La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2."— Transcription de la présentation:

1

2 Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2

3 3 Opbrengsten / Produits Kosten / Charges BONI 1.496.349 31/12/2011 Plus-value Meerwaarde Autre Overige Provision Voorziening Budget/Begroting

4 Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten Ecarts budgétaires importants sur produits Minder opbrengsten / Moins de produits (klassen 70 tot 75) - Bijdragen / Cotisations - 15 125 Meer opbrengsten / Plus de produits (klassen 70 tot 75) - Meer deelnemingsrechten stage / Droits de stage en plus + 6 582 - Dossierrechten vennootschappen / Droits de dossier sociétés+ 33 600 - Vormingsoperatoren / Opérateurs de formation + 400 - Erkenningsrechten “toegang stage” / Droits accès au stage+ 12 848 - Boeten en achterst. bijdragen/Pénalités et arriérés de cotisations + 4 503 - Diverse recuperaties / Récupérations diverses + 42 761 - Financiële opbrengsten / Produits financiers + 26 779 4

5 Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten Ecarts budgétaires importants sur produits Meer uitzonderlijke opbrengsten (klasse 76) - Meerwaarde gebouw vóór aftrek commissie/Plus-value avant commission + 1 538 971 (na aftrek commissie = € 1 444 591) - Andere uitzonderlijke opbrengsten / autres produits exceptionnels + 25 819 Detail meerwaarde op verkoop gebouw/Détail plus-value vente immeuble Verkoopprijs / Prix de vente + 2 600 000 Netto boekwaarde / valeur comptable nette - 1 061 029 Meerwaarde op verkoop gebouw, vóór aftrek commissie + 1 538 971 Plus-value sur vente immeuble, avant déduction commission Après déduction de la commission sur vente immeuble (94 380) la plus-value s’élève à € 1 444 591. Na aftrek van het commissie op verkoop gebouw (94 380) bedraagt de meerwaarde € 1 444 591. 5

6 Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost kosten Ecarts budgétaires importants sur charges Minder kosten / moins de charges - Aankopen publicaties / Achats publications- 13 462 -Huur en –lasten gebouwen / Loyers en charges immeubles - 22 771 - Overige diensten & div. goed. / Autres services & biens divers- 27 551 -Bezoldigingskosten en soc.lasten / Rémunérations et ch.soc.. - 99 124 - Afschrijvingen / Amortissements- 42 468 Meer kosten / plus de charges - Toevoeging voorziening voor risico’s en kosten, Dotation provision pour risques et charges, + 290 000 Eveneens uitzonderlijke kosten: commissie verkoop gebouw / Egalement commission vente immeuble + 94 380 6

7 Samenvatting van het resultaat boekjaar 2011 Résumé de l’exercice comptable 2011 Bedrijfsresultaat / Résultat d’exploitation+7 451 Financieel resultaat / Résultat financier + 23 875 Uitzonderlijk resultaat / Résultat exceptionnel + 1 470 411 Belastingresultaat / Résultat d’impôt - 5 387 Resultaat van het boekjaar / Résultat de l’exercice + 1 496 349 7

8 Details belegging netto verkoopprijs gebouw Détails placement prix de vente net de l’immeuble Netto verkoopprijs gebouw / prix de vente (2 600 000 – 94 380) 2 505 620 I. 11/2011 – aankopen OLO’s / 11/2011 – achats OLO - Belegging inclusief gelopen intrest: betaald 1 308 788 Placement intérêts courus compris, payé - Belegging nominale waarde / placement valeur nominale 1 368 000 Duur / Durée: min. 5 jaar – max. 10 jaar. Gemiddelde aankoopkoers (niet gewogen) 11/2011 94,33 % Cours moyen d’achat (non pondéré) 11/2011 Actuele koers/cours actuel 105,50 % Reëel rendement / rendement réel 4,17 % en 5,40 % II. Spaarboekjes – carnets d’épargne (2012) 800 000 Rabobank (500 000), BKCP (300 000) III. Saldo op termijnrekeningen / solde sur comptes à terme 8

9 9 Besteding van uw bijdragen(in %) Utilisation de vos cotisations (en %) Aankopen & publicaties / Achats & publications 16 % Diensten & div. goed. / Services & biens div.48 % Bezoldigingen / Rémunérations33 % Afschrijvingen / Amortissements 3 % Totaal / Total 100 %

10 10 Bedankt voor uw aandacht ! Merci de votre attention ! Vragen ? Questions ?


Télécharger ppt "Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier 2."

Présentations similaires


Annonces Google