La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

VLUCHTELINGENDIENST SERVICE DES REFUGIES Présentation Een voorstelling.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "VLUCHTELINGENDIENST SERVICE DES REFUGIES Présentation Een voorstelling."— Transcription de la présentation:

1 VLUCHTELINGENDIENST SERVICE DES REFUGIES Présentation Een voorstelling

2  Dagelijks worden duizenden mensen op de vlucht gedreven door oorlog, dictatuur, onrecht of armoede. Slechts een kleine groep bereikt onze grenzen en hoopt hier in waardigheid een nieuw leven te kunnen beginnen.

3  Chaque jour des milliers de personnes sont jetées sur les chemins de l’exil par la guerre, la dictature, l’injustice ou la pauvreté. Seul un petit groupe arrive à nos frontières et espère pouvoir reconstruire chez nous une nouvelle vie dans la dignité.

4 La pionnière De pionnier  LILIANE BIACSKO La pionnière du service des réfugiés, fille du pasteur Harts, fondateur du Service Œcuménique des Réfugiés. Elle a travaillé jusque 1991  LILIANE BIACSKO De pionnier van de vluchtelingendienst, dochter van Ds Harts, de stichter van de Oecumenische Vluchtelingendienst. Ze werkte op de dienst tot 1991

5 Marie-Claire Leroux… Huidig team L’équipe actuelle

6  Jacqueline Vanderhaegen…

7  Joris Sabo

8 HISTORIQUE HISTORISCH OVERZICHT

9 1948  Sinds de oprichting in 1948, met de steun van de Wereldraad van Kerken en van de Federatie van Belgische kerken, past de vluchtelingendienst zich steeds weer aan aan nieuwe noden van de asielzoekers en aan het evoluerende asiel- en onthaalbeleid.

10 1948  Depuis sa création en 1948, avec l’aide du COE et l’accord de la Fédération des Eglises protestantes belges, le Service des Réfugiés s’est adapté au fil des années, aux nouveaux besoins des demandeurs d’asile et à l’évolution de la politique d’asile et la politique d’accueil

11 De oprichting van de vluchtelingendienst  Na de tweede wereldoorlog verscheen een stoet mensen uit Oost- Europa die vervolging en ellende ontvluchtten.

12 La création du Service des Réfugiés  Après la 2° guerre mondiale un grand nombre de personnes originaires des pays de l’Est sont arrivées en Belgique, fuyant la persécution et la misère.

13 1948-1956  Deze mensen uit Oost- Europa werden tewerkgesteld in de steenkoolmijnen in Limburg en verbleven er met vrouwen en kinderen in oude gevangenenkampen.  Hulp bij emigratie werd een belangrijke opdracht van 1948-1956 : Na het verlopen van hun tijdelijk contract in de mijnen hielp de Vluchtelingendienst degenen die geen ander werk in België vonden emigreren naar Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland

14 1948 - 1956  Ces personnes venant des pays de l’Est étaient mises au travail dans les mines au Limbourg et y résidaient avec femmes et enfants dans les anciens camps de prisonniers.  L’aide à l’émigration fut un point important des activités de 1948-1956. Le Service des Réfugiés a organisé l’émigration vers le Canada, les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle Zélande des réfugiés dont le contrat dans les mines était venu à terme et qui n’avaient pas trouvé un autre travail

15 1951  In 1951 vingen we 300 bejaarden, zieken en gehandicapten op die in Duitse hospitalen aan hun lot waren overgelaten;  Dit project breidde zich uit tot andere onthaalprogramma’s voor bejaarden  Protestantse onthaalcentra werkten mee aan de opvang van deze mensen: Bon Accueil te Elouges,  La Bienvenue te Blaugies, Soir Paisible te Amay, het presbytariaat van Clabeq, home Wesley te Ukkel

16 1951  En 1951 le Service des Réfugiés a accueilli 300 vieillards, malades, handicapés laissés pour compte dans des hôpitaux en Allemagne  Ce projet s’est élargi à d’autres programmes d’accueil pour personnes âgées.  Des centres d’accueil protestants ont collaboré à ce programme: Bon Accueil à Elouges, La Bienvenue à Blaugies, Soir Paisible à Amay  le home Susanna Wesley à Uccle.

17 1953  we gaven medische hulp aan kinderen ( kindertehuis ‘La Brise’ te Bredene)  en aan vluchtelingen met longziekten ten gevolge van hun jaren lange werk in de mijnen ( organiseren van verblijven in Zwitserland)

18 1953  Aide médicale à des enfants ( home ‘La Brise’ à Bredene)  Et aux réfugiés tombés malades après des années de travail dans les mines ( intervention dans des séjours en Suisse)

19 1956-1976  In 1956 kwamen de Hongaren. Later de Albanezen (61-62), de Christelijke Turken (65-66), de Haïtianen (69- 70), de Chilenen (73- 76), Joden uit de USSR (1974)…

20 1956 - 1976  En 1956 sont arrivés les Hongrois. Ensuite les Albanais ( 61-62), les Turcs chrétiens ( 65-66), les Haïtiens ( 69- 70), les Chiliens ( 73-76, les Juifs de l’URSS (1974) …

21 1976 - 1980  Van 1976 tot 1980 onthaalde de Vluchtelingendienst, met de hulp van onthaalgroepen uit de Protestantse kerken, vluchtelingen uit Zuidoost Azië, boat-people en niet begeleide minderjarigen

22 1976 - 1980  De 1976 à 1980 le Service des Réfugiés a accueilli, avec l’aide de groupes d’accueil des Eglises Protestantes, les réfugiés de l’Asie Sud-Est, les boat- people et des mineurs non accompagnés

23 Bosnië  Van 1991 tot 1995 werkten we mee aan het onthaal van  - een groep Bosnische families uit Kroatië met zwaar zieke en gewonde kinderen  - een groep Bosnische families waarvan de vaders krijgsgevangenen geweest waren  - ook voor dit project kregen we veel steun van onthaalgroepen over het hele land verspreid

24 La Bosnie  De 1991 à 1995 nous avons collaboré à l’accueil de  - un groupe de familles bosniaques avec des enfants gravement malades  - un groupe de familles bosniaques dont les pères avaient été prisonniers de guerre  Pour ce projet nous avons de nouveau eu l’aide de groupes d’accueil principalement des églises protestantes partout en Belgique.

25 Steeds meer asielzoekers  Vanaf de jaren 80 wordt de herkomst van de asielzoekers steeds veelzijdiger ( Afrika, Azië, het Nabije Oosten, Latijns Amerika)  Individuele asielaanvragen nemen toe en individuele sociale hulpverlening krijgt steeds meer plaats naast de onthaalprogramma’s  De asielpolitiek verstrengt en beïnvloedt ons hulpaanbod.

26 De plus en plus de demandeurs d’asile  Dès les années 80 l’origine des demandeurs d’asile se diversifie ( Afrique, Asie, le Moyen Orient, Amérique latine).  Le nombre de demandes d’asile individuelles augmente et l’aide sociale individuelle prend de plus en plus de place à côté des programmes d’accueil.  Notre offre d’aide a été influencée par la politique des autorités concernées. Une politique devenant de plus en plus sévère.

27 Notre offre d’aide est influencée par: Ons hulpaanbod wordt bepaald door:  Weigering tot inschrijving door de gemeenten  Weigering tot steun door OCMW’s  Gebrek aan onthaalplaatsen  Het spreidingsplan  Detentie van asielzoekers en uitgeprocedeerden  Het LIFO-principe  Een steeds maar striktere asielpolitiek  Refus d’inscription par les communes  Refus d’aide par les CPAS  Manque de places d’accueil  Le plan de répartition  La détention de demandeurs d’asile et des personnes déplacées  Le principe LIFO  Une politique d’asile de plus en plus restrictive

28 Wij gaan er op volgende wijze op in Ce qui nous amène à:

29 Materiële hulp Aide matérielle  Vêtements/Kleding  Meubles/Meubels  Colis alimentaires Voedselpakketten

30 Juridische hulp Aide juridique  Regularisatieaanvragen,  demandes de régularisation  opvolging van de asielprocedure  suivi de la procédure d’asile  problemen met OCMW’s, …  problèmes avec des CPAS, …

31 Financiële vragen Questions financières  studiekosten  huurwaarborgen  dringende medische hulp …………  frais d’études  garanties locatives  aide médicale urgente …………

32  Psychologische en relationele problemen  Problèmes psychologiques et relationels  Oriëntatie bij werk en opleiding  Orientation dans la recherche de travail et de formation  Administratieve vragen  Aide administrative

33 Huisvesting  Doorverwijzing naar onze eigen gespecialiseerde dienst  Samenwerking met CIRE voor - huurwaarborgen - aankoop van een woning via de groep ‘collectief sparen’   Aanbieden van Transitwoningen in samenwerking met Habitat et Rénovation

34 Logement  Aiguillage vers le service logement du CSP  Collaboration avec le CIRE pour: - prêt garantie locative -  achat d’un logement via le groupe d’épargne collective solidaire du CIRE  Logements de transit en collaboration avec Habitat et Rénovation

35 Vrijwillige repatriëring - Als partner van IOM kunnen wij mensen die dit wensen helpen om naar hun land terug te keren. - Wij doen beroep op het reïntegratiefonds van Fedasil waarmee IOM, Vluchtelingenwerk Vlaanderen,CIRE en Caritas begeleiding aanbieden bij de terugkeer, nl: het uitwerken van een professioneel of sociaal project en de opvolging ervan via een agentschap ter plaatse.

36 Rapatriement volontaire - Comme partenaire de l’OIM nous pouvons aider les personnes qui le désirent à retourner dans leur pays. - Nous faisons appel au Fonds de Réintégration de Fedasil avec lequel l’OIM, le Cire, VWV et Caritas offrent un accompagnement au retour, càd: l’élaboration d’un projet professionnel ou social et le suivi sur place.

37 NOS PROJETS PROJECTEN  In de loop van al die jaren kwamen diverse projecten tot stand. Sommige konden worden afgerond, andere blijven bestaan. Nog andere worden weldra uitgebreid.  Au fil des années différents projets ont vu le jour. Certains ont pu être clôturés, d’autres continuent à exister. D’autres encore devront être élargis.

38 Het meubelatelier L’atelier meubles 1985-1991  Asielzoekers leerden er oude meubelen te restaureren  Des demandeurs d’asile y apprenaient à restaurer de vieux meubles

39 Informeren en sensibiliseren  We organiseerden info-dagen over de asielprocedure en over de dienstverlening van het PSC,voor o.a. -Armeniers, Mauritaniërs en anderen die plots in grote getale onze sociale dienst kwamen raadplegen -Bezoekers van de ‘Mission locale d’Ixelles’  We doen aan sensibilisatie voor de vluchtelingen- problematiek in de kerken en lokale groepen, …

40 Information et sensibilisation  Journées d’information sur la procédure d’asile et sur le travail du Service des Réfugiés pour e.a.:  -Armeniens, Mauritaniens et d’autres qui soudain apparaissaient en grand nombre à nos permanences  -Visiteurs de la Mission locale d’Ixelles  Nous sensibilisons également des paroisses, écoles et groupes locaux à la problématique des réfugiés.

41 Nederlandse conversatiegroep Groupe de conversation en Néerlandais  Om mensen die Nederlandse les volgen de kans te geven de taal te oefenen.  Un lieu de pratique de la langue pour les personnes qui suivent des cours de Néerlandais.

42 INTO (1997-2000 )  Een Europees project i.v.m. integratie van asielzoekers.  Wij legden de nadruk op integratie door vorming en werk

43 INTO (1997-2000 )  Un projet européen pour l’intégration des demandeurs d’asile.  Nous avons mis l’accent sur l’intégration par la formation et le travail.

44 Kleinschalige opvang van asielzoekers  Deelname aan de onthaalconventie Vluchtelingenwerk Vlaanderen/CIRE door:  - aanbod van een onthaalwoonst voor een asielzoekersgezin.  - samenwerking aan de studie van de individuele opvangvoorwaarden voor alleenstaanden met het oog op latere participatie aan dit onthaalproject

45 La convention d’accueil  Participation à la convention d’accueil du CIRE/VWV par  - offre d’un logement pour une famille.  - collaboration à l’élaboration d’un projet d’accueil individuel de personnes isolées

46 Politiek engagement Engagement politique  Door ondersteuning of hulpaanbod bij diverse acties waarmee de overheid gewezen wordt op hiaten en fouten in de politiek t.a.v. asielzoekers en uitgeprocedeerden  En soutenant des actions diverses qui veulent attirer l’attention des pouvoirs publics sur les erreurs et les lacunes de leur politique

47 EINDE FIN EINDE FIN


Télécharger ppt "VLUCHTELINGENDIENST SERVICE DES REFUGIES Présentation Een voorstelling."

Présentations similaires


Annonces Google