La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2."— Transcription de la présentation:

1

2 Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2

3 3 Opbrengsten / Produits Kosten / Charges BONI /12/2011 Plus-value Meerwaarde Autre Overige Provision Voorziening Budget/Begroting

4 Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten Ecarts budgétaires importants sur produits Minder opbrengsten / Moins de produits (klassen 70 tot 75) - Bijdragen / Cotisations Meer opbrengsten / Plus de produits (klassen 70 tot 75) - Meer deelnemingsrechten stage / Droits de stage en plus Dossierrechten vennootschappen / Droits de dossier sociétés Vormingsoperatoren / Opérateurs de formation Erkenningsrechten “toegang stage” / Droits accès au stage Boeten en achterst. bijdragen/Pénalités et arriérés de cotisations Diverse recuperaties / Récupérations diverses Financiële opbrengsten / Produits financiers

5 Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten Ecarts budgétaires importants sur produits Meer uitzonderlijke opbrengsten (klasse 76) - Meerwaarde gebouw vóór aftrek commissie/Plus-value avant commission (na aftrek commissie = € ) - Andere uitzonderlijke opbrengsten / autres produits exceptionnels Detail meerwaarde op verkoop gebouw/Détail plus-value vente immeuble Verkoopprijs / Prix de vente Netto boekwaarde / valeur comptable nette Meerwaarde op verkoop gebouw, vóór aftrek commissie Plus-value sur vente immeuble, avant déduction commission Après déduction de la commission sur vente immeuble (94 380) la plus-value s’élève à € Na aftrek van het commissie op verkoop gebouw (94 380) bedraagt de meerwaarde €

6 Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost kosten Ecarts budgétaires importants sur charges Minder kosten / moins de charges - Aankopen publicaties / Achats publications Huur en –lasten gebouwen / Loyers en charges immeubles Overige diensten & div. goed. / Autres services & biens divers Bezoldigingskosten en soc.lasten / Rémunérations et ch.soc Afschrijvingen / Amortissements Meer kosten / plus de charges - Toevoeging voorziening voor risico’s en kosten, Dotation provision pour risques et charges, Eveneens uitzonderlijke kosten: commissie verkoop gebouw / Egalement commission vente immeuble

7 Samenvatting van het resultaat boekjaar 2011 Résumé de l’exercice comptable 2011 Bedrijfsresultaat / Résultat d’exploitation Financieel resultaat / Résultat financier Uitzonderlijk resultaat / Résultat exceptionnel Belastingresultaat / Résultat d’impôt Resultaat van het boekjaar / Résultat de l’exercice

8 Details belegging netto verkoopprijs gebouw Détails placement prix de vente net de l’immeuble Netto verkoopprijs gebouw / prix de vente ( – ) I. 11/2011 – aankopen OLO’s / 11/2011 – achats OLO - Belegging inclusief gelopen intrest: betaald Placement intérêts courus compris, payé - Belegging nominale waarde / placement valeur nominale Duur / Durée: min. 5 jaar – max. 10 jaar. Gemiddelde aankoopkoers (niet gewogen) 11/ ,33 % Cours moyen d’achat (non pondéré) 11/2011 Actuele koers/cours actuel 105,50 % Reëel rendement / rendement réel 4,17 % en 5,40 % II. Spaarboekjes – carnets d’épargne (2012) Rabobank ( ), BKCP ( ) III. Saldo op termijnrekeningen / solde sur comptes à terme 8

9 9 Besteding van uw bijdragen(in %) Utilisation de vos cotisations (en %) Aankopen & publicaties / Achats & publications 16 % Diensten & div. goed. / Services & biens div.48 % Bezoldigingen / Rémunérations33 % Afschrijvingen / Amortissements 3 % Totaal / Total 100 %

10 10 Bedankt voor uw aandacht ! Merci de votre attention ! Vragen ? Questions ?


Télécharger ppt "Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2."

Présentations similaires


Annonces Google