La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

13/10/2009 NATIONAAL FORUM. 2 13/10/2009 FORUM NATIONAL.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "13/10/2009 NATIONAAL FORUM. 2 13/10/2009 FORUM NATIONAL."— Transcription de la présentation:

1 13/10/2009 NATIONAAL FORUM

2 2 13/10/2009 FORUM NATIONAL

3 3 Samenvatting Analyse en vernieuwde doelstellingen Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum: – Strategisch Comité – Policy Group – Group Research and Development – Group Operational Management De BPR Douane en Accijnzen De rol van het Nationaal Forum in het informatiebeleid van de Administratie der Douane en Accijnzen Douaneattachés Belgisch Voorzitterschap 2010 Afspraken

4 4 Sommaire Analyse et nouveaux objectifs Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Comité stratégique – Policy Group – Groupe « Research and Development » – Groupe « Operational Management » Le BPR Douanes en Accises Le rôle du Forum National dans la politique dinformation de lAdministration des Douanes et Accises Attachés douaniers Présidence belge 2010 Engagements

5 5 Analyse BPR en vernieuwde doelstellingen D&A wordt nog te veel ervaren als een hinder voor de vlotte handels- en goederenstromen Vervult onvoldoende zijn rol van trade facilitator Concurrentiële positie van de ondernemingen wordt bepaald door efficiënte werking van de supply chain – Logistieke Perfomantie Index: België : 12, 16 Nederland : 2, 1 Duitsland : 3, 4 bedreiging concurrentie positie verlegging handelsstromen

6 6 Analyse et nouveaux objectifs LAdministration des Douanes et Accises est encore trop souvent perçue comme une entrave aux flux commerciaux et de marchandises Ne remplit pas suffisamment son rôle de « trade facilitator » La position concurrentielle des entreprises est déterminée par le fonctionnement efficace de la supply chain – Index de perfomances logistiques : Belgique : 12, 16 Pays-bas : 2, 1 Allemagne : 3, 4 Menace de la position concurrentielle Détournement des flux des marchandises

7 7 Analyse en vernieuwde doelstellingen Nood aan meer gestructureerde informatieuitwisseling Terugkoppeling naar het bedrijfsleven en omgekeerd D&A moet besluitvorming pro-actief benaderen daarom vraag tot samenwerking van het bedrijfsleven overlegmodel = echt partnership Nood aan gemeenschapelijk level playing field

8 8 Analyse et nouveaux objectifs Besoin d'échanger des informations de façon plus structurée Échange de feedback entre les entreprises et D&A D&A doit adopter une approche décisionnelle proactive demande de coopération de la part des entreprises modèle de consultation = véritable partenariat Nécessité dun level playing field commun

9 9 Analyse en vernieuwde doelstellingen Strategische Comité van het Nationaal Forum = de plenaire vergadering van alle geinteresseerde klanten, partners and stakeholders met D&A 05/02/03 : Start 13/10/09 : Doorstart

10 10 Analyse et nouveaux objectifs Comité stratégique du Forum National = réunion plénière de tous les clients intéressés, des partenaires et des parties prenantes avec D&A 05/02/03 : Début 13/10/09 : Relance

11 11 Analyse en vernieuwde doelstellingen Nood aan moderner en flexibler overlegforum - fysiek overleg vraagt veel ressources - onvoldoende staffing in het verleden nieuwe methodologie Nood aan meer engagement van beide partijen NF wordt ingebed in beleidsvoorbereiding en beleidsconcretisering van de corporate governance structuur D&A

12 12 Analyse et nouveaux objectifs Nécessité de moderniser et dassouplir le forum de consultation - La consultation physique exige de nombreuses ressources - Insuffisance des effectifs dans le passé nouvelle méthodologie Besoin d'un plus grand engagement de la part des deux parties le FN est impliqué dans la préparation et la concrétisation politique de la corporate governance structure des D&A

13 13 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Methodologie Themas Interestgroups Vergadering 2x/jaar Vergadering 4x/jaar Elektronisch forum (alleen vergaderingen indien nodig)

14 14 Présentation du nouveau contenu du Forum national: - Méthodologie Thèmes Interestgroups Réunion 2x/an Réunion 4x/an Forum électronique (réunions seulement si nécessaire)

15 15 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Methodologie 1.Het NF wordt opgericht als de plenaire vergadering van alle geïnteresseerde klanten, partners en anderszins stakeholders van D&A en een nog nader te bepalen aantal ambtenaren van D&A 2.Activiteiten van het NF worden georganiseerd via een nog op te richten sharepoint die binnen de Group R&D wordt gerealiseerd 3.Alle documenten die binnen het NF worden geproduceerd worden geplaatst op het Sharepoint waar ze door de leden van NF kunnen worden geraadpleegd, besproken, eventueel gevalideerd en waar de leden van het NF ook hun commentaar kunnen achterlaten

16 16 Présentation du nouveau contenu du Forum national: - Méthodologie 1.Le FN est établi en tant que réunion plénière de tous les clients intéressés, des partenaires et des intervenants des D&A et un certain nombre de fonctionnaires des D&A qui reste encore à déterminer 2.Les activités du FN sont organisées via un sharepoint qui doit encore être créé au sein du Groupe R&D 3.Tous les documents produits au sein du FN sont placés sur le Sharepoint où les membres du FN peuvent les consulter, en discuter, éventuellement les valider et même laisser leurs commentaires

17 17 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Methodologie 4.Het sharepoint wordt opgedeeld in interestgroups (IG) in functie van thema's. Het aantal IG kan ofwel beperkt worden gehouden (Policy, R&D en OM) ofwel zeer uitgebreid worden gemaakt zodat iedere IG beperkt blijft tot een bepaald thema 5.Interestgroups worden opgericht onder supervisie van Policy, R&D en OM groups 6.De leden van het NF kunnen lid zijn van één, meerdere of zelfs alle IG 7.Wanneer een nieuw document wordt ge-uploaded worden alle leden van de betrokken IG verwittigd per e-mail. Zij gaan dan het document downloaden en intern bepreken waarna ze hun antwoord kunnen uploaden zodat het beschikbaar wordt voor de andere leden van die IG

18 18 Présentation du nouveau contenu du Forum national: - Méthodologie 4.Le Sharepoint est divisé en interestgroups (IG) en fonction de thèmes. Leur nombre peut être limité (Policy, R&D et OM) ou élargi de sorte que chaque IG est limité à un thème bien précis 5.Les Interestgroups sont établis sous la supervision des groupes Policy, R&D et OM 6.Les membres du FN peuvent appartenir à un, plusieurs ou même tous les IG 7.Lorsqu'un nouveau document est téléchargé, tous les membres du IG concerné reçoivent une notification par e-mail. Ils téléchargent ensuite le document et en discutent en interne après quoi ils peuvent poster leur réponse pour quelle puisse être consultées des autres membres de l'IG

19 19 Analyse en vernieuwde doelstellingen – Rol van het Strategische Comité 1.Voorstelling van de uitdagingen voor de komende jaren; 2.Vaststellen van de prioriteiten waarrond overleg moet worden gepleegd 3.Toewijzing van de prioriteiten aan interestgroups die werken op themas rond : 1.Policy 2.Research & Development 3.Operations 4.Terugkoppeling van Policy Group naar Strategische Comité 5.Afspraken omtrent uitvoering van beslissingen

20 20 Présentation du nouveau contenu du Forum national: - Rôle du Comité Stratégique 1.Présentation des défis pour les années à venir; 2.Déterminer les priorités sur lesquelles doit saxer la consultation 3.Attribution des priorités aux interestgroups qui travaillent sur des thèmes concernant: 1.Policy 2.Research & Development 3.Operations 4.Feedback du Policy Group transmis au Comité stratégique 5.Accords sur l'application des décisions

21 21 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Strategisch Comité Samengesteld uit vertegenwoordigers van het Belgische bedrijfsleven en de overheid, die over een ruime expertise beschikken over de betrokken materie Leden van het Nationaal Forum komen uit: – Administratie Douane & Accijnzen – verenigingen van bedrijven, beroepsverenigingen, sectororganisaties en federaties – stafdiensten van de FOD Financiën – Kabinetten van de FOD Financiën – Andere overheidsdiensten

22 22 Présentation du nouveau contenu du Forum national: - Comité Stratégique Composé de représentants des entreprises belges et du secteur public, qui disposent dune vaste expertise en la matière Les membres du Forum national se composent de: – LAdministration des Douanes & Accises – les fédérations dentreprises, les associations professionnelles, les associations sectorielles – Le personnel des services du SPF Finances – Les cabinets du SPF Finances – Autres SPF

23 23 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Strategisch Comité Voorzitterschap : Administrateur D&A Eventueel co-voorzitterschap vanuit het bedrijfsleven Beperkt in de tijd 2x / jaar (1x aan het begin van het werkjaar en 1x in het voorjaar) of bij hoogdringendheid Legt prioriteiten vast en beoordeelt ze

24 24 Présentation du nouveau contenu du Forum national: - Comité Stratégique Présidence : Administrateur D&A Éventuelle co-présidence dun représentant des entreprises Limité dans le temps 2x /an (1x au début de lannée dactivité et 1x au printemps) ou en cas durgence Fixe les priorités et les évalue

25 25 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum – Rol van de Policy Group Is een strategische werkgroep; behandelt beleidsbeslissingen, Werkt aan themas op de langere termijn Geeft invulling aan toepassingsbepalingen van Europese wetgeving Zorgt voor input naar het internationale niveau Zorgt voor internationale benchmark Geeft feedback aan het Strategische Comité

26 26 Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Rôle du Policy Group Groupe stratégique qui traite les décisions politiques, Travaille sur des thèmes à plus long terme Interprète les modalités dapplication de la législation européenne Contribue à définir un input au niveau international Fournit un benchmark international Transmet du feedback au Comité stratégique

27 27 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Policy Group Komt minstens elk kwartaal samen om themas toe te wijzen aan de interestgroups PG, de voortgang van de werkzaamheden in de verschillende interestgroups te bespreken en eventueel bij te sturen waar nodig Stelt termijnen vast waarbinnen besprekingen dienen te zijn afgerond Kent een vaste samenstelling voor een bepaalde periode Is strategisch gericht samengesteld met gemandateerde vertegenwoordigers uit de supply chain én douane met operationele ervaring

28 28 Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Rôle du Policy Group Se réunit au moins tous les trimestres afin d'attribuer des thèmes aux interestgroups PG, et de discuter l'avancement des travaux dans les divers groupes et de faire déventuelles adaptations Définit les délais dans lesquels les discussions doivent être menées Sa composition est fixe au cours dune certaine période Composition stratégique de représentants mandatés de la supply chain et de la douane dotés dexpérience opérationnelle

29 29 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Policy Group Interestgroups koppelen terug aan Policy Group, de Policy Group aan het Strategische Comité van het Nationaal Forum Interestgroups worden samengesteld uit experts betreffende het onderwerp Voorzitterschap samen door D&A en bedrijfsleven Voorzitterschap beperkt in de tijd Verslaggeving: – Voorzitterschap van Policy Group en van de Interestgroups duiden een verslaggever in hun schoot aan, – Verslagen worden gepubliceerd op het Sharepoint van het Nationaal Forum

30 30 Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Policy Group Les Interestgroups transmettent leur feedback au Policy Group, et le Policy Group au Comité Stratégique du Forum national Les Interestgroups se composent dexperts sur le sujet Présidence assurée par les D&A et les entreprises Présidence limitée dans le temps Rédaction de rapport: – La présidence du Policy Group et des Interestgroups désigne un rapporteur dans leur groupe, – Les rapports sont publiés sur le Sharepoint du Forum national

31 31 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Policy Group Themas die kunnen worden behandeld door de Policy Group of door de Interestgroups die binnen de Policy Group kunnen worden opgericht – MCCIP (modernised customs code impl. provisions) – AWDA – BPR Douane Kandidaten die hun expertise ter beschikking wensen te stellen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de PG kunnen hun kandidatuur stellen bij het secretariaat van het NF

32 32 Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Policy Group Les thèmes qui peuvent être traités par le Policy Group ou les Interestgroups qui peuvent être établis au sein du Policy Group – MCCIP (modernised customs code impl. provisions) – LGDA – BPR Douanes Les candidats qui souhaitent mettre leurs compétences à disposition afin de participer aux travaux du PG peuvent déposer leur candidature au Secrétariat du FN

33 33 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum – Group R&D Verricht onderzoek en ontwikkeling nadat er beleidskeuzes/beslissingen gemaakt zijn Behandelt duidelijk afgelijnde projecten, binnen afgelijnde termijn Verzorgt het traject tot implementatie van de projecten R&D Group stuurt verschillende interestgroups R&D aan die werken rond een bepaald thema

34 34 Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Groupe « R&D » Se charge des recherches et du développement suite aux choix politiques/décisions Traite les projets clairement définis dans le délai établi Veille aux différentes étapes nécessaires à la mise en œuvre des projets Le R&D Group dirige divers interestgroups R&D qui travaillant sur un thème spécifique

35 35 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Rol Group R&D Komt minstens elk kwartaal samen om themas toe te wijzen aan de interestgroups R&D, de voortgang van de werkzaamheden in de verschillende interestgroups te bespreken en eventueel bij te sturen waar nodig Stelt termijnen vast waarbinnen besprekingen dienen te zijn afgerond Kent een vaste samenstelling voor een bepaalde periode Is samengesteld uit gemandateerde vertegenwoordigers uit de supply chain én douane gericht op innovatie en ontwikkeling Geeft feedback aan Strategische Comité van het Nationaal Forum

36 36 Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Groupe « R&D » Se réunit au moins tous les trimestres afin dattribuer des thèmes aux interestgroups R&D, de discuter des progrès des travaux dans les divers groupes et de faire déventuelles adaptations Définit les délais dans lesquels les discussions doivent être menées A une composition fixe au cours dune certaine période Composé de représentants mandatés de la supply chain et de la douane, tous orientés vers linnovation et le développement Transmet du feedback au Comité stratégique du FN

37 37 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Group R&D Themas die kunnen worden behandeld door de R&D Group of door de Interestgroups die binnen de R&D Group kunnen worden opgericht – Sharepoint – Nieuwe concepten inzake D&A rond 1st en 2de lijn (AEO, Centralized Clearance, Single window) – MASP – AES + AIS – CCS (Cargo Community System) – Programma klantenmanagement en marketing Kandidaten die hun expertise ter beschikking mensen te stellen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de R&D kunnen hun kandidatuur stellen bij het secretariaat van het NF

38 38 Présentation du nouveau contenu du Forum national: – Groupe « R&D » Les thèmes qui peuvent être traités par le R&D Group ou les Interestgroups qui peuvent être établis au sein du R&D Group – Sharepoint – Nouveaux concepts en matière de D&A au sujet de la 1ère et 2ème ligne (AEO, Centralized Clearance, Single window) – MASP – AES + AIS – CCS (Cargo Community System) – Programme gestion des clients et marketing Les candidats qui souhaitent mettre leurs compétences à disposition afin de participer aux travaux du R&D peuvent déposer leur candidature au Secrétariat du FN

39 39 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Group Operational Management Zorgt voor de opvolging van geïmplementeerde projecten Zorgt voor oplossing problemen Overkoepelende Operations group stuurt interestgroups OM aan Komt minstens elk kwartaal samen om themas toe te wijzen aan de IG OM, de voortgang van de werkzaamheden in de verschillende IG te bespreken en eventueel bij te sturen waar nodig Is samengesteld uit gemandateerde vertegenwoordigers van douane, bedrijfsleven en ICT, allen met operationele ervaring en kennis om oplossingen voor de gestelde problemen uit te werken

40 40 Présentation du nouveau contenu du Forum national:- Groupe « Operational Management » Permet le suivi des projets mis en œuvre Solutionne les problèmes Operations group dirige des interestgroups OM Se réunit au moins tous les trimestres afin dattribuer des thèmes aux IG OM, et de discuter des progrès réalisés dans les travaux des différents IG et de faire déventuelles adaptations Se composent de représentants mandatés des douanes, des entreprises et de lICT, tous dotés dune expérience opérationnelle et de connaissances permettant de solutionner les problèmes

41 41 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Group Operational Management Komt minstens elk kwartaal samen om themas toe te wijzen aan de interestgroups OM, de voortgang van de werkzaamheden in de verschillende interestgroups te bespreken en eventueel bij te sturen waar nodig Stelt termijnen vast waarbinnen besprekingen dienen te zijn afgerond Kent een vaste samenstelling voor een bepaalde periode Is samengesteld uit gemandateerde vertegenwoordigers uit de supply chain én douane gericht op problem sloving Geeft feedback aan Policy Group

42 42 Présentation du nouveau contenu du Forum national:- Groupe « Operational Management » Se réunit au moins tous les trimestres afin dattribuer des thèmes aux interestgroups OM, de discuter des progrès des travaux dans les divers groupes et de faire déventuelles adaptations Définit les délais dans lesquels les discussions doivent être menées A une composition fixe au cours dune certaine période Est composé de représentants mandatés de la supply chain et des douanes, tous travaillant à solutionner les problèmes Transmet du feedback au Policy Group

43 43 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Group Operational Management Themas die kunnen worden behandeld door de OM Group of door de Interestgroups die binnen de OM Group kunnen worden opgericht – BUEK – PLDA – AEO – CDS (centrale dienst voor selectie) en/of MOTO Kandidaten die hun expertise ter beschikking mensen te stellen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de OM kunnen hun kandidatuur stellen bij het secretariaat van het NF

44 44 Présentation du nouveau contenu du Forum national:- Groupe « Operational Management » Les thèmes qui peuvent être traités par le OM Group ou les Interestgroups qui peuvent être établis au sein du OM Group – BUEK – PLDA – AEO – SCS (Service central de sélection) et/ou MOTO Les candidats qui souhaitent mettre leurs compétences à disposition afin de participer aux travaux de l'OM peuvent déposer leur candidature au Secrétariat du FN

45 45 Voorstelling van de nieuwe invulling van het Nationaal Forum - Secretariaat Waargenomen door Douane Verzorgt het secretariaat voor Nationaal Forum, Policy Group, Research & development en Operations Management. Verzorgt voor organisatie eerste vergadering van het Nationaal Forum en van de sub- comités Verzorgt het beheer van het Sharepoint NF Beheert de samenstelling van het Nationaal Forum, de sub-comités en de verschillende werkgroepen

46 46 Présentation du nouveau contenu du Forum national:- Secrétariat Assuré par la Douane Se charge du secrétariat pour le Forum national, Policy Group, Research & development et Operations Management. Assure lorganisation de la 1ère réunion du Forum national et des sous-comités Soccupe de la gestion du Sharepoint FN Gère la composition du Forum national, des différents sous-comités et groupes de travail

47 47 De BPR Douane en Accijnzen 2000-2002 Actieplan 2006-2007 Regering Besluit van Ministerraad van 23 juni 2006 Hervorming van de douane: – Nieuwe BPR + ICT + P&O – Pilots certificeren – Pilots Supply Chain invoer/uitvoer Studie Deloitte door Minister van Financiën Plannen herstructurering FOD Financiën Pat-situatie

48 48 Le BPR Douanes et Accises 2000-2002 Plan daction 2006-2007 Gouvernement Décision du Conseil des Ministres du 23 juin 2006 Réforme de la douane: – Nouveau BPR + ICT + P&O – Pilotes certifications – Pilotes Supply Chain importation/exportation Etude Deloitte par le Ministre des Finances Plans de restructuration du SPF Finances Situation « pat »

49 49 De rol van het Nationaal Forum in het informatiebeleid van D&A Ingebed in nieuwe pijler klantenmanagement voor operationele aspecten Ontwikkelen van marketing activiteiten met aanbieden van klantgerichte producten Gebaseerd op noden van bedrijven

50 50 Le rôle du Forum National dans la politique dinformation des D&A Intégré dans un nouveau pilier de la gestion des clients pour les aspects opérationnels Développement dactivités de marketing offrant des produits axés sur la clientèle Basé sur les besoins des entreprises

51 51 De rol van het Nationaal Forum in het informatiebeleid van D&A Ingebed in NF steunend op overleg Speerpunt is elektronische communicatie : – Sharepoint NF – www.customs.fgov.be www.customs.fgov.be Ondersteund door samenwerking op het terrein: informatiesessies rond MASP, EMCS, … ondersteund door VOKA, KVK, VBO, UWE,… Na intern eerst het personeel te hebben geïnformeerd

52 52 Le rôle du Forum National dans la politique dinformation des D&A Intégré dans le FN sappuyant sur la consultation La communication électronique est la priorité : – Sharepoint FN – www.customs.fgov.be www.customs.fgov.be Soutenu par la coopération sur le terrain: séances d'information sur MASP, EMCS, soutenues par... VOKA, KVK, FEB, UWE,... Après que le personnel ait d'abord été informé en interne

53 53 Douaneattachés Belgische douane vertegenwoordigd in het buitenland Belgische ambassades van belangrijke internationale handelspartners van België en de Europese Unie, met name China, India, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika Zij vertegenwoordigen de Administrateur van Douane en Accijnzen, zowel bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven als particulieren in het land van accreditatie

54 54 Les attachés douaniers Représentants de la douane belge à létranger Ambassades belges de partenaires commerciaux importants de la Belgique et de l'Union européenne, notamment la Chine, l'Inde, la Russie, les Etats-Unis et lAfrique du Sud. Ils représentent l'Administrateur des Douanes et Accises, dans les services diplomatiques, les administrations publiques, les entreprises mais également auprès des particuliers dans le pays d'accréditation.

55 55 Douaneattachés Waarmee kunnen de douaneattachés u van dienst zijn? De Belgische douane is een internationale netwerkorganisatie bij uitstek. Ze maakt immers deel uit van een Europees en mondiaal netwerk van douaneautoriteiten en handelspartners Wereldwijd worden op verschillende niveaus (bijvoorbeeld vanuit de Europese Commissie en de Wereld Douane Organisatie, maar ook vanuit het bedrijfsleven) projecten opgestart die gericht zijn op de standaardisatie en vereenvoudiging van douaneformaliteiten. Het uiteindelijke streefdoel van deze verschillende initiatieven is niet alleen de bevordering, maar ook de beveiliging van de wereldhandel

56 56 Les attachés douaniers En quoi les attachés douaniers peuvent-ils vous aider? La douane belge est une organisation en réseau internationale par excellence. Elle fait partie d'un réseau européen et mondial dautorités douanières et de partenaires commerciaux. Partout dans le monde à différents niveaux (par exemple la Commission européenne, l'Organisation mondiale des douanes, mais aussi les entreprises) des projets visant à l'uniformisation et la simplification des formalités douanières sont lancés. Le but ultime de ces diverses initiatives n'est pas seulement la promotion, mais aussi la sécurité du commerce mondial.

57 57 Douaneattachés De taken van de douaneattachés op een rij Beveiliging en bevordering van de wereldhandel: – Op mondiaal vlak worden in de vorm van projecten afspraken gemaakt over wederzijdse erkenning van douanecontroles en standaarden voor gegevensuitwisseling. Eén van de hoofdtaken van de douaneattachés is actief en sturend meewerken aan internationale samenwerkingsprojecten met het oog op de beveiliging en de bevordering van de wereldhandel

58 58 Les attachés douaniers Les tâches des attachés douaniers: La protection et la promotion du commerce mondial: – Au niveau mondial des accords sont établis à laide de projets concernant une reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des normes pour l'échange de données. L'une des principales missions des attachés douaniers est de simpliquer activement dans des projets de coopération internationale pour assurer la sécurité et la promotion du commerce mondial.

59 59 Douaneattachés De taken van de douaneattachés op een rij Dienstverlening aan bedrijven, particulieren en overheden: – De Belgische douane wil blijven investeren in kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Bedrijven, particulieren en vertegenwoordigers van federale en regionale overheidsdiensten in het buitenland kunnen bij onze douaneattachés terecht met al hun douanegerelateerde vragen. Werken aan een eerlijke wereldhandel: – Als tussenpersonen tussen de douaneautoriteiten in het buitenland en de opsporingsdiensten van de Belgische douane spelen de douaneattachés een belangrijke rol in de bevordering van de eerlijke wereldhandel en de strijd tegen de economische en commerciële fraude.

60 60 Les attachés douaniers Les tâches des attachés douaniers: Fournir des services aux entreprises, aux particuliers et aux services publics: – La douane belge va continuer à investir dans un service orienté vers le client et de qualité. Les entreprises, les particuliers et les représentants des services publics fédéraux et régionaux à l'étranger peuvent sadresser à nos attachés sils désirent poser des questions en rapport avec la douane. Œuvrer à un commerce équitable: – En tant quintermédiaires entre les autorités douanières à l'étranger et les services de recherche des douanes belges, les attachés douaniers jouent un rôle important dans la promotion du commerce équitable et dans la lutte contre la fraude économique et commerciale.

61 61 Douaneattachés Contactgegevens CHINA Isabelle De Stobbeleir Customs Attaché Embassy of Belgium San Li Tun Lu 6 Chaoyang District Beijing 100600 P.R. China Mobile: + 135 1107 6530 Email: isabelle.destobbeleir@minfin.fed.be

62 62 Attachés douaniers Contacts CHINE Isabelle De Stobbeleir Customs Attaché Embassy of Belgium San Li Tun Lu 6 Chaoyang District Beijing 100600 P.R. China Mobile: + 135 1107 6530 Email: isabelle.destobbeleir@minfin.fed.be

63 63 Douaneattachés Contactgegevens INDIA Werner Van der Cruyssen Customs Attaché Embassy of Belgium 206, Jor Bagh (2nd floor) New Delhi 110003 Mobile + 91 99 58 58 14 90 Fax. + 91 11 43 59 67 41 E-mail: werner.vandercruyssen@minfin.fed.be Office hours: by appointment

64 64 Attachés douaniers Contacts INDE Werner Van der Cruyssen Customs Attaché Embassy of Belgium 206, Jor Bagh (2nd floor) New Delhi 110003 Mobile + 91 99 58 58 14 90 Fax. + 91 11 43 59 67 41 E-mail: werner.vandercruyssen@minfin.fed.be Office hours: by appointment

65 65 Douaneattachés Contactgegevens RUSLAND Paul Raes Customs attaché Embassy of Belgium Ulitsa Malaya Molchanovka 7 121069 Moscow Russia Mobile: + 7 925 056 17 42 email: paul.raes@minfin.fed.be

66 66 Attachés douaniers Contacts RUSSIE Paul Raes Customs attaché Embassy of Belgium Ulitsa Malaya Molchanovka 7 121069 Moscow Russia Mobile: + 7 925 056 17 42 email: paul.raes@minfin.fed.be

67 67 Douaneattachés Contactgegevens VERENIGDE STATEN Filip Bogaert Customs Attaché Embassy of Belgium 3330 Garfield Street NW Washington, DC 20008 U.S.A. Tel: + 1 202 625 5803 E-mail : filip.bogaert@minfin.fed.be

68 68 Attachés douaniers Contacts ETATS-UNIS Filip Bogaert Customs Attaché Embassy of Belgium 3330 Garfield Street NW Washington, DC 20008 U.S.A. Tel: + 1 202 625 5803 E-mail : filip.bogaert@minfin.fed.be

69 69 Douaneattachés Contactgegevens ZUID-AFRIKA: Carine Willems Customs Attaché Embassy of Belgium 490 Fehrsen Street Brooklyn 0181 Pretoria Republic of South Africa Mobile : + 27 72 590 2137 Tel.: + 27 12 346 5987 Fax : + 27 12 346 2934 Mail : carine.willems@minfin.fed.be

70 70 Attachés douaniers Contacts AFRIQUE DU SUD Carine Willems Customs Attaché Embassy of Belgium 490 Fehrsen Street Brooklyn 0181 Pretoria Republic of South Africa Mobile : + 27 72 590 2137 Tel.: + 27 12 346 5987 Fax : + 27 12 346 2934 Mail : carine.willems@minfin.fed.be

71 71 Belgisch Voorzitterschap 2010 Noden en inbreng partners Noden en inbreng bedrijfsleven

72 72 Présidence belge 2010 Besoins et apports des partenaires Besoins et apports des entreprises

73 73 Afspraken Meedelen van: – Geïnteresseerden om te zetelen in de groepen PG R&D OM – Geïnteresseerden in medewerking aan werkzaamheden van de interest groups – Geïnteresseerden in medewerking aan de oprichting van een Sharepoint – Commentaar en opbouwende kritiek Voor eind oktober aan nationaal.forum.national@minfin.fed.be

74 74 Engagements Participation des: – Intéressés à siéger dans les groupes: PG R&D OM – Intéressés à participer aux travaux des interestgroups – Intéressés à participer à la création dun Sharepoint – Remarques et critiques constructives Adressez-vous pour la fin du mois doctobre à nationaal.forum.national@minfin.fed.be


Télécharger ppt "13/10/2009 NATIONAAL FORUM. 2 13/10/2009 FORUM NATIONAL."

Présentations similaires


Annonces Google