alimentară care a apărut în 100 numere, primite cu real interes de specialişti.

33 1995 Pregăteşte lansarea unui program de cercetare Copernicus, cu tema Antioxidanţi naturali în alimente, program rămas în faza de proiect. La 29 martie omul de ştiinţă şi profesorul Brad Segal trece în nefiinţă. A intrat în eternitate ca un exemplu de dăruire şi dragoste faţă de oameni şi de adevăr.

34 Elegii Ştiu, Voi trăi puţin Pentru tot ceea ce doresc să văd, Să creez
Dar nu-mi pare rău! Eu am trăit fiecare clipă a timpului meu, M-am topit în fiecare avânt, M-am împrăştiat în fiecare descătuşare, Am plâns pentru fiecare pas înapoi Şi m-am dăruit cu tot ce e mai bun, mai frumos Zilei de mâine!

35 Vă mulţumim! Bibliografie
Bibliografie Costin Gh. M. – Brad Segal ( ), Seria Personalităţi ale vieţii academice gălăţene, Editura Academica, Galaţi, 1998. Brad Segal Elegii, Galaţi, 1955. Brad Segal Restituiri (eseuri şi versuri), Editura Academica, Galaţi, 2005. Vă mulţumim!


Télécharger ppt "BRAD SEGAL 1935 – Om de ştiinţă, poet şi filozof -"

Présentations similaires


Annonces Google