La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Kreacja a dzielo. Czy mozna oddzielic twórce od jego wytworu? Czy mozna mowic o specjalnej odpowiedzialnosci artysty.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Kreacja a dzielo. Czy mozna oddzielic twórce od jego wytworu? Czy mozna mowic o specjalnej odpowiedzialnosci artysty."— Transcription de la présentation:

1

2 Kreacja a dzielo. Czy mozna oddzielic twórce od jego wytworu? Czy mozna mowic o specjalnej odpowiedzialnosci artysty.

3 A naliza osobowości tw ó rczej oraz procesu tw ó rczego Kim jest artysta? Jest to człowiek tworzący sztukę, mowiac najogolniej To ktoś, komu często obce są pewne, narzucone standardy.

4 Czy wobec tego artysta moze lamac standardy? Artysta powinien zadac sobie pytanie z czego wyplywa dana zasada, zanim ja zlamie. Wtedy dopiero swiadomie bedzie wiedzial dlaczego to robi i co chce innym przekazac. Jego odpowiedzialnosc polega na ujawnieniu np niecelowosci, lub innej nieadekwatnosci danej zasady w stosunku do zmieniajacej sie sytuacji.

5 Jezeli chcemy cos przekazac, to co to jest? dlaczego jest to wazne aby inni tez o tym wiedzieli? jakie sa konsekwencje przemilczenia artysty? dlaczego forma przekazu jest wazna? czy moze ona np. skrzywdzic tych, ktorzy nie sa na te prawde przygotowani? Jaki poziom frustracji i dla kogo jest dopuszczalny? Artysta czesto potrafi patrzec bardziej wnikliwie i z ogolnej masy zasad wyodrebnic te szczegolowe, zaskakujace, niewidoczne, lub pomijane przez innych aspekty, przez co tworzy dzieła oryginalne, opierając się na własnej koncepcji

6 . Artysta patrzy na świat przez pryzmat emocji, a następnie tę zaobserwowaną rzeczywistość stara się ukazać na swój sposób, wyrażając w dziełach swój subiektywny punkt widzenia. Swoje emocje przelewa na płótno, tworząc niejednokrotnie abstrakcyjne kompozycje, zamyka je w poezji czy muzyce, fotografuje, pisze piękne wiersze, poematy. Dostrzega przeróżne znaki, gesty, słowa, na które przeciętny człowiek nie zwraca uwagi. Człowiek ten ma dar, którym potrafi zachwycać innych i stara się go wykorzystać najlepiej jak potrafi.

7 Salvador Dali

8 Proces twórczy ma istotny związek z niepowtarzalną osobowością twórcy. Właściwościami twórczego umysłu, zdolnego do podjęcia działalności artystycznej, są: umiejętność dotarcia do własnych, oryginalnych wizji oraz uzdolnienia, których udanym rezultatem jest wytworzone dzieło, trwałe i odmienne od dotychczas istniejących. Wśr ó d uwarunkowań tw ó rczości tkwiących w sposobie ujmowania świata wyłaniają się dwa podstawowe względy. Pierwszym z nich jest dostrzeżenie brak ó w i niedoskonałości w naszym swiecie, oraz przekonanie, że możliwe jest ich usunięcie. Tw ó rcza postawa polega tutaj na wytworzeniu nowego przedmiotu lub stanu rzeczy, kt ó ry usunie istniejącą niedoskonałość. Drugim motywem jest przekonanie o zasadniczej niedoskonałości świata jako niedostosowanego do człowieka. Działanie tw ó rcze polega w ó wczas na rozszerzeniu wiedzy o świecie albo pr ó bie stworzenia nowej rzeczywistości, kt ó ra lepiej zaspokajałaby potrzeby psychiczne człowieka

9 To sprawia, że w swojej pracy artysta ma poczucie niezależności, a jego dzieła nabierają niepowtarzalnego charakteru. Czerpie ze swiata, jak z owartej ksiegi to, co jego zdaniem jest interesujace i przetwarza dalej w swiecie swojej wyobrazni. Czesto porusza sie w sferze wizualnej, ale nie tylko, sferze piekna, koloru, formy, ktore to elementy odbierane zmyslami wzroku, i innymi, wplywaja na nasza psychike. Artysci czesto posluguja sie ‘antypieknem’, czy po prostu brudem, albo tez lamia przyjete zasady w sposob wrecz brutalny.

10 Wieksza czesc ludzi zajmuje sie zapewnieniem sobie materialnych zasobow przetrwania, bedac nieswiadomymi jak funkcjonuje nasz wszech - swiat i nie wiedzac, ze owo funkcjonowanie i wzajemne ludzkie relacje maja wplyw wlasnie na ten ich materialny byt.

11 Badania nad osobowością twórczą (Gołaszewska, 1998): Osobowość podstawowa - jest to zesp ó ł czynnik ó w względnie stałych, kt ó re kształtują się w biegu życia i związane są z indywidualnością człowieka, jednolitością jego cel ó w oraz realizacją zamierzeń. Zasadą jednolitości człowieka jest jego "ja". Przejawia się ono w przeżyciach, w podejmowanych działaniach i decyzjach. Wpływają one na osobowość, nadając jej określony charakter. Istnieje r ó wnież sfera psychiki nie w pełni uświadomiona, gdzie mieszczą się popędy, uczucia. Występują w niej także r ó żne siły i uzdolnienia, kt ó re nie znajdują bezpośredniego ujścia w życiu świadomym, a wpływają jednak pośrednio na decyzyjność człowieka.

12 Osobowość tw ó rcza artysty - tw ó rczość bierze sw ó j początek w indywidualnych predyspozycjach jednostki, kt ó re muszą być jednak rozwijane. Muszą znaleźć warunki, w kt ó rych będą się mogły przejawiać jako siły tw ó rcze. Na ukształtowaną osobowość tw ó rczą składają się czynniki, kt ó re warunkują bezpośrednio podjęcie i kontynuowanie tw ó rczości, jak r ó wnież określające charakter powstających dzieł. Znajdują się one w podstawowej osobowości człowieka. Rodzaj specyficznej wrażliwości estetycznej, typ uczuciowości, oryginalność wizji świata czy bogactwo wyobraźni to czynniki, kt ó re znajdują odbicie w stworzonych dziełach. Z kolei cechy charakteru, takie jak wytrwałość, zdolność do koncentracji, zaangażowanie sprawami sztuki czy poczucie odpowiedzialności to czynniki, kt ó re stanowią warunek pracy tw ó rczej. Osobowość tw ó rczą można ustalić poprzez obserwowalne wskaźniki jak zrealizowane dzieła czy wypowiedzi własne artysty i obserwacja jego zachowania.

13 Podmiot sprawczy dzieła sztuki - pojęciem tym określamy zar ó wno określone, konkretne dzieło, jak też całokształt tw ó rczości danego artysty. Wszystko co wyraża się w dziełach jest ukazane z punktu widzenia wyznaczonego aktami realizacyjnymi, obejmującymi proces tw ó rczy danego artysty.

14 Osobowość tw ó rcza przejawia się w charakterystyczny spos ó b już w wieku dziecięcym. Wielu badaczy zdołało ustalić właściwości osobowości dzieci tw ó rczych (Getzels, Holland, Jackson, Oldham, Stern, Torrance; za: Popek, 1998) Odznaczają się one na og ó ł wysokim ilorazem inteligencji, choć nie jest to regułą. Przeważa u nich myślenie dywergencyjne nad konwergencyjnym, Na myslenie dywergencyjne sklada sie: 1. Płynność – zdolność do wytwarzania dużej liczby pomysł ó w w kr ó tkim czasie. Im większa jest płynność myślenia, tym większe są szanse na wygenerowanie lepszego rozwiązania. 2. Giętkość myślenia – zdolność do wytwarzania pomysł ó w jakościowo r ó żnych, inaczej m ó wiąc plastyczność myślenia, r ó żnorodność w tworzeniu pomysł ó w. 3. Oryginalność myślenia – zdolność do tworzenia pomysł ó w zaskakujących, rzadkich, niekonwencjonalnych, wychodzenie poza schematy i stereotypy.

15 Niezależnie od tego, jak podobne są do siebie obie półkule mózgu, w rzeczywistości zarządzają one bardzo różnymi funkcjami, które są przypisane do konkretnych cech i umiejętności Funkcje lewej p ó łkuli m ó zgu : • kieruje funkcjami analitycznymi i relacyjnymi, np. „ dostrzega ” elementy liter, wszystkie kropki i kreski (ś, ć, ź, з, ż, dż), a także „ widzi ” zależność między obecnością znaku lub jego brakiem (w literach l, ł lub n, ń) • przetwarza, odbiera i przechowuje bodźce znane • organizuje informacje w spos ó b sekwencyjny np. układa kolejność głosek w wyrazach kto-kot, zmieniając ich znaczenie • dokonuje por ó wnania bodźc ó w poprzez ujęcie relacji związk ó w między nimi np. kreseczka (t), nie ma kreseczki (l). Jest pętelka (ą), nie ma pętelki (a) • odbiera, rejestruje upływający czas • przetwarza materiał związany z cichym czytaniem • ukierunkowuje uwagę • słyszenie prawouszne to słyszenie warunkujące prawidłową komunikację słowną • odbiera, identyfikuje i r ó żnicuje dźwięki mowy • mowa docierająca do prawego ucha jest szybciej i lepiej rozumiana • przede wszystkim następuje odbi ó r treści wypowiedzi • dokonuje złożonych operacji werbalnych • przetwarza reguły (w tym językowe)

16 Funkcje prawej p ó łkuli m ó zgu: • kieruje funkcjami globalnymi np. może por ó wnywać wzory zapisanych sł ó w • steruje procesami orientacji na nowe bodźce • kieruje się w procesach identyfikacji bodźc ó w podobieństwem fizycznym np. „ tata i łata ” mogą być rozpoznawane jako takie same słowa. Litery s-ś jako identyczne • przetwarza i przechowuje informacje muzyczne i matematyczne • odbiera informacje dotyczące przekazywanych uczuć • dokonuje przetwarzania wszystkich informacji przestrzennych • rozpoznaje figury geometryczne (kontur, barwa, jasność) • rozpoznaje bodźce zamierające ładunek emocjonalny • reguluje ocenę znaczenia informacji emocjonalnych • rozumie słyszane i odczytywane globalnie konkretne rzeczowniki • identyfikuje i r ó żnicuje samogłoski • kontroluje kierunek czytania • kontroluje cechy prozodyczne wypowiedzi (intonację, akcent i rytm) • pozwala rozumieć kontekst wypowiedzi oraz metafory • w słyszeniu lewousznym dłuższa jest droga kt ó rą pokonują dźwięki od lewego ucha do prawej p ó łkuli m ó zgowej (ok. 0,4-0,9 milisekundy) • dzieci słyszące lewousznie narażone są na bloki emocjonalne podczas m ó wienia, często gubią sylaby, nie pamiętają tego co było na lekcji • słyszenie lewouszne jest często przyczyną niepłynności m ó wienia - 90% jąkających przejawia słyszenie lewouszne • rozpoznaje, zapamiętuje, przetwarza znaki ikoniczne, piktogramy • lepiej rozumie język m ó wiony niż pisany • działa wg programu przez podobieństwo - „ to, co jest podobne jest rozpoznawane jako takie samo ”

17 Rozw ó j układu limbicznego i kory, jak się przyjmuje, odpowiada za emocje a także zachowania społeczne, altruizm, wsp ó łczucie. Zatem w drodze ewolucji wykształciły się struktury w zasadzie sprzeczne, gdyż człowiek funkcjonując w społeczeństwie zazwyczaj wybiera jakiś spos ó b postępowania, od altruizmu i kooperacji do egoizmu i walki o swoje. Można zatem przyjąć ze nie był to do końca efektywny system, zachowań pierwotnych, skoro były preferowane byly podczas selekcji zachowania prospołeczne.

18 „ U os ó b z przeciętymi spoidłami brak komunikacji pomiędzy p ó łkulami powoduje przypisywanie przez lewą p ó łkulę ocen moralnych tylko na podstawie końcowego wyniku: skoro nie udało się zabić to nic się nie stało, skoro ktoś przypadkowo doprowadził do czyjejś śmierci to jest winien (Gazzaniga 2011). ” Czy psychopatia może wynikać nie tylko z zaburzeń w obrębie odczuwania empatii i nastawienia egoistycznego, ale także mieć związek z problemami w komunikacji ze sobą dw ó ch p ó łkul? Dla psychopat ó w, nie jest ważna droga do osiągnięcia jakiegoś celu czy też intencje, ale efekt, jaki się przy tym uzyska. Więc jeśli efekt będzie taki sam, czyli np. popchnięcie kogoś samemu, lub za pomocą czegoś, spowoduje określone działanie, to nie ma dla nich r ó żnicy, jaką drogą zostanie to osiągnięte.

19 Bardzo ciekawą rzeczą, jest hemisferektomia. Hemisferektomia jest metodą operacyjnego leczenia epilepsji. Zabieg ten polega na usunięciu jednej półkuli mózgu lub oddzieleniu jego części. To naprawdę wspaniały przykład jak bardzo nasz mózg jest plastyczny i potrafi się dostosować. Nawet usunięcie połowy tak ważnego organu jak mózg, doprowadziło w efekcie do niewielkiego ubytku funkcji kognitywnych.

20 • Lewa p ó łkula: Zorientowani na zrealizowanie celów i dobrze zorganizowani. „Lewopółkulowcy” myślą krytycznie i rzadko są roztargnieni. Wszystko odbywa się w uporządkowany zaplanowany sposób, jak lista spraw do załatwienia. Racjonalny Podczas podejmowania decyzji nie kierują nim uczucia. Logiczny Wprawny w matematyce czy naukach ścisłych i sekwencjonowaniu pomysłów. Precyzyjny To, co robi, jest dobrze udokumentowane, lubi czytać instrukcje. • Prawa p ó łkula: Nieco chaotyczni, nieprzewidywalni i uczuciowi, prawo mózgowcy mają dobre relacje z ludźmi oraz lubią filozofować. Rzeczy są robione spontanicznie; kontrolowanie czasu nie jest tak ważne. Uczuciowy Skłonny do rozmyśleń i działania pod wpływem uczuć, empatyczny Kreatywny i artystyczny Wprawny w sporcie, pisaniu opowiadań, rysowaniu lub graniu na instrumentach.

21 Charakterystyczny jest wysoki poziom emocjonalnej wrażliwości. Dzieci takie wykazują się większą od przeciętnej skłonnością do urazów psychicznych i kompleksów. Mimo nadwrażliwości dzieci te wykazują się ponadprzeciętną odpornością w sytuacji zagrożenia. Bywają zarozumiałe i aroganckie. Zachowania takie są formą samoobrony własnej odrębności. W relacjach z rodzicami i nauczycielami mają tendencję do zachowań nonkonformistycznych. Dzieci uzdolnione twórczo szybko rozwijają samodzielność. Wcześnie pojawiają się u nich trwałe i pogłębione zainteresowania. Sa: spontaniczne, ekspresywne, wytrwałe, tworcze oraz konsekwentne w działaniu, lubia sie bawic, stronia czesto od rowiesnikow i rodzicow

22 Mimo silnego podłoża biogenetycznego uzdolnień twórczych, ujawniają się one i realizują jedynie w korzystnych warunkach. Dla rozwoju twórczości dziecka niezmiernie ważne jest wczesne i trafne wykrycie uzdolnienia, stworzenie społecznych i materialnych warunków rozwoju, bez pozbawienia dzieci poczucia wolności twórczej. Jest to ważne, ponieważ nadmierna dydaktyzacja procesu twórczego przez nauczycieli jest głównym czynnikiem hamującym rozwój uzdolnień i osobowość twórczą dziecka (Popek, 1998).

23 Dość ciekawe i dosyć kontrowersyjne stanowisko dotyczące artyst ó w og ó lnie prezentuje teoria "ludzi genialnych" Kretschmera (za: Gołaszewska, 1998). Uważał on, że u każdego tw ó rcy r ó wnowaga psychiczna jest zachwiana. U artyst ó w pewne strony natury ludzkiej rozwinięte są dość specyficznie. Tw ó rca to ktoś, kto spontanicznie poszukuje nowości, dąży do przekształcania form, odczuwa inaczej, niż pozostali ludzie. Jest zasadniczo kimś odmiennym od człowieka, kt ó ry artystą nie jest.

24 J. L. Holland wyróżnia 6 typów osobowości zawodowej, każdemu przysługuje analogiczne środowisko pracy OSOBOWOŚĆ REALISTYCZNA Kompetencje: manualne, mechaniczne, rolnicze, techniczne, elektryczne; Preferowane zachowania: posługiwanie się narzędziami, rzeczami, przedmiotami, maszynami, obcowanie z zwierzętami; Słabe strony: sfera społeczna, kontakty międzyludzkie, edukacja; Wizerunek samego siebie: sprawność fizyczna, zdolności mechaniczne; Cechy: uparty, nietowarzyski, bezpośredni; Wartości: władza, status, pieniądze; Zainteresowania zawodowe: rośliny i zwierzęta, ochronne przemysłowe, mechaniczne; Zawody: mechanik, pilot, projektant narzędzi, stolarz, inżynier

25 Osobowosc a plec przeciwna Dlaczego kobiety kochają facet ó w takich jak Kurt Kobain i innych kontrowersyjnych me ż czyzn? Artysta (Muzyk, Poeta) (emocja) Ktoś, kto porusza jej emocjami jest zagadkowy i zmysłowy Prawdopodobnie odpowiedź jest w tym, ze odpowiada on wewnętrznej psychice kobiety. Kobiety lubią mieć wyzwania i lubią pomagać ludziom. Osobowość artysty jest zarówno złożona jak również potrzebuje zrozumienia i pomocy w sferze organizacji zycia. Większość Artystów widzi świat dużo różnorodniej niż inni ludzi. Patrzą na drzewo i widzą olbrzymią Feather duster, lub widzą kolor i próbują go. Tu zmysły i percepcja zbiegły się i połączyły niezwykłymi drogami.

26

27 Pablo Picasso, mówiąc o odbiorcach sztuki, stwierdza, że widz nie może przeżyć jego obrazu tak, jak on go przeżył, gdyż nie jest możliwe wniknąć w myśli i pragnienia artysty, w jego sny i instynkty. Zauważając, że wszyscy chcą zrozumieć malarstwo, Picasso zadaje pytania: „Dlaczego nikt nie próbuje zrozumieć śpiewu ptaków? Dlaczego kocha się noc, kwiat, wszystko, co otacza człowieka, nie próbując tego zrozumieć? Ale chce się zrozumieć malarstwo”. Artystom, mimo wszystko, zależy na odbiorcach ich dzieł. Tadeusz Brzozowski wyraża pragnienie, żeby jego obrazy działały nie tylko estetycznie, ale pobudzały również intelekt, a także wolę odbiorcy do jakiegoś dobra.

28


Télécharger ppt "Kreacja a dzielo. Czy mozna oddzielic twórce od jego wytworu? Czy mozna mowic o specjalnej odpowiedzialnosci artysty."

Présentations similaires


Annonces Google