La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

FAMEHEZANA NY FANADIHADIANA IFOTONY Commune Rurale dAmbohimiadana RLOMD 2008-2009 (Réponses Locales aux OMD) MANORINTSOA.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "FAMEHEZANA NY FANADIHADIANA IFOTONY Commune Rurale dAmbohimiadana RLOMD 2008-2009 (Réponses Locales aux OMD) MANORINTSOA."— Transcription de la présentation:

1 FAMEHEZANA NY FANADIHADIANA IFOTONY Commune Rurale dAmbohimiadana RLOMD 2008-2009 (Réponses Locales aux OMD) MANORINTSOA

2 FEHINY FOKONTANYMponina FAHANTR ANA% RANO % LAVA- PIRINGA FAHAZAR ANA (LMS) FAHAZARA NA (WC) Amberobe175613%37%0%3%60% Ambodivato84822%47%0%1%60% Ambohimahitsy137312%25%0%2%65% Ambohimiadana I42222%35%0%6%75% Ambohimiadana II57502%21%0%8%70% Andrere32775%12%0%1%50% Ankazomaintso81937%39%0%2%60% Antsahamasina176914%30%0%2%60% Antsahanatoby46972%65%0%1%55% Antsahandenda73111%30%0%1%60% Iharamalaza239212%37%0%1%65% Manandriana111249%14%0%2%75% Maroambika8745%37%0%2%65% Miadamanjaka163113%10%0%3%70% Miadampahonina176617%9%0%2%65% Soavinandriana87240%28%0%2%60% Tsaramasoandro68410%25%0%2%60% Tsaramiera120942%12%0%5%70% Tsarasaotra104533%100%50%4%75%

3 TAHANNY FAHANTRANA FOKONTANYMETIMETYSAHIRANATENA SAHIRANA AmberobeX AmbodivatoX AmbohimahitsyX Ambohimiadana IX Ambohimiadana IIX AndrereX AnkazomaintsoX AntsahamasinaX AntsahanatobyX AntsahandendaX IharamalazaX ManandrianaX MaroambikaX MiadamanjakaX MiadampahoninaX SoavinandrianaX TsaramasoandroX TsaramieraX TsarasaotraX MOYENPAUVRETRES PAUVRE

4 Fahazoana rano fisotro madio Accéssibilité à leau potable FOKONTANYBonMoyenFaibleTrès Faible Amberobex Ambodivatox Ambohimahitsyx Ambohimiadana I x Ambohimiadana IIx Andrerex Ankazomaintsox Antsahamasinax Antsahanatobyx Antsahandendax Iharamalazax Manandrianax Maroambikax Miadamanjakax Miadampahoninax Soavinandrianax Tsaramasoandroxx Tsaramiera Tsarasaotrax Arahabaina Efa tsaraAndalam-pivoaranaMila fanentanana

5 FAHAZOANA MAMPIASA LAVA- PIRINGY MANARAMPENITRA Accessibilité en latrine hygiénique FOKONTANYBonMoyenFaible Amberobe x Ambodivato x Ambohimahitsy x Ambohimiadana I x Ambohimiadana II x Andrere x Ankazomaintso x Antsahamasina x Antsahanatoby x Antsahandenda x Iharamalaza x Manandriana x Maroambika x Miadamanjaka x Miadampahonina x Soavinandriana x Tsaramasoandro x Tsaramiera x Tsarasaotra x Efa tsaraAndalam-pivoaranaMila fanentanana

6 FOMBA AMAM-PANAO ARA- PAHASALAMANA SY FIDIOVANA Comportements en hygiène Lavage des mains avec du savon (LMS) FOKONTANYBon comportementSur la bonne voie Effort de sensibilisation à faire Amberobe x Ambodivato x Ambohimahitsy x Ambohimiadana I x Ambohimiadana II x Andrere x Ankazomaintso x Antsahamasina x Antsahanatoby x Antsahandenda x Iharamalaza x Manandriana x Maroambika x Miadamanjaka x Miadampahonina x Soavinandriana x Tsaramasoandro x Tsaramiera x Tsarasaotra x Efa tsaraAndalam-pivoaranaMila fanentanana

7 FOMBA AMAM-PANAO ARA- PAHASALAMANA Comportements en hygiène (Utilisation de latrine) FOKONTANYBon comportementSur la bonne voie Effort de sensibilisation à faire Amberobe x Ambodivato x Ambohimahitsyx Ambohimiadana Ix Ambohimiadana IIx Andrerex Ankazomaintso x Antsahamasina x Antsahanatoby x Antsahandenda x Iharamalaza x ManandrianaX MaroambikaX MiadamanjakaX MiadampahoninaX SoavinandrianaX TsaramasoandroX TsaramieraX TsarasaotraX Efa tsaraAndalam-pivoaranaMila fanentanana

8 MIKASIKA NY FILANA Déficits et besoins (% Objectif OMD) Population et taux 2009201020112012201320142015 T0T0 MAPWAM OMD Population additionnelle 083016842561346343905 343 Eau potable Bénéficiaires additionnels 02 4895 1167 88810 81013 88916 640 Taux d'accès en eau 3%11%19%27%35%43%50% Latrines hygiéniques Bénéficiaires additionnels 04148511 3131 7962 3092 768 Taux d'accès en latrines 1%2%3%5%6%7%8%

9 Fandaharam-pahamehana Sivana (critères) : Sivana fototra (critères de base) : Sivana fototra (critères de base) : Isanny mponina mahantra tsy mahazo rano fisotra madio (nombre de population pauvre non desservie en eau potable) Isanny mponina mahantra tsy mahazo rano fisotra madio (nombre de population pauvre non desservie en eau potable) (Rano >> Lava-piringa >> Fahazarana) Sivana hafa (autres critères): Sivana hafa (autres critères): Fahafahana mivezivezy (accessibilité) Fahafahana mivezivezy (accessibilité) Fietezana ara-teknika (faisabilité technique) Fietezana ara-teknika (faisabilité technique) Ny fitsinjaran-toeranny samy mpikarakara (coordination des zones dintervention de chaque acteur) Ny fitsinjaran-toeranny samy mpikarakara (coordination des zones dintervention de chaque acteur) Fahavitrihanny mpahazo tombontsoa (mponina, FKT) (motivation des bénéficiaires (population, FKT)) Fahavitrihanny mpahazo tombontsoa (mponina, FKT) (motivation des bénéficiaires (population, FKT))

10 Ordre de priorité des FKT FokontanyEau PotableAssainissementComportementsAEPAH global Amberobe27135 Ambodivato51034 Ambohimahitsy6171013 Ambohimiadana I12161918 Ambohimiadana II16151719 Andrere12413 Ankazomaintso10 58 Antsahamasina1652 Antsahanatoby4421 Antsahandenda1810311 Iharamalaza1214915 Manandriana81146 Maroambika11181016 Miadamanjaka381510 Miadampahonina123108 Soavinandriana1710512 Tsaramasoandro19 517 Tsaramiera71167 Tsarasaotra891714


Télécharger ppt "FAMEHEZANA NY FANADIHADIANA IFOTONY Commune Rurale dAmbohimiadana RLOMD 2008-2009 (Réponses Locales aux OMD) MANORINTSOA."

Présentations similaires


Annonces Google