La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

1 Begroting 2010 - 2011 Budget 2010 - 2011 Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid, en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "1 Begroting 2010 - 2011 Budget 2010 - 2011 Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid, en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat."— Transcription de la présentation:

1 1 Begroting 2010 - 2011 Budget 2010 - 2011 Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid, en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat au Budget, à la Politique de Migration et dAsile et à la Politique des Familles Melchior WATHELET

2 2 Begroting 2010 - 11 Budget 2010 - 11 I. Macro-economische context I. Contexte macro-économique II. Globaal resultaat van de Overheidsdiensten II. Résultat global des Pouvoirs publics III. Entiteit I - Federale Overheid III. Entité I - Pouvoir Fédéral IV. Entiteit I - Sociale Zekerheid IV. Entité I - Sécurité Sociale V. Nieuw socio-economisch beleid V. Nouvelle politique socio-économique Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid, en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat au Budget, à la Politique de Migration et dAsile et à la Politique des Familles Melchior WATHELET

3 3 Macro-economische context Contexte macro-économique 2010 Δ pm In % 20112009 En % ! Een trage en geleidelijke heropleving met een stijging van de werkloosheid ! Une reprise lente et graduelle avec une montée du chômage Croissance réelle Reële groei Inflatie Gezondheidsindex -3,1%0,4%1,9% 0,0%1,5%1,6% 1,2%1,6% Taux de chômage 0,6% +1,5% +0,6% 8,2%9,4%9,6%+1,2% Werkloosheidgraad Inflation Indice Santé Δ +1,5% +0,1% +0,4% +0,2%

4 4 Begroting 2010 -11 Budget 2010 -11 I. Macro-economische context I. Contexte macro-économique II. Globaal resultaat van de Overheidsdiensten II. Résultat Global des Pouvoirs publics III. Entiteit I - Federale Overheid III. Entité I - Pouvoir Fédéral IV. Entiteit I - Sociale Zekerheid IV. Entité I - Sécurité Sociale V. Nieuw socio-economisch beleid V. Nouvelle politique socio-économique Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat au Budget, à la Politique de Migration et dAsile et à la Politique des Familles Melchior WATHELET

5 5 En % du PIB20092010 Initieel/ Initial 2011 Voorzien/ Prévu In % van BBP Vóór conclaaf oktober 2009 Avant conclave doctobre 2009 Entité I Sécurité Sociale Entité II Solde pouvoirs publics -4,93% -4,25% -0,69% -0,73% Entiteit I Federale overheid Sociale Zekerheid Entiteit II Gezamenlijke overheidssaldo -4,67% -3,26% -1,41% -1,66% -5,03% -3,69% -1,34% -1,60% -5,66%-6,33%-6,63% Pouvoir fédéral

6 6 En % du PIB2010 Initieel/ Initial 2011 Voorzien/ Prévu In % van BBP Stabiliteitsprogramma : doelstellingen inspanning 2010-11 Programme de stabilité : objectifs effort 2010-11 Entité I Entité II Ensemble pouvoirs publics 0,32% 0,18% Entiteit I Entiteit II Gezamenlijke overheid 1,0% 0,5% 1,5%

7 7 En % du PIB20092010 Initieel/ Initial 2011 Voorzien/ Prévu In % van BBP Na conclaaf oktober 2009 Après conclave doctobre 2009 Entité I Sécurité Sociale Entité II Solde pouvoirs publics -4,91% -4,24% -0,73% Entiteit I Federale overheid Sociale Zekerheid Entiteit II Gezamenlijke overheidssaldo -4,18% -3,68% -1,50% -4,16% -3,86% -1,10% -5,65%-5,68%-5,26% Pouvoir fédéral -0,68%-0,50%-0,30%

8 8 Begroting 2010 -11 Budget 2010 -11 I. Macro-economische context I. Contexte macro-économique II. Globaal resultaat van de Overheidsdiensten II. Résultat Global des Pouvoirs publics III. Entiteit I - Federale Overheid III. Entité I - Pouvoir Fédéral IV. Entiteit I - Sociale Zekerheid IV. Entité I - Sécurité Sociale V. Nieuw socio-economisch beleid V. Nouvelle politique socio-économique Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat au Budget, à la Politique de Migration et dAsile et à la Politique des Familles Melchior WATHELET

9 9 Federale overheid Pouvoir fédéral 2011In kEUR20102009En kEUR (1) Dépenses primaires (2) Charges dintérêts Recettes fiscales Recettes non fiscales Transferts vers tiers (3) Recettes après transferts (4) Corrections techniques Solde du Fédéral (5) = (3)-(1)-(2)+(4) (1) Primaire uitgaven (2) Interestlasten Fiscale ontvangsten Niet-fiscale ontvangsten Overdrachten aan derden (3) Ontvangsten na overdrachten (4) Technische correcties Federaal saldo (5) = (3)-(1)-(2)+(4) 35.79836.559+2,1% 11.61411.605-0,1% 84.66989.674+5,9% 10.1364.042-60,1% 52.67052.882 -3%42.13640.834 +71%-8.979-2.579 +30%-14.256-9.908 Δ 37.517+2,6% 12.695+9,4% 94.399+5,4% 4.817+19,2% 56.821 +4%42.325 -5%-2.703 -6%-10.519 Δ +0,7%+7,7%

10 10 Fiscale ontvangsten Recettes fiscales 2011In kEUR20102009En kEUR Recettes fiscales totales Recettes fiscales voies et moyens Totale fiscale ontvangsten Fiscale rijksmiddelenbegroting 84.66989.674 6% 42.13640.834-3% ΔΔ 94.399 5% 42.3254%

11 11 Begroting 2010 -11 Budget 2010 -11 I. Macro-economische context I. Contexte macro-économique II. Globaal resultaat van de Overheidsdiensten II. Résultat Global des Pouvoirs publics III. Entiteit I - Federale Overheid III. Entité I - Pouvoir Fédéral IV. Entiteit I - Sociale Zekerheid IV. Entité I - Sécurité Sociale V. Nieuw socio-economisch beleid V. Nouvelle politique socio-économique Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat au Budget, à la Politique de Migration et dAsile et à la Politique des Familles Melchior WATHELET

12 12 Sociale Zekerheid - Sécurité Sociale mio EUR 2009 Uitvoering Exécution 2010 Initieel Initial 2011 Initieel Initial mio EUR Salariés-3.310-4.138-4.166Werknemers Indépendants-8-7-165Zelfstandigen Soins de santé57600Geneeskundige verzorging Correction SEC457-230113ESR correctie TOTAL-2.285-4.376-4.218TOTAAL

13 13 Begroting 2010 -11 Budget 2010 -11 I. Macro-economische context I. Contexte macro-économique II. Globaal resultaat van de Overheidsdiensten II. Résultat Global des Pouvoirs publics III. Entiteit I - Federale Overheid III. Entité I - Pouvoir Fédéral IV. Entiteit I - Sociale Zekerheid IV. Entité I - Sécurité Sociale V. Nieuw socio-economisch beleid V. Nouvelle politique socio-économique Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat au Budget, à la Politique de Migration et dAsile et à la Politique des Familles Melchior WATHELET

14 14 20102011 1. Dépenses Primaires/Primaire uitgaven Réduction crédits de personnel/ Verlaging personeelskredieten 100 Réduction frais de fonctionnement et dépenses de transferts/ Verlaging werkingskosten en overdrachten uitgaven 100 200 2. Sécurité Sociale/Sociale Zekerheid Soins de santé/Geneeskundige verzorging644812 Sécurité Sociale/Sociale Zekerheid107141 751953 3. Recettes fiscales/Fiscale ontvangsten695,91 075 4. Fraude fiscale et sociale/Fiscale en sociale fraude 182365 5. Autres mesures/Andere maatregelen Contribution secteur financier/Bijdrage financiële sector130580 Contribution secteur énergie/Bijdrage energie sector235 Total général/Algemeen totaal2.193,93.408 BESPARINGSMAATREGELEN MESURES DECONOMIE mio EUR

15 15 Nieuwe initiatieven Nouvelles initiatives 1)HORECA : - Verlaging van de BTW op maaltijden van 21% naar 12% : 255 mio EUR - Diminution de la TVA sur repas de 21% à 12% : 255 mio EUR 2) Bouwsector/Secteur de la construction : - Verlenging van de toepassing van het BTW-percentage van 6% op een schijf van 50.000 EUR geïnvesteerd in nieuwe woningen waarvoor de bouwvergunning voor 31 maart 2010 wordt afgeleverd : 150 mio EUR - Prolongation de la mesure de relance qui consiste en la diminution de la TVA à 6% pour une tranche de 50.000 EUR investis dans des habitations pour lesquelles le permis de bâtir est délivré avant le 31 mars 2010 : 150 mio EUR 3) Melkveehouders/Secteur laitier : - Verlaging van de belasting gedurende 3 jaren 2009 – 2010 – 2011: 20 mio EUR - Diminution de limpôt pendant 3 années 2009 – 2010 – 2011 : 20 mio EUR 4) Gezinsbeleid/Politique des Familles : - Optrekken van de leeftijd voor aftrek van kinderopvang tot 18 jaar (ipv. 12 jaar) voor kinderen met een zware handicap: 8,5 mio EUR - Déductibilité des frais de garde denfants gravement handicapés: relèvement de lâge à 18 ans (à la place de 12 ans): 8,5 mio EUR 5) E-facturatie/E-facturation : - Elektronische facturen krijgen dezelfde rechtskracht als papieren facturen: kostenbesparing voor de ondernemingen - Même force probante pour les factures électroniques que pour les factures papier: réduction des coûts pour les entreprises 6) Begrotingscompenseringen/ compensation budgétaires -in/en 2010: 388 mio EUR -in/en 2011: 578 mio EUR

16 16 Enkele correctiemaatregelen Quelques mesures de correction 339 millions EUR de nouvelles initiatives en soins de santé Prolongation pendant 6 mois des mesures de crise Augmentation de lallocation dactivation des jeunes et des âgés pendant 24 mois Augmentation du maribel social dans le secteur non-marchand Augmentation des pensions minimales dindépendants. 339 miljoen EUR nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg. Verlenging gedurende 6 maand van de crisismaatregelen. Verhoging van de activeringsvergoeding voor jongeren en ouderen gedurende 24 maand. Verhoging van de sociale maribel in de non-profit sector. Verhoging minimumpensioenen van de zelfstandigen

17 17 Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat au Budget, à la Politique de Migration et dAsile et à la Politique des Familles Melchior WATHELET Begroting 2010 - 2011 Budget 2010 - 2011


Télécharger ppt "1 Begroting 2010 - 2011 Budget 2010 - 2011 Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid, en Gezinsbeleid Melchior WATHELET Secrétaire dEtat."

Présentations similaires


Annonces Google