La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

DG Beleidsondersteuning Zes beleidsassen : 1. de evolutie van de sociale zekerheid 2. de bilaterale relaties inzake sociale zekerheid 3. de multilaterale.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "DG Beleidsondersteuning Zes beleidsassen : 1. de evolutie van de sociale zekerheid 2. de bilaterale relaties inzake sociale zekerheid 3. de multilaterale."— Transcription de la présentation:

1

2

3 DG Beleidsondersteuning Zes beleidsassen : 1. de evolutie van de sociale zekerheid 2. de bilaterale relaties inzake sociale zekerheid 3. de multilaterale relaties inzake sociale zekerheid 4. de bestrijding van de sociale fraude 5. de sociale indicatoren 6. het behoorlijk bestuur van de sociale zekerheid DG Beleidsondersteuning

4 DG Appui stratégique Six axes stratégiques : 1. lévolution de la protection sociale 2. les relations bilatérales en matière de sécurité sociale 3. les relations multilatérales en matière de sécurité sociale 4. la lutte contre la fraude sociale 5. les indicateurs sociaux 6. la gouvernance de la sécurité sociale DG Appui stratégique

5 DG Beleidsondersteuning Strategische hulp aan de voogdijministers: Studie en rapportering Beleidsadvies Coördinatie Onderhandelen Communicatie & Informatie DG Beleidsondersteuning

6 DG Appui stratégique Assistance stratégique aux ministres de tutelle avec: Études et compte-rendus Conseil stratégique Coordination Négociation Communication & Information DG Appui stratégique

7 Achtergrond van de brochure Europese context : Comité voor sociale bescherming, Eurostat, OESO Belgische context : Strategisch Rapport Sociale Bescherming en Sociale Inclusie Doel: V ergelijkbare indicatoren (EU) voorstellen, betrouwbaar en duurzaam, voortkomende uit geharmoniseerde internationale bronnen, aanvullend bij de traditionele economische indicatoren van de levenstandaard Achtergrond van de brochure

8 Contexte de la brochure Contexte européen : Comité de Protection Sociale, Eurostat, OCDE Contexte Belge : Rapport Stratégique Protection Sociale Inclusion Sociale But: Présenter des indicateurs comparables (UE), fiables et durables provenant de sources internationales harmonisées et mettre en avant des indicateurs qui complètent la vision traditionnelle des indicateurs du niveau de vie Contexte de la brochure

9 Achtergrond van de brochure 6 Themas: 1.Sociale bescherming 2.Vergrijzing en pensioen 3.Arbeidsmarkt 4.Gezondheid 5.Huishoudens en het gezin 6.Huisvesting Structuur van deze brochure

10 Structure de la brochure 6 Thèmes: 1.Protection sociale 2.Retraite et vieillissement 3.Marché du travail 4.Santé 5.Ménages et familles 6.Logement Structure de la brochure

11 Resultaten Samenvatting

12 Résumé des résultats

13 Resultaten Samenvatting

14 Résumé des résultats

15 Resultaten Samenvatting

16 Résumé des résultats

17 Nut van deze brochure Stimuleren van kennis en gebruik van indicatoren sociale bescherming Vergelijken van België met Europa (Benchmark) Een coherente samenvatting van de voornaamste indicatoren van sociale bescherming Nut van deze brochure

18 Utilité de cette brochure Stimuler la connaissance et lutilisation des indicateurs sociaux Comparer la Belgique avec lEurope (Benchmark) Agencer une synthèse cohérente dindicateurs de protection sociale Utilité de cette brochure

19 Nut van deze brochure Bijdragen tot een betere kennis van de uitdagingen op het vlak van de sociale bescherming Nut van deze brochure

20 Utilité de cette brochure Améliorer la connaissance des défis en matière de protection sociale Utilité de cette brochure


Télécharger ppt "DG Beleidsondersteuning Zes beleidsassen : 1. de evolutie van de sociale zekerheid 2. de bilaterale relaties inzake sociale zekerheid 3. de multilaterale."

Présentations similaires


Annonces Google