La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

1 Fonds des Accidents Médicaux / Fonds Medische Ongevallen Prof. Geneviève Schamps Présidente de la Commission fédérale Droits du patient Présidente du.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "1 Fonds des Accidents Médicaux / Fonds Medische Ongevallen Prof. Geneviève Schamps Présidente de la Commission fédérale Droits du patient Présidente du."— Transcription de la présentation:

1 1 Fonds des Accidents Médicaux / Fonds Medische Ongevallen Prof. Geneviève Schamps Présidente de la Commission fédérale Droits du patient Présidente du CA du Fonds des accidents médicaux Prof. Steven Lierman Vice-président du CA du Fonds des accidents médicaux

2 22 Loi du 31 mars 2010 relative à lindemnisation des dommages résultant de soins de santé Loi du 2 juin 2010 modifiant le Code judiciaire dans le cadre de la loi du 31 mars 2010 relative à lindemnisation des dommages résultant de soins de santé

3 3 Missions Champ dapplication Conditions dindemnisation Médiation Informations Conseil dadministration Financement et Estimation des coûts Structure du Fonds Fonds des accidents médicaux

4 4 Missions Fonds des accidents médicaux

5 55 Missions du Fonds des accidents médicaux Organiser l'indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé ou de leurs ayants droit, dans les limites des articles 4 et 5 de la loi du 31 mars 2010

6 66 Missions du Fonds des accidents médicaux * Emettre, à la demande de la Ministre ou d'initiative, des avis sur toute question concernant la prévention ou la réparation des dommages résultant de soins de santé * Etablir des statistiques sur les indemnisations accordées en vertu de la loi

7 77 Missions du Fonds des accidents médicaux * Etablir un rapport annuel d'activité, qui est remis au ministre, aux Chambres législatives et à la Commission fédérale Droits du patient analyse des données statistiques et financières recommandations pour la prévention des dommages présentation et commentaire des avis du Fonds Aucune donnée à caractère personnel

8 88 Indemnisation des dommages résultant de soins de santé, via le Fonds des accidents médicaux Action en indemnisation du dommage, intentée devant les Cours et tribunaux Voies possibles pour les victimes

9 9 Dénonciation par le Fonds Lorsque les faits à l'origine du dommage résultant de soins de santé le justifient, le Fonds les « dénonce » aux autorités administratives, disciplinaires ou judiciaires compétentes.

10 10 Gratuité de la procédure pour le demandeur Assistance par une personne de son choix

11 11 Réparation intégrale (absence de plafonds ou de franchises) Pas dobligation de souscrire une assurance en RC

12 12 Toepassingsgebied Fonds voor de medische ongevallen

13 13 Elke persoon die meent schade te hebben geleden als gevolg van gezondheidszorg of zijn rechthebbenden In wiens voordeel?

14 14 Schade als gevolg van gezondheidszorg, die door een zorgverlener is verstrekt in België ongeacht de nationaliteit of de woonplaats van de patiënt Voor welke schade?

15 15 De betrokken personen Zorgverlener Beroepsbeoefenaar Verzorgingsinstelling

16 16 Beroepsbeoefenaar De beoefenaar bedoeld in het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen Geneesheer Verpleegkundige Vroedvrouw Kinesitherapeut Tandarts Apotheker Hulpverlener-ambulancier Paramedici

17 17 Beroepsbeoefenaar de beoefenaar van een niet conventionele praktijk inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (in de zin van de wet van 29 april 1999) Acupuncturist chiropractor Homeopaat Osteopaat

18 18 Verzorgingsinstelling elke instelling die gezondheidszorg verstrekt gereglementeerd door de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 het ziekenhuis beheerd door het Ministerie van Landsverdediging gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

19 19 Verzorgingsinstelling de bloedinstellingen en –centra (in de zin van het KB van 4 april 1996) de instellingen bedoeld in het KB nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie

20 20 De betrokken personen De patiënt De natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek

21 21 De tussenkomst Verstrekking van gezondheidszorg het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden Door een zorgverlener verstrekte diensten met het oog op:

22 22 De tussenkomst Verstrekking van gezondheidszorg Contraceptie Vrijwillige zwangerschapsafbreking Medisch begeleide voortplanting Bevallingen Verstrekkingen van gezondheidszorg voorafgaand aan of volgend op de orgaandonatie stricto sensu Menselijk lichaamsmateriaal (memorie van toelichting) Volgens de Minister van Volksgezondheid worden ook bedoeld:

23 23 De wet is van toepassing op schade door verstrekkingen van gezondheidszorg uitgevoerd vanaf 2 april 2010 Vanaf wanneer?

24 24 Schade als gevolg van een experiment Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon Welke schade wordt niet vergoed?

25 25 Schade als gevolg van een verstrekking van gezondheidszorg die wordt verricht met een esthetisch doel en niet terugbetaalbaar is krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Welke schade wordt niet vergoed?

26 26 Wanneer is een aanvraag niet ontvankelijk? De aanvrager heeft reeds een voorstel tot definitieve schadevergoeding aanvaard via minnelijke weg De aanvraag tot schadevergoeding maakt reeds het voorwerp uit van een definitieve rechterlijke uitspraak

27 27 Vergoedingsvoorwaarden Fonds voor de medische ongevallen

28 28 Het Fonds is ermee belast: te bepalen of de schade als gevolg van gezondheidszorg al dan niet aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van een zorgverlener, de ernst van de schade te beoordelen

29 29 De schade Schade als gevolg van gezondheidszorg Schade die haar oorzaak vindt in een verstrekking van gezondheidszorg en die voortvloeit uit a)een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid b)of een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener

30 30 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer de schade is veroorzaakt door een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, voor zover de schade voldoet aan één van de in artikel 5 bepaalde voorwaarden inzake ernst

31 31 Een ongeval dat verband houdt met een verstrekking van gezondheidszorg dat geen aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener dat niet voortvloeit uit de toestand van de patiënt en dat voor de patiënt abnormale schade met zich meebrengt Een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

32 32 De schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten voordoen rekening houdend met de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie Een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid Het therapeutisch falen en een verkeerde diagnose zonder fout zijn geen medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

33 33 Voorwaarden van ernst van de schade (art. 5) De schade is ernstig genoeg indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de patiënt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25% of meer 2° de patiënt is getroffen door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes maanden opeenvolgend of niet opeenvolgend over een periode van twaalf maanden

34 34 Voorwaarden van ernst van de schade (art. 5) De schade is ernstig genoeg indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 3° de schade verstoort bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt 4° de patiënt is overleden

35 35 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer het Fonds oordeelt dat de schade is veroorzaakt door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener en wanneer deze zorgverlener of zijn verzekeraar de aansprakelijkheid betwist, voor zover de schade voldoet aan een van de in artikel 5 bepaalde voorwaarden inzake ernst

36 36 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer het Fonds oordeelt of het vaststaat dat de schade is veroorzaakt door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener wiens burgerlijke aansprakelijkheid niet gedekt is of niet voldoende gedekt is door een verzekeringsovereenkomst Geen voorwaarde betreffende de ernst van de schade

37 37 Vergoeding door het Fonds Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het gemeen recht: * wanneer de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de zorgverlener die de schade veroorzaakte een voorstel tot vergoeding doet dat het Fonds kennelijk ontoereikend vindt Geen voorwaarde betreffende de ernst van de schade

38 38 Het advies en het voorstel tot vergoeding van het Fonds zijn niet bindend voor de aanvrager, de betrokken zorgverleners, hun verzekeraar of de rechter Als de rechter oordeelt dat de door het Fonds aan de aanvrager betaalde sommen niet verschuldigd zijn, kunnen ze niet worden teruggevorderd

39 39 Fonds wordt gesubrogeerd in rechten van de aanvrager Niet (of onvoldoende) verzekerde zorgverlener Betwisting aansprakelijkheid door de verzekeraar Kennelijk ontoereikend voorstel van de verzekeraar

40 40 La médiation Fonds des accidents médicaux

41 41 Le Fonds est chargé : dorganiser, à la demande du « patient » ou de ses ayants droit, d'un prestataire de soins ou de son assureur, une médiation conformément aux articles 1724 à 1733 du Code judiciaire La médiation

42 42 Accident médical sans responsabilité : Le Fonds peut être partie à la médiation A ne pas confondre avec la médiation au sens de la loi relative aux droits du patient

43 43 Informations Fonds des accidents médicaux

44 44 Dans le cadre du traitement de la demande, le Fonds peut demander au demandeur ou à ses ayants droit, à tous les prestataires de soins qui pourraient être impliqués, ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à toute autre personne tous les documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande Informations

45 45 Si absence de réponse des autres personnes sollicitées sauf cas de force majeure, elles deviennent débitrices de plein droit, à légard du Fonds, dune indemnité forfaitaire de 500 euros par jour, à dater du lendemain du dernier jour du délai (maximum de 30 jours) – indexation Informations Délai d1 mois ; Rappel ; délai d1 mois Recours en justice possible

46 46 Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, le Fonds peut procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte AR 30 juillet 2010 Commandement de payer dans les 24 heures A peine dexécution par voie de saisie Frais à charge du débiteur Indemnité forfaitaire

47 47 Le Fonds, le demandeur ou ses ayants droit peuvent former contre le prestataire de soins Une action en dommages et intérêts Une action de production de documents Une action fondée sur la loi du 22/8/2002 relative aux droits du patient Et postuler, le cas échéant, le paiement dune astreinte Indemnité forfaitaire

48 48 Le Fonds entend les parties concernées, à leur demande ou s'il le juge opportun Le demandeur, son organisme assureur, les prestataires de soins impliqués, leurs assureurs et les autres parties à la procédure devant le Fonds peuvent se faire assister par la personne de leur choix au cours de la procédure Audition des parties et assistance

49 49 Accès au dossier de patient Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est vivant, le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant l'accord exprès de ce dernier ou de son représentant, donné conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

50 50 Accès au dossier de patient Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est décédé, le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant l'accord exprès d'une personne mentionnée à l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient o Lépoux o Le partenaire cohabitant légal ; le partenaire o Les parents jusquau deuxième degré inclus

51 51 Recours possible par le demandeur contre le Fonds Devant le tribunal de première instance Action contre le Fonds car avis du Fonds indiquant : Absence daccident médical sans responsabilité Seuil de gravité non atteint.... car contestation de loffre dindemnisation du Fonds o dans le cadre de cette procédure, le Fonds nest lié ni par son avis ni par son offre

52 52 Conseil dadministration Fonds des accidents médicaux

53 53 Conseil dadministration du FAM 1° quatre membres représentant l'autorité 2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs indépendants 3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés 4° quatre membres représentant les organismes assureurs

54 54 Conseil dadministration du FAM 5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins au moins 6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins un médecin hygiéniste 7° quatre membres représentant les patients 8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical

55 55 Conseil dadministration du FAM Le conseil d'administration et chacun des groupes représentés en son sein comptent autant de membres de langue française que de membres de langue néerlandaise. Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.

56 56 Conseil dadministration du FAM dispose de tous les pouvoirs nécessaires à ladministration du Fonds

57 57 Conseil dadministration du FAM peut soumettre à la Ministre des propositions de modification aux lois ou aux arrêtés qui règlement le FAM ou des avis sur toutes propositions de loi ou sur tous amendements concernant la législation quil est chargé dappliquer et dont le parlement est saisi

58 58 Conseil dadministration du FAM donne son avis sur tout avant-projet de loi ou projet darrêté réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation que le Fonds est chargé dappliquer ou concernant la structure du Fonds (sauf cas durgence)

59 59 Conseil dadministration du FAM se prononce sur le budget du Fonds, sur lorganigramme du personnel nexerce pas la gestion journalière du fonds ne traite pas lui-même les demandes qui sont soumises au Fonds

60 60 Financement et estimation des coûts Fonds des accidents médicaux

61 61 Financement du Fonds 1° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres 2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28, 30, 31 et 32 de la loi 3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds dispose 4° les indemnités dues au Fonds en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31, alinéa 6 de la loi

62 62 Estimation des coûts Selon la Ministre de la Santé publique : 22,5 millions deuros par an, en vitesse de croisière, qui sera en principe atteinte dans 5 ans (Centre fédéral dexpertise des soins de santé)

63 63 Estimation des coûts Selon la Ministre de la Santé publique : * Nombre de bénéficiaires potentiels Victimes indemnisées 80 dossiers par an, hors infections nosocomiales 37 dossiers par an pour les victimes dinfections nosocomiales (Estimation du Centre fédéral dexpertise des soins de santé)

64 64 Estimation des coûts Selon la Ministre de la Santé publique : * Nombre de bénéficiaires potentiels Victimes pouvant bénéficier de la procédure amiable devant le Fonds 470 dossiers par an (Centre fédéral dexpertise des soins de santé)

65 65 Structure du Fonds Fonds des accidents médicaux

66 Lintégration du Fonds comme cinquième service opérationnel au sein de lINAMI est prévue pour le 1 er janvier 2013 Structure du Fonds

67 Une vingtaine de personnes : un directeur général deux équipes de gestionnaires de dossiers (juristes, experts administratifs) : une par rôle linguistique une supervision juridique une supervision médicale un service de support (secrétariat, ICT, finances ) Equipe du Fonds

68 Marchés publics : Experts Prestataires de soins Juristes Collaborateurs externes

69 Coordonnées Website : www.fam.fgov.be Centre dappels téléphoniques : 02/790 10 90 Joignable tous les jours ouvrables, de 8 à 17 heures Adresse postale :Fonds des accidents médicaux Avenue de Tervueren 211 1150 Bruxelles

70 70 Merci pour votre attention


Télécharger ppt "1 Fonds des Accidents Médicaux / Fonds Medische Ongevallen Prof. Geneviève Schamps Présidente de la Commission fédérale Droits du patient Présidente du."

Présentations similaires


Annonces Google