La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh u x­¬ng hµm ThS. Lª Ngäc TuyÕn.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh u x­¬ng hµm ThS. Lª Ngäc TuyÕn."— Transcription de la présentation:

1 chÈn ®o¸n h×nh ¶nh u x­¬ng hµm ThS. Lª Ngäc TuyÕn

2 Tumeurs maxillo-mandibulaires Th­êng gÆp Gióp chÈn ®o¸n ph©n biÖt u lµnh vµ u ¸c.

3 §Æc ®iÓm l©m sµng Khèi BiÕn d¹ng x­¬ng nh×n ho¨c sê thÊy §au Ýt ChÌn Ðp c¸c c¬ quan l©n cËn Lung lay r¨ng GÉy x­¬ng bÖnh lý Ph¸t hiÖn t×nh cê trªn phim panoramic

4 C¸c ph­¬ng tiÖn chÈn ®o¸n h×nh ¶nh Phim Panoramique TDM IRM

5 Panoramique dentaire C¸i tæng qu¸t ®Çu tiªn ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh trong phÇn lín c¸c tr­êng hîp – Suffisant dans très grande majorité des cas Gîi ý ®Õn lµnh tÝnh/ ¸c tÝnh

6 TDM Cho thÊy c¸c cÊu tróc gi¶i phÉu l©n cËn Ch©n r¨ng Lµnh tÝnh/ ¸c tÝnh X©m lÊn –Trong x­¬ng –Vá x­¬ng –PhÇn mÒm – Caractère pluriloculaire

7 IRM IRM >> TDM møc ®é x©m lÊn Trong x­¬ng PhÇn mÒm Di c¨n Cho th¨m kh¸m/ ®iÒu tra vÒ hãa liÖu ph¸p

8 Scintigraphie TC 99 m( NhÊp nh¸y ®å) NÕu nghi ngê nhiÒu x­¬ng

9 Tæn th­¬ng mét hoÆc nhiÒu x­ ¬ng NÕu nhiÒu tæn th­¬ng trªn mét x­¬ng Chérubisme Kystes épidermoïdes (syndrome de Gorlin) Lymphome Histiocytose X Tæn th­¬ng trªn nhiÒu x­¬ng kh¸c nhau Lésion secondaire Dysplasie fibreuse Granulome éosinophile Myélome (Scinti négative)

10 X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña u Orientation Dic U hiÕm – Kyste médian mandibulaire – Kyste médian alvéolaire – Kyste du canal naso-palatin – Kyste globulo-maxillaire entre incisive latérale et canine – Tumeurs nerveuses : le long du CM

11 Giíi h¹n cña u Nettes Liseré dostéocondensation Bords flous plutôt lésion agressive

12 Néi dung bªn trong §ång nhÊt Kh«ng ®ång nhÊt –Nang –Cßn c¸c bÌ x­¬ng –Vïng canxi hãa –Vïng cã tæ chøc cña r¨ng cementaire dentinaire

13 Tæn th­¬ng vá x­¬ng U lµnh : kh«ng bÞ ph¸ hñy (souffle) U ¸c : ph¸ hñy vá x­¬ng, mµng x­¬ng vµ x©m lÊn phÇn mÒm

14 Ph¶n øng mµng x­¬ng U lµnh : ®Òu, tr¬n nh½n ¸c tÝnh : xï x×, h×nh tia

15 X©m lÊn phÇn mÒm = ¸c tÝnh Trõ mét vµi u nh­ : améloblastome

16 Liªn quan ®Õn ch©n r¨ng Liªn quan ®Õn mÇm r¨ng hoÆc r¨ng r¨ng bao gåm : =/- kyste dentigère mais aussi améloblastome, kyste épidermoïde §Èy r¨ng l©n cËn = bénin Tiªu ch©n r¨ng = bénin mais aussi plasmocytome malin

17 BÉy gi¶i phÉu Image radio-claire : cavité idiopathique de Stafne Maladie de Paget

18 Gi¶i phÉu bÖnh L©m sµng vµ XQ lµnh tÝnh = kh«ng cÇn biopsie L©m sµng vµ XQ ¸c tÝnh = cÇn biopsie PhÉu thuËt : lµm sinh thiÕt

19 Nang U lµnh U ¸c

20 nang –Nang do r¨ng –Nang kh«ng do r¨ng

21 Nang do r¨ng Nang nhiÔm trïng –Nang ch©n r¨ng –Nang bªn –Nang sãt

22 Nang do r¨ng Kystes dentigères – Ou Kyste folliculaire – Ou Kyste corono-dentaire – Ou Kyste péricoronaire

23 Nang do r¨ng Kystes épidermoïdes – Restes épithéliaux de la lame dentaire – Image radio-claire et liseré condensé – Syndrome de Gorlin : naevomatose basocellulaire et anomalie osseuse

24 Nang kh«ng do r¨ng Nang khe –Nang khe gi÷a r¨ng cöa bªn vµ r¨ng nanh –Nang gi÷a x­¬ng hµm dø¬i hoÆc hµm trªn

25 Nang kh«ng do r¨ng Kystes du canal naso-palatin – Origine discutée – Lacune médiane rétro incisive, forme de cœur et liseré

26 U lµnh tÝnh U cã nguån gèc do r¨ng –U nguån gèc biÓu m« r¨ng –U nguån gèc trung m« r¨ng –U nguån gèc c¶ biÓu m« vµ trung m« r¨ng U cã nguån gèc kh«ng do r¨ng

27 Tumeurs bénignes dorigine dentaire T épithéliales = améloblastome T dérivée des améloblastes 15-30 tuæi 85 % gÆp ë gãc hµm x­¬ng hµm d­íi Lµnh tÝnh –Khëi ®Çu trong x­¬ng –Phång x­¬ng §au, lung lay r¨ng,nhiÔm trïnggÉy x­¬ng, bourgeonnement tumoral

28 Tumeurs bénignes dorigine dentaire T épithéliales = améloblastome Radiologie – Image kystique, uniloculaire, contours nets, +/- dent incluse – Image multiloculaires Bulles de savon Nid dabeille – Vaste image lacunaire =/- cloisons

29

30

31

32 Tumeurs bénignes dorigine dentaire T épithéliales = améloblastome PhÇn mÒm gi·n do x©m lÊn (IRM) – Par invasion = malignité locale Risque de dégénérescence : épithélioma

33 Tumeurs bénignes dorigine dentaire T mésenchymateuse – Myxomes odontogènes – Cémentomes – Cémentoblastomes

34 Tumeurs bénignes dorigine dentaire T mésenchymateuse et épithéliale = odontomes = hamartomes H×nh ¶nh XQ râ C¶n quang Chu vi râ

35

36 Tumeurs bénignes dorigine non dentaire T osseuses – Ostéome ostéoïde, ostéoblastome – Ostéome +++ T cartilagineuse – Chondrome – Ostéochondrome – Chondroblastome – Fibrome –chondro-myxoïde T conjonctive – Dysplasie fibreuse – T à cellules géantes – Chérubinisme

37

38 Tumeurs malignes Dorigine dentaire – Carcinome odontogénique – sarcome odontogénique = exceptionnelles Dorigine non dentaire – Ostéosarcome – Hématosarcomes – Lésions secondaires

39 Tumeurs malignes Ostéosarcome Cellules tumorales élaborent du tissu ostéoïde 50 % : 10-20 ans Radiologie : –Kh«ng cã ranh gií râ –Vá x­¬ng ®øt ®o¹n –H×nh ngän löa –Mµng x­¬ng s©m lÊn

40 Ostéosarcome

41 Chondrosarcome

42 Tumeurs malignes Hématosarcomes lymphome Hodgkinien ou non : Lésions osseuses perméatives Lymphome de Burkitt : zones dostéolyse, ruptures corticales, spicules perpendiculaires périoste Myélome multiple : lacunes à lemporte pièce

43 Tumeurs malignes Lésions secondaires Lésions lytiques Lésions condensantes : prostate, sein, poumon Contexte +++

44 CONCLUSION Imagerie = panoramique dentaire

45 CONCLUSION Tomodensitométrie –X¸c ®Þnh u vøi cÊu tróc gi¶i phÉu xung quanh –Liªn quan víi ch©n r¨ng –X©m lÊn cña u Trong x­¬ng PhÇn mÒm

46 CONCLUSION IRM – Extension tumorale si lésion dallure agressive Endo osseux Parties molles –X¸c ®Þnh u liªn quan víi ®Çu khíp –Theo dâi hãa trÞ liÖu

47 CONCLUSION Tæn th­¬ng mét hay nhiÒu buång Tæn th­¬ng ®¬n lÎ hay nhiÒu x­¬ng Giíi h¹n cña tæn th­¬ng Thµnh phÇn bªn trong ®ång nhÊt hay kh«ng Vá x­¬ng Ph¶n øng mµng x­¬ng X©m lÊn phÇn mÒm Liªn quan víi ch©n r¨ng Liªn quan víi mÇm r¨ng, hoÆc r¨ng ngÇm Tiªu ch©n r¨ng VÞ trÝ BENIN / MALIN : hypothèses diagnostiques

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68


Télécharger ppt "ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh u x­¬ng hµm ThS. Lª Ngäc TuyÕn."

Présentations similaires


Annonces Google