La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Jacques Poulin: Volkswagen Blues

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Jacques Poulin: Volkswagen Blues"— Transcription de la présentation:

1 Jacques Poulin: Volkswagen Blues
Jacques Poulin er en fransk-canadisk forfatter, som har en bachelorgrad i litteratur, men han forlod sit arbejde som oversætter fra udgivelsen af sin anden bog, og så helligede han sig arbejdet som forfatter Jacques Poulin est un écrivain québécois qui a une licence en lettres de l’Université Laval Mais il a quitté son travail comme traducteur dès la parution de son second livre. Et alors il s’est consacré à son métier d’écrivain

2 2. Volkswagen Blues Handlingen
Hovedpersonen Jack Waterman leder efter sin broder Théo, som han ikke har set i 15 år. Théo har sendt ham et postkort fra Gaspé, men skriften er ulæselig. Jack møder en ung pige, som stopper den. Jack har et folkevognsrugbrød, som han kan sove i L’action Le personnage principal, Jack Waterman, cherche son frère Théo qu’il n’a pas vu depuis 15 ans. Théo lui a envoyé une carte postale de Gaspé, mais l’écriture est illisible. Jack rencontre une jeune fille qui fait du stop. Jack a un minibus Volkswagen dans lequel il peut dormir.

3 3. Volkswagen Blues Han håber at møde sin broder i Gaspé, og den unge pige tager til Gaspé for at besøge sin moder, som arbejder på museet i Gaspé. Eftersom skriften på postkortet er ulæselig, foreslår hun Jack at tage til museet i Gaspé for at tale med konservatoren. Hun mener, at han vil kunne hjælpe ham Il espère rencontrer son frère à Gaspé, et la jeune fille va à Gaspé pour voir sa mère qui travaille dans le musée de Gaspé. Comme l’écriture de la carte postale est illisible, elle propose à Jack d’aller au musée de Gaspé pour parler avec le conservateur. Elle pense qu’il va pouvoir l’aider

4 4. Volkswagen Blues På museet opdager de, at Théo har skrevet sit navn i gæstebogen. Efter sit navn har han skrevet Saint Louis, Missourri. Jack beslutter så at tage derhen, og den unge pige beslutter at tage med ham, fordi hun ikke har nogen planer for fremtiden. Au musée, ils découvrent que Théo a écrit son nom dans le cahier des visiteurs. Après son nom, il a écrit Saint Louis, Missourri. Jack décide alors d’y aller et la jeune fille décide de l’accompagner parce qu’elle n’a pas de projet pour l’avenir

5 5. Volkswagen Blues På vej mod Saint Louis taler Jack om sin barndom, som han har tilbragt med sin storebror Théo. Han fortæller, at det altid var Théo, som dirigerede legene, og at han elskede til risikofyldte lege.Théo holdt af at lege indianer, og hans store idol var den opdagelsesrejsende Étienne Brûlé En route vers Saint Louis, Jack parle de son enfance qu’il a passé avec son grand frère Théo. Il dit que c’était toujours Théo qui dirigeait les jeux et qu’il aimait les jeux risqués. Théo aimait jouer aux Indiens, et son idole était l’explorateur Étienne Brûlé

6 6. Volkswagen Blues På et bibliotek i Toronto taler de med en sikkerhedsvagt (Pinkerton), som råder dem til at politistationen for at udnytte deres kartoteksystem. På politistationen opdager de, at Théo er blevet registreret i deres system, fordi han havde et skydevåben uden tilladelse Dans une bibliothèque de Toronto, ils parlent avec un Pinkerton qui leur conseille d’aller à la centrale de police pour profiter de leur système de fiches. A la centrale de police, ils découvrent que Théo a été enregistré dans leur système parce qu’il avait une arme à feu sans permis.

7 7. Volkswagen Da de talte med sikkehedsvagten, talte han om Étienne Brûlé, idet han kaldte ham en bums, hvilket gjorde Jack vred, fordi Étienne Brûlé var Théos idol. Så Jack har lyst til at forsvare Étienne Brûlé, men samtidig er han bange for, at Théo har gjort noget forkert. Men Jack fortrænger denne idée ned i det ubevidste. Quand ils ont parlé avec le Pinkerton, il a parlé d’Étienne Brûlé en l’appelant un bum/ un clochard ce qui a vexé Jack parce que Étienne Brûlé était l’idole de Théo. Alors Jack a envie de défendre Étienne Brûlé, mais il a en même temps peur que Théo ait fait quelque chose de mal. Mais Jack refoule cette idée dans son inconscient.

8 8. Volkswagen Blues Til sidst på deres rejse ankommer de til San Francisco. De var taget fra Gaspé, hvor Jacques Cartier havde opdaget Canada, og de havde fulgt den gamle Mississippi indtil Saint Louis, så havde de taget Oregon-stien, og så efter 5 måneder er de ankommet til San Francisco. A la fin de leur voyage, ils arrivent à San Francisco. Ils étaient partis de Gaspé où Jacques Cartier avait découvert le Canada, Et ils avaient suivi le vieux Mississippi jusqu’à Saint Louis, Puis ils avaient pris la Piste de l’Oregon, Et puis après 5 mois, ils sont arrivés à San Francisco.

9 9. Volkswagen Blues Endelig finder Jack Théo dér, men Théo genkender ham ikke. Han er syg, ramt af en lammelse. Jack spørger sig selv, om han virkelig holdt af Théo. Han bliver klar over, at det måske blot var det billede, som han havde skabt af ham, han elskede. Enfin Jack y retrouve Théo, mais Théo ne le reconnaît pas. Il est malade, atteint d’une paralysie. Jack se demande s’il aimait vraiment Théo. Il se rend compte que c’était peut-être seulement l’image qu’il s’était faite de lui qu’il aimait.

10 10. Volkswagen Blues Jack fremstiller sig for os som en mand i krise. Han forklarer den unge pige, at han leder efter sin broder, fordi han lige er blevet 40 år, og fordi han føler, at alt bryder sammen. Han har brug for en eller anden, som han kan binde sig til. Jack se présente à nous comme un homme en crise. Il explique à la jeune fille qu’il cherche son frère parce qu’il vient d’avoir 40 ans et qu’il sent que tout s’écroule. Il a besoin de quelqu’un à qui il peut se raccrocher

11 11. Volkswagen Blues Théo har været Jacks idol lige fra barndommen af. Og lige fra starten af romanen føler man, at han er det modsatte af Jack. For øvrigt siger Jack det selv side 16. I deres barndommen, når de legede, var det altid Théo, som dirigerede legene. For Jack var han og er det stadigvæk: et idol, en helt, som han håber at kunne knytte sig til Théo est l’idole de Jack depuis l’enfance. Et dès le début du roman, on sent qu’il est le contraire de Jack. D’ailleurs, Jack le dit lui-même à la page16. Pendant leur enfance quand ils jouaient, c’était toujours Théo qui dirigeait les jeux. Pour Jack, il était et l’est toujours: un idol, un héros à qui il espère pouvoir s’accrocher.

12 12. Volkswagen Blues Pitsémine, den unge pige eller den store græshoppe, er indianer. Men ikke en rigtig indianer, for hendes fader er en hvid mand. Hun lever fra hånden i munden. Hun har ikke travlt. Hun er fuld af tillid. Hun er også meget eftertænksom og logisk. Pitsémine, la jeune fille ou la Grande-Sauterelle, est une Indienne. Mais pas une vraie Indienne parce que son père est un Blanc. Elle vit au jour le jour. Elle n’est pas pressée. Elle est pleine de confiance. Elle est aussi très pensive et logique.

13 13. Volkswagen Blues Det er hende, som foreslår Jack, hvad han skal lave gøre for at finde sin broder. Hun er åben, skamløs, ikke genert, uden komplekser, i stand til at vaske sig nøgen offentligt, antaste folk med sikkerhed og udtrykke uden tilbageholdenhed sit raseri og sin vrede C’est elle qui propose à Jack ce qu’il doit faire pour trouver son frère. Elle est franche, sans honte, pas timide, sans complexes, capable de se laver nue en public, d’aborder avec assurance les gens et d’exprimer, sans retenue, sa rage et sa colère.

14 14. Volkswagen Blues Lige modsat Jack. Faktisk er hun dygtig til at handle og skal oftest beslutte for ham. Jack og Pitsémine tilbringer mere end fem måneder sammen på vejen. Deres forhold er karakteriseret ved fortrolighed og ømhed, men ikke begær. Man ser, at de endog er bange for begærets magt Tout le contraire de Jack. En effet, elle est douée pour l’action et doit le plus souvent décider pour lui. Jack et Pitsémine passent plus de cinq mois ensemble sur la route. Leur relation est caractérisée par l’intimité, la tendresse mais pas par le désir. On voit qu’ils semblent même avoir peur de la force du désir.

15 15. Volkswagen Blues De er begge to på jagt efter den amerikanske drøm. Under hele deres rejse genfinder de spor af denne drøm ved at følge sporet af amerikaopdagelsesrejsende, først de franskes og dernæst de amerikanske pionerers Ils sont, tous les deux, à la recherche du rêve américain. Tout au long de leur voyage, ils retrouvent les traces de ce rêve, en suivant la piste des explorateurs de l’Amérique, d’abord celle des Français, puis celle des pionniers américains

16 16. Volkswagen Blues Men angående det amerikanske samfund og dets historie lærer de, at de er opbygget meget mere på vold end på drømme om lykken for alle dem, som, før dem, tog vejen, som fører mod vest. Mais quant à la société américaine et à son histoire, ils apprennent qu’elles se sont bâties bien plus sur la violence que sur les rêves de bonheur de tous ceux qui, avant eux, ont pris la piste qui mène vers l’Ouest

17 17. Volkswagen Blues Til sidst skilles de to, Pitsémine bliver i San Francisco, hvor alle racer lever i harmoni, og han vender tilbage til Québec. Pitsémine foreslår ham at skrive en bog om rejsen. Hun minder ham om, at han havde sagt, at skrivning var en form for opdagelsesrejse A la fin, les deux se quittent, Pitsémine reste à San Francisco où toutes les races vivent en harmonie, Et lui, il retourne au Québec. Pitsémine lui propose d’écrire un livre sur le voyage. Elle lui rappelle qu’il avait dit que l’écriture était une forme d’exploration.


Télécharger ppt "Jacques Poulin: Volkswagen Blues"

Présentations similaires


Annonces Google