La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’. ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ La (nouvelle) REGULARISATION FISCALE De ‘nieuwe’ FISCALE REGULARISATIE.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’. ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ La (nouvelle) REGULARISATION FISCALE De ‘nieuwe’ FISCALE REGULARISATIE."— Transcription de la présentation:

1 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’

2 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ La (nouvelle) REGULARISATION FISCALE De ‘nieuwe’ FISCALE REGULARISATIE

3 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Opmerkelijke verschilpunten van de fiscale regularisatie met de EBA Uitbreiding toepassingsgebied: –Zowel natuurlijke als rechtspersonen (zie verder) –Ook voor beroepsinkomsten –Ook voor BTW-verrichtingen Geen forfaitaire bijdrage (6 of 9 %), –maar heffing overeenkomstig de toepasselijke belasting Beschikkingsvrijheid van de geregulariseerde bedragen Geen regularisatie sociale zekerheidsbijdragen In geval van regularisatie beroepsinkomsten en BTW- handelingen: kopie van het attest wordt door het “contactpunt-regularisatie toegezonden aan de plaatselijke taxatiedienst. Niet anoniem. Permanente maatregel, doch slechts éénmaal

4 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Een EBA-bis ??? Was er noodzaak tot het instellen van een nieuwe fiscale regularisatiemogelijkheid ? –De voor 1/1/2004 bestaande mogelijkheid tot spontane regularisatie (Com.IB 444/8) was formeel opgeschort ingevolge de invoering van de EBA- regeling –In de praktijk bleef mogelijkheid tot spontane reg. echter bestaan. Boete 100 % ?? (geval per geval te onderhandelen). Solden ? Straks nog meer hierover. –Wetgevende ingreep vereist om duidelijkheid te scheppen

5 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Waarom een nieuwe biechtstoel ? Andere motieven: -de regering wil aan de burgers die niet “meededen” aan de EBA-regeling een nieuwe kans bieden. -EG-spaarrichtlijn en informatieuitwisseling -afschaffing effecten a/ toonder -Meldingsplicht witwaswetgeving + mogelijke toepassing repressieve witwaswetgeving -Budgettaire overwegingen en economische groei NU: het grote verschilpunt: regularisatie mits betaling van de ontdoken belasting

6 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Wie kan regulariseren ? Iedereen, met uitz. van VZW’s, stichtingen, … Alle natuurlijke personen –Zowel rijksinwoners als niet-inwoners –En dit voor de voor hen toepasselijke belasting Rechtspersonen: Ven.B en BNI-Ven.B. (ook VZW’s die aan Ven.B. zijn onderworpen)

7 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Wat kan men regulariseren ? Definities in de wet Algemene term “sommen, waarden en inkomsten” (art. 121, 2° en 3°) Wat ? –Overige inkomsten (art. 121, 2°): roerende, onroerende en diverse (NP) S, R –Beroepsinkomsten (art. 121, 3°) (NP en RP) –BTW-handelingen (art. 121, 4°): zowel de ten onrechte afgetrokken BTW als de verschuldigde BTW (NP en RP) –Successierechten ? Geen expliciete vermelding in wettekst (regionale materie) Volgens Minister Reynders (vraag Van Biesen): JA Contactpunt zal regularisatie SR aanvaarden, Blijkt wetstechnisch gedekt te zijn Een artikel in de wet (art. 127) verwijst ook naar strafrechtelijke immuniteit inzake successierechten (men regulariseert “sommen, waarden, en inkomsten) Federale overheid heeft bevoegdheid/plicht tot invordering en inning SR Men betaalt toch de normale tarieven vastgesteld door de regionale wetgever Men moet niet bewijzen dat men de tegoeden op een bep.datum bezat (cfr EBA) Men rectificeert in feit de niet-aangifte en de ontdoken belasting wordt betaald

8 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Vanaf wanneer ? Permanent karakter of beperkt in de tijd ? Vanaf 15 maart: oprichting Contactpunt regularisaties In de praktijk: vanaf nu dus De regeling heeft een permanent karakter. Iedere belastingplichtige kan er slechts éénmaal gebruik van maken Men kan dus niet elk jaar iets anders regulariseren

9 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Mécanismes de régularisation ? Toute somme,valeur et revenu - Pas de distinction selon le caractère belge ou étranger Trois catégories: –Autres revenus régularisés: personnes physiques (IPP et INR) –Revenus professionnels régularisés: personnes physiques (IPP et INR) et sociétés (I.Soc, INR/Soc sauf ASBL –IPM) –Opérations TVA régularisées : personnes physiques et sociétés (sauf ABSL-IMP). Présomption que les revenus régularisés sont de nature professionnelle - Charge de la preuve du contraire sur le déclarant : revenus mobiliers, (par ex. intérêts ou dividendes non déclarés), des revenus immobiliers (par ex. revenus locatifs étrangers)ou des revenus divers. Pas de limite dans le temps - problématique des revenus prescrits ! immunité pénale !

10 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Tarifs ? Taux d’imposition ordinaire (DLU: forfait de 6 à 9%), majoré le cas échéant, d’une amende limitée progressive en fonction de la date de dépôt auprès du service du ruling de la déclaration-régularisation pour les «autres revenus régularisés» à l’impôt des personnes physiques Pas d’amendes, ni accroissements, ni intérêts de retard ! Pas de régularisation pour cotisations sociales (ni d’ailleurs d’immunité sociale des revenus professionnels régularisés Problématique des droits de succession

11 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Impôt des personnes physiques Autres revenus régularisés (art. 121,2°) –Sommes, valeurs ou revenus –Preuve que ces revenus ont une autre nature que professionnelle pour l’année au cours de laquelle ils ont été recueillis ou obtenus Tarif Déclaration Normal ? 15, 20, 25 33 % … Au plus tard le 30 juin 2006 Normal ? + 5 pointsDu 1 er juillet au 31 décembre 2006 Normal ? + 10 points A partir du 1 er janvier 2007

12 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Impôt des personnes physiques Revenus professionnels régularisés (art. 121,3°) –Sommes, valeurs ou revenus –Absence de démonstration par le déclarant que ces revenus ont une autre nature que professionnelle pour l’année au cours de laquelle ils ont été recueillis ou obtenus Tarif normal d’imposition (progressif par tranche) de la période imposable à laquelle ces revenus se rattachent, compte tenu des revenus déjà déclarés + Cotisation complémentaire de crise ou centimes additionnels communaux + (majoration pour absence de VA?)

13 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Impôt des sociétés Sociétés soumises à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non résidents - Exclusion des personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (ASBL) Toujours application régime «revenus professionnels régularisés» Taux I.Soc applicable pour l’année où les revenus ont été obtenus

14 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ TVA Opérations visées à l’article 51 CTVA ?? Livraison de biens et prestations de service et acquisitions intracommunautaires Débiteur de la TVA seul habilité à introduire une déclaration ? (? cocontractant – art. 51bis CTVA ? ) Déclaration-régularisation par une personne morale ou physique Taux applicable aux opérations régularisées pour l’année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu…

15 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Trois exclusions … Opérations de blanchiment et délits sous jacents (art. 3 §2 Loi du 11 janvier 1993) Actes d’investigations spécifiques en cours (art. 2, Loi DLU) + information par écrit –Administration fiscale belge –Institution de sécurité sociale belge et/ou service d’inspection sociale (Loi du 16 novembre 1972) alors même que la loi ne prévoit aucune immunité en matière de cotisation sociale ! avant l’introduction de la déclaration-régularisation «One shot» : déclaration régularisation déjà introduite

16 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Invullen van de aangifte.

17 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’

18 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’

19 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Wat invullen? Identificatie van de aangever en van de gemachtigde –Gemachtigde art 2 tot 2 ter Witwaswet (11/01/1993) Aard en bedrag van de aangegeven sommen –Sommen, waarden en inkomsten van :

20 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ - Artikel 121, 2° = andere dan beroepsinkomsten, t.t.z.: »Roerende Inkomsten »Diverse Inkomsten »Inkomsten uit Successies - Artikel 121, 3° = beroepsinkomsten - Artikel 121, 4° = btw handelingen OPGELET : BIJLAGEN ALLE NUTTIGE GEGEVENS ZOALS - JAAR VAN DE INKOMSTEN - AARD VAN DE INKOMSTEN

21 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ WAAR DE AANGIFTE INDIENEN?

22 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Bij een onafhankelijke dienst van de FOD : contactpunt Reden : - onafhankelijkheid - geen controlebevoegdheid van deze dienst

23 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ FOD Financiën Dienst voorafgaande beslissingen Contactpunt-regularisaties Wetstraat 62 1040 Brussel Vanaf 3 april 2006 FOD Financiën Dienst voorafgaande beslissingen Contactpunt-regularisaties Maria-Theresiastraat 1 bus 2 1000 Brussel

24 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Ontvankelijkheid 30 dagen na de ontvangst van de regularisatie-aangifte Schriftelijk aan : –De aangever –Zijn gemachtigde

25 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Betaling De betaling dient 15 dagen na het ontvankelijkheidsbericht Belang van een maken van een voorafgaandelijke berekening, anders procedure Rechtbank van 1ste aanleg Wat bij niet betaling? –Geen attest –Geen 2de mogelijkheid om te regulariseren

26 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Berekening De verschuldigde belasting zal berekend worden alsof de inkomsten werden aangegeven, Toepassing van: –Verhogingen onvoldoende VA –Crisisbelasting –Aanvullende gemeentebelasting Evenwel zonder –Boetes –Vermeerderingen

27 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Vrijbeschikking Veegt de spons over fiscale fraude ook strafrechtelijk Opgelet : –Enkel voor de jaren waarvoor geregulariseerd werd –Geldt voor de uitgesloten categoriën (georganiseerde fiscale fraude, terrorisme ….)

28 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Y a-t-il confidentialité ? Statut du « Point de contact-régularisa- tion » (Pdc-r) au sein du SPF Finances Secret professionnel auquel sont tenus les fonctionnaires du Pdc-r Interdiction de divulgation aux autres services des « autres revenus », mais: –Transmission automatique aux contrôles locaux des régularisations relatives aux revenus professionnels et des opérations TVA –Transmission d’une copie de la liste des attestations-régularisation à la CTIF

29 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Liens avec législation anti- blanchiment Les mandataires pouvant agir au nom du déclarant sont les professionnels visés par cette législation Les revenus régularisés ne peuvent provenir de la réalisation d’opérations de blanchiment ou d’un délit sous-jacent (la fraude fiscale ordinaire ne tombe pas sous le volet préventif de la législation anti-blanchiment) Immunité pénale pour avantages patrimoniaux tirés directement d’infractions (p.ex.:recel, conversion, transfert, etc.), ou pour les biens ou valeurs substitués ou les revenus de ces avantages investis

30 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Attestation-régularisation Emise et transmise au déclarant ou à son mandataire par le Pdc-r lors du paiement du prélèvement Déclarant et mandataire identifiés Numérotée Montants des sommes, valeurs et revenus régularisés, par exercice d’imposition ou taux de TVA; montants des prélèvements perçus L’attestation-régularisation peut être employée comme moyen de preuve devant les cours, tribunaux & juridictions administratives, ainsi qu’à l’encontre de tout service public

31 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Portée de l’immunité fiscale Prélèvement tenant lieu d’impôt, d’accroisse- ments, d’intérêts de retard et d’amendes, ou de TVA, et de sanctions additionnelles Exceptions: -redressement TVA possible après régularisation de revenus professionnels; -redressement de revenus professionnels (avec alors majoration pour absence de V.A.) possible après régularisation au titre d’ « autres revenus »

32 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Portée de l’immunité fiscale (suite) Sous réserve des exceptions qui précèdent, la régularisation ne peut être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration Controverse en matière de droits de succession: Selon la loi « régularisation», but de protection du contribuable contre suppléments ISR ou TVA; Pouvoir exclusif des Régions de fixer base, taux ou exonérations: quid de l’amende de 5/10 pts ?

33 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Quelles années régulariser ? Selon le ministre des Finances, possibilité de régulariser même après 5 années, mais prescription des ISR et de la TVA limitée à 5 ans en cas d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire Selon la loi « régularisation », pas d’amende, d’accroissements ou de sanction additionnelle: optique d’absence de fraude >> La raison d’être de régulariser même après 3 ans réside uniquement dans l’immunité pénale, car pourquoi régulariser ce qui est déjà prescrit?

34 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Immunité pénale Infractions visées aux codes fiscaux Infractions au volet pénal de la loi anti- blanchiment(p.ex.:recel, conversion, transfert, etc.) susceptibles, entre autres sanctions, de confiscation des avantages patrimoniaux qui en sont tirés directement, des biens ou valeurs substitués, ou des revenus de ces avantages investis Pas d’extension aux infractions à la législation comptable ou aux abus de biens sociaux

35 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Immunité pénale (suite) Condition d’absence, avant l’introduction de la déclaration-régularisation, d’une information ou d’une instruction judiciaire du chef de ces infractions Egalement valable pour co-auteurs ou complices

36 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Immunité en matière de sécurité sociale Pas prévue, par opposition à la DLU Paradoxe: effet utile de la régularisation exclu si le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigations spécifiques en cours par (outre le fisc belge): - une institution sociale (belge ou étrangère) ou - un service d’inspection sociale belge

37 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’

38 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Sociale Wetgeving Verleent de fiscale regularisatie ook immuniteit op gebied van sociale zekerheid?

39 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ De immuniteit is beperkt tot de belastingen. Indien de regularisatie beroepsinkomsten betreft, blijft navordering mogelijk, evenwel zonder verhogingen en boetes

40 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ De “Spontane” regularisatie Blijft de spontane regularisatie (oud regime) bestaan ?

41 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Ja, blijft mogelijk. Te onderhandelen met lokale inspecteur – Aantal aanslagjaren – Tarief van de belasting – Verschuldigde nalatigheidsintresten

42 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Onderscheid met de nieuwe fiscale regularisatie geeft geen strafrechtelijke immuniteit. Combinatie van beide procedures niet mogelijk.

43 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Moraal

44 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Onbekend vermogen aanhouden wordt hoe langer en hoe meer onmogelijk Omzetting aandelen aan toonder naar beleggingen op naam vanaf 2007 en uiterlijk 2014 Iedereen kan maar één maal in zijn leven regulariseren

45 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Waarom een accountant- belastingconsulent inschakelen ?

46 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ Nagaan of er geen onderzoeksdaden gestart zijn tegen de belastingplichtige Bepaling van de aard van de inkomsten Bepaling van de te regulariseren materie Het juist invullen van de aangifte Juiste berekening van de verschuldigde belasting

47 ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ WWW.ACCOUNTANCY.BE


Télécharger ppt "‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’. ‘Entreprendre’2006 ‘Ondernemen’ La (nouvelle) REGULARISATION FISCALE De ‘nieuwe’ FISCALE REGULARISATIE."

Présentations similaires


Annonces Google